Material och proceedings

Här finns material från de bidrag som presenterades under konferensen i form av plenarsessioner och parallella presentationer, workshops, rundabordssamtal samt under det Öppna torget. Du hittar material som användes eller delades ut under bidragen, t.ex. Powerpoint-presentationer, handouts och postrar.

Här publiceras också de texter som utgör konferensens proceedings. Alla som fått sitt abstract accepterat av de sakkunniga har erbjudits möjlighet att publicera en text i proceedings. Texterna har inte granskats utan författaren ansvarar själv för innehåll och vetenskaplig kvalitet.

Vill du dela med dig av material från din presentation,
workshop, rundabordsdiskussion eller bidrag på öppet torg?
Läs mer här »

Keynote: Nordisk dialog om lärande, ”Fyra bröllop och en begravning”
Onsdag 13.20-14.30, Aula Magna

        Filer
  Lars-Owe Dahlgren
professor i pedagogik med inriktning mot didaktik, Linköpings universitet
Presentation
  Berit Eika
läkare, professor i medicinsk pedagogik, Aarhus universitet
Presentation
  Rune Krumsvik
professor och forskningsledare för projektet Digital Learning Communities, Universitetet i Bergen
Presentation
  Beatrice Högå
Ordförande SFS
Presentation


Pass 1: Onsdag 15.00-16.00

  Lokal Form Rubrik och medverkande Filer
  Vänster hörsal P Nytt nationellt kvalitetsutvärderingssystem

Pär Brännström, HSV
Presentation
  Vänster hörsal P Europeisk benchmarking av e-lärande vid Lunds universitet – syfte, resultat och rekommendationer

Ebba Ossiannilsson, LU, Lena Landgren, LU
Presentation
Rapport
  Polstjärnan RBS Spelar källorna någon roll för uppsatsens kvalitet?

Hanna Wilhelmsson, MaH, Helen Rasmussen, MaH, Ib Lundgren, MaH
 
  Kungsstenen RBS Hur tävlar man i praktisk handledning?

Per Blomqvist, UU, Mattias Perzon, UU, Per
nilla Kihlberg, UU, Jakob Johansson, UU
 
  Spelbomskan P Ett nytt verktyg för yrkesförberedande träning i kommunikation och problemlösning

Torgny Fornstedt, UU
Presentation
  Spelbomskan P Ökad djupinlärning och tilltro till egen förmåga genom samarbete mellan sjukgymnast- och tandhygieniststudenter

Maria Hagströmer, KI, Nadja Bjurshammar, KI, Birgitta Nordgren, KI, Cecilia Fridén, KI, Annsofi Johannsen, KI
 
  U27 RBS Kollegial reflektion, att utveckla sin undervisning tillsammans med andra

Anna Bjuremark, LiU, Ann-Sofie Bergeling, LiU
 
  U26 WSH Fokusera på kritiska aspekter med rangordningsövningar

Staffan Andersson, UU, Jannika Andersson Chronholm, UU, Maja Elmgren, UU, Johan Larsson, UU
Presentation
  Höger hörsal P Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning – Kritiska reflektioner och ”halleluja moments”

Elinor Adenling, UmU, Johanna Olsson, UmU
Presentation
  Höger hörsal P Kvalitetssäkring av utbildning med generella kompetenser i fokus: erfarenheter från Väg- och vattenprogrammet på Chalmers

Fia Christina Börjeson, CTH, Mihail Serkitjis, CTH
 
  Höger hörsal P How can Undergraduate Students in Business Administration be Socialized into Learning and Applying an Academic Writing Style and Avoiding Plagiarism?

Clara Gustafsson, SU
 
  Y22 RBS Jämförbarhet vid bedömning av studentarbeten

Hans Lekeberg, MaH, Henriette Lucander, MaH,Helena Ondrus, MaH, Erik ngemansson, MaH
 
  Y21 RBS Hvordan hjelpe studentene til å få mest mulig ut av gruppearbeid?

Sven Åke Bjørke, Univ i Agder, Nina Skjeseth,
Pedagogisk senter i Kristiansand kommune
 
  Y12 WSH Fötterna i marken och blicken mot skyn - Strategier för samverkan med näringsliv och samhälle i utbildningar

Margareta Erhardsson, UmU, Maria Göransdotter, UmU, Monica Lindh-Karlsson, UmU
Presentation
  Y20 RBS Ett nätverkande för kvalitet i forskarutbildningen

Tomas Grysell, UU
 
  Y10 RBS Ämnesdidaktik i högre utbildning - mode, möjlighet, problem?

Stefan Ekecrantz, SU
 
  Y11 RBS Hur kan vi stödja lärandet hos studenter som studerar på engelska?

Åsa Rurling, HSV, Gunnar Enequist, HSV
 
  Bergsmannen WSH Att belägga, bedöma och belöna pedagogisk skicklighet

Åsa Ryegård, UU, Karin Apelgren, UU, Thomas Olsson, LU, Lotta Antman, BTH, Katarina Winka, UmU, Kerstin Rexling, HDa, Fredrik Oldsjö, SU, Yael Tågerud LNU, Leif Karlsson, HKr, Kjell-Åke Brorsson, MdH, Britt Englund, Birgitta Giertz
 


Pass 2: Onsdag 16.15-17.15

  Lokal Form Rubrik och medverkande Filer
  Vänster hörsal RBS Kvalitetsarbete – ett hinder för kvalitet?

Carola Aili, HKr, Stefan Andersson, HKr
 
  Y20 P Att undervisa med minskade resurser och samtidigt förbättra undervisningskvalitén

Hans Frimmel, UU
 
  Y20 P Pedagogiskt koncept för handledning och undervisning - utvecklat på Stanford - tillämpbart i Sverige

Jakob Johansson, UU
 
  Y20 P Testdriven utbildning - strukturerad formativ examination

Fredrik Niemelä, KTH, Emma Enström, KTH, Gunnar Kreitz, KTH,
Viggo Kann, KTH
Presentation
  Höger hörsal P ”Diskutera som vi!” Bedömningskriterier enligt varje ämnes sätt att tänka

Mona Blåsjö, SU
Presentation
  Höger hörsal P Lärande i ljuset av kunskapens användning

Åsa Fasth, CTH, Bertil Gustafsson, CTH
 
  Höger hörsal P Arkitektur och teknik: att gestalta och kommunicera energieffektiva byggnader bortom traditionella rum för lärande

Ann-Marie Eriksson, CTH, Paula Wahlgren, CTH, Kajsa Crona, CTH
Presentation
  Kungsstenen RBS Om hur vi kan utveckla, bedöma och examinera studenters 48
värderingsförmåga och förhållningssätt


Katarina Wretlind, MaH, Lina Gassner, MaH
 
  Y21 P Ombytta roller: När studenten undervisar

Carl Savage, Ulrica von Thiele Schwarz, Shirin Amanali, Agneta Andersson, Susanne Carrera Löhr, Zenitha Eliasson, Hanna Eriksson, Anette Erlandsson, Sofia Goobar, Jenny Holm, Claudia Johansson, Elin Langendahl, Amie Lindberg, Jennifer Lundin, Anna Uhrdin (alla KI)
 
  Y21 P Interprofessionella studengruppers medverkan i kliniskt förbättringsarbete

Johanna Dahlberg, LiU, Pia Tingström, LiU, Ebba Berglund, FoU-enheten, Landstinget Östergötland
 
  Y21 P Dialog för lärande som en fråga om att till-talas och an-svara.

Lotta Jons, SU
Presentation
Rapport
  Y22 P Internasjonalisert, nettbasert undervisning på mastergradsnivå. Om studieprogrammet ’Development Management’

Sven Åke Bjørke, Gunnar Naess, Universitetet i Agder
 
  Y22 P Reflections on Learner Support in ICT-based Distance Education in China - Case Study of Six Distance Education Institutions

Shuting Gao, SU
 
  Vänster hörsal P Att möta svensk högskola med ett andraspråk

Patricia Staaf, MaH/LNU
 
  Vänster hörsal P Internationalization, pedagogy and change in the 21st Century

Meeri Hellsten, SH
 
  Spelbomskan P Faculty-development follow up and some implications

Thomas Lavelle, Handelshögskolan i Sthlm
 
  Spelbomskan P Teaching in English with a dual focus 57

Rhonwen Bowen, GU, Sylvi Vigmo, GU
 
  Spelbomskan P Universitetspedagogik – ny bok för den praktiskt verksamma
universitetsläraren


Ann-Sofie Henriksson, UU, Maja Elmgren, UU
 
  Y11 RBS Noll är bättre än minus

Katarina Winka, UmU
Presentation
  U27 RBS Vem skall undervisa i den framtida högskolan och hur skall dessa
lärare utbildas och förberedas för sitt uppdrag?


Elinor Edvardsson Stiwne, LiU
 


Keynote: Refining teaching, enhancing learning; strategies for managing change.
Torsdag 09.00-10.00, Aula Magna

        Filer
  Dai Hounsell
Prof. of Higher Education, University of Edinburgh
Presentation


Pass 3: Torsdag 10.30-11.30

  Lokal Form Rubrik och medverkande Filer
  Y10 P Från ”Mästar-Gesäll” inlärning till studenten i centrum - en modell för verksamhetsförlagt lärande

Therese Granström., HDa, Marie Olsen, HDa
 
  Y10 P Lärarutbildning – handledning för kritisk reflektion

Susanne Gustavsson, HS, Gunvi Broberg, HS, Susanna Nilsson Jaoobsson Marianne Lord, HS
Presentation
  Y21 RBS Bolognaprocessen 2020 – den kommande tioårsperiodens utmaningar

Jan-Olov Höög, IPK och KI, Janerik Lundqvist, IPK och LiU
 
  Spelbomskan P Rollspel – spelar det någon roll?

Jakob Johansson, UU
 
  Spelbomskan P Tillämpning av video i nätbaserade kurser inom högre utbildning

Lena Dafgård, GU
Presentation
  Spelbomskan P Bilder av människans inre - Förförståelse och studentaktivitet

Jannika Andersson Chronholm, Staffan Andersson, UU
Presentation
  U26 RBS Hur nås lärandemålen i en yrkesutbildning på distans? - En pedagogisk utmaning som bygger på fantasi, medvetenhet och teknik i samklang

Inger Lundberg Santesson, HDa, Marie Elf, HDa
 
  Vänster hörsal P Examination och bedömning i kölvattnet av Bolognaprocessen

Linda Barman, KI, Maria Weurlander, KI
 
  Vänster hörsal P Hur ska vi skriva betygskriterier? Erfarenheter från en obligatorisk

betygskurs för examinatorer vid SLU
Cecilia Almlöv, SLU
 
  Vänster hörsal P Att koppla kursmål och betygskriterier till skriftliga tentor

Stefan Pålsson, UU
 
  Y22 RBS Reell kompetens som resurs i högre utbildning?

Mattias Danielsson, HB, Per Andersson, LiU/HB
Rapport
Presentation
  Bergsmannen P Inte utan min lärare - ett seminarium om en bättre grundutbildning för framtidens utmaningar
Beatrice Högå ordförande SFS, Andreas Åsander utredare SFS
 
  Y11 RBS Millenniegenerationens särskilda lärandestrategier

Jan-Olof Gullö, SH
 
  Y20 RBS Mot bättre samarbete. Möjligheter och utmaningar i kursutveckling genom IT -plattformer

Andrea Kollnitz, SU
 
  Y12 P Kreativt och kritiskt tänkande i utbildning på forskarnivå

Eva Brodin, LNU
 
  Y12 P Illusion av ett mönster

Detlef Quast, University of Applied Sciences, Germany
Presentation
  Y12 P Clinical Innovation Fellowship – an innovation / education initiative for medtech

Marcus Lindahl, UU, Pernilla Ulfvengren, KTH, Bertil Guve, KTH/KI
Erik Pineiro, KTH/KI
 
  Kungsstenen RBS Hur arbetar vi med färdigheter, förtrogenhet, förhållningssätt och omdöme i forskarhandledning?

Khalid El Gaidi, KTH
 
  Höger hörsal P Forsknings- och utvecklingsprojektet ”Rum för lärande”

Ewa Gruffman-Cruse, UmU, Kia Sundbaum, UmU, Tomas Grysell, UU
 
  Höger hörsal P Metoder för lärande i social hållbarhet – bilder av hemlösa. Ett utvidgat akademiskt läranderum med möjlighet till identifikation och reflektion

Anne-Charlotte Ek, MaH, Ina Alm, Malmö stad, Josefine Gustafsson, Naturskolan, Malmö
 
  Höger hörsal P Rummets roll som visuellt innovativt lim för ett tvärvetenskapligt team

Monica Lindh Karlsson, UmU
 


Pass 4: Torsdag 12.45-14.30

  Lokal Form Rubrik och medverkande Filer
  Kungsstenen RBS Att arbeta med studentretention

Jonas Forsman, UU, Staffan Andersson, UU
 
  Bergsmannen WSH Pedagogisk kompetensutveckling – en strategisk fråga

Maja Elmgren, Margareta Erhardsson, UmU, Karin Apelgren, UU, Katarina Winka
Presentation
  Vänster hörsal P Vetenskaplig metod på nätet – att dela digitala lärobjekt inom en högskola

Madelene Zetterlind, HJ, Christina Keller, HJ
Presentation
  Vänster hörsal P Learning from and with technology. Does higher education use the potential of new technology?

Samuel Edelbring, KI
 
  Vänster hörsal P Se och hör i när och fjärran

Elisabeth Frank, LNU, Katarina Herrlin, LNU
 
  Vänster hörsal P Screen-capture som evalueringsredskap

Petter Mathisen, Univ i Agder, Halvard Øysæd, Univ i Agder
Presentation
  U26 WSH Återkoppling för lärande

Ann-Kristin Sandberg, KI
 
  Y22 WSH Att förstå undervisning genom upplevelseinriktad pedagogik

Tomas Grysell, UU
 
  Y10 P Bedömning och examination av verksamhetsförlagd utbildning

Marie Jedemark, HKr
 
  Y10 P Expertise, quality and judgment in architecture and urban design –
A theory for assessing architecture quality


Magnus Rönn, KTH
 
  Y10 P Demonstration av en modell för klinisk slutexamination vid tandhygienistutbildningar

Anna-Britta Larsson, HDa, Nina Sundberg, Görel Müller, HDa, Margaretha Olsson, KaU
 
  Y10 P Objective Structured Clinical Examination (OSCE)- assessment of
competence and supporting reflective learning in dental education


Cecilia Christersson, Kerstin Petersson, Henrik Jansson, Kristina Hellén-Halme, Bertil Kindby, Eva Lilja-Karlander (alla MaH)
 
  Y11 WSH Kvalitet och komplexitet: Analys av information som ett redskap vid bedömning och examination

Sofia Kjellström, HJ, Kristian Stålne, LU
Presentation
Artikel
  Y12 WSH Handen på hjärtat – Hur generella är generella kompetenser egentligen på kandidat- respektive masternivå? Del 1

Magnus Gustafsson, Calle Carlsson, Fia Börjeson, Ann-Marie Ericson, (alla CTH)
 
  Höger hörsal P Värdet av att lösa riktiga problem i näringslivet

Anne Algers, SLU
 
  Höger hörsal P Projekt DV - en företagskopplad projektkurs i mångkulturell studentmiljö

Olle Gällmo, UU
 
  Höger hörsal P Samverkan med det omgivande samhället i en samhällsvetenskaplig utbildning

Gunilla Albinsson, BTH, Kerstin Arnesson, BTH
Rapport
  Höger hörsal P Ämnesdidaktisk forskning, undervisning och pedagogisk utveckling i samverkan – exemplet datavetenskapens didaktik vid Uppsala Universitet

Anders Berglund, Mats Daniels, Anna Eckerdal, Arnold Pears,
Michael Thuné (alla UU)
 
  Y20 WSH Mötet mellan pedagogisk dokumentation och pedagoger – ett lärande event

Anna Palmer, SU, Kajsa Ohrlander, SU
 
  Y21 WSH Professionellt lärarskap - Att arbeta systematiskt med utveckling som högskolelärare

Klara Bolander Laksov, Pia Angsmyr, Linda Barman, Lena Boman, Anna Hartman, Cormac McGrath, Ann-Kristin Sandberg, Charlotte Silén, Maria Weurlander (alla KI)
 
  Polstjärnan P Personlig och professionell vidareutveckling genom självstyrt lärande?

Catharina Sjödahl Hammarlund, Christina Gummesson, Eva Nordmark, (alla LU)
 
  Polstjärnan P Livslångt arbetsintegrerat lärande

Lars Johansson, HV
Presentation
  Polstjärnan P Web-basert bilde-lyd mentoring - Pedagogiske muligheter og utfordringer

Petter Mathisen, Univ i Agder, Birgitte Wergeland, Univ i Agder
Presentation
  Polstjärnan P Teaching and Learning in the Global Classroom: Challenges &
Opportunities, the SLU experience


Natalie Jellinek, SLU
 
  Spelbomskan P Hantering av befordringsärenden rörande pedagogisk skicklighet

Åsa Ryegård, UU, Katarina Winka, UmU, Karin Apelgren, UU
Presentation
  Spelbomskan P Webbaserad Pedagogisk Meritportfölj

Jakob Johansson, UU, Karin Apelgren, UU, Martin Grydén, UU,
Louise Rügheimer (alla UU)
 


Öppet torg
Torsdag 14.30-16.00, Gallerierna utanför Aula Magna

  Rubrik och medverkande Filer
  Informationssökning och lärande – att utveckla en högskolepedagogisk temakurs

Hanna Wilhelmsson, Helen Rasmussen, Linda Karlsson
 
  Högskoleverket och de nya kvalitetsutvärderingarna

Karin Agélii, Pär Brännström
 
  Faktorer som påverkar doktoranders nöjdhet med forskarutbildningen

Maria Björnermark, Åsa Kettis Lindblad och Maria Wolters
 
  ShareTEC - Digitala resurser för lärarutbildning

Eeva Koroma
 
  Lärarstudenter vid GIH värderar mobilen som redskap för videofeedback

Eva Fors
 
  Utveckling av ”Verktyg för lärande” i samverkan

Christina Hansson, Johanna Ridal, Per Lind, Brittmarie Myringer, Marie Nyberg
Presentation
  Portfolio för professionell utveckling mot yrkesrollen

Mariette Bengtsson, Christine Wann-Hansson
 
  IKT som redskap för lärande och samarbete

Kathe Ottosson
Presentation
  Att träna generella förmågor

Lena Kransberg, Lasse Bourelius
 
  Rangordningsövningar för grundläggande fysikkurser

Johan Larsson, Staffan Andersson
Presentation
  ViPER - Virtuell pedagogisk resurs

Jörgen Ivarsson, Hans-Erik Sjöström
 
  Pedagogik gör skillnad

Louise Olsson
 
  Excellence in Teaching - Om liberal arts education som inspiration i utvecklingen av svensk grundutbildning

Patrik Mehrens
 
  www.learningnet.se - innovativt lärande inom högre utbildning

Lasse Bourelius
 
  Clickers in Copenhagen: Using interactive teaching technologies in physics and linguistics teaching

I.G. Bearden, Annette Q Pedersen
 
  Erfarenheter av skriftlig examination med betygskriterier

Emma Lundkvist
Presentation
  Erfarenheter av betygskriterier för bedömning av självständiga arbeten och muntliga examinationer

Maria Swartling
Presentation
  Studenters nätverk av stödfunktioner

Jonas Forsman, Staffan Andersson
Presentation
  Naturvetarnas ‘språk’: Användandet av figurer, artefakter, ekvationer och ord i studentdiskussioner om fysikaliska fenomen

Tobias Fredlund
 
  Hela studenten - hela vägen

Karin Bengtsson
 
  Teknikstött lärande: Tio utvecklingsprojekt vid institutionen för data-systemvetenskap (DSV), Stockholms Universitet

Henrik Hansson
 
  Hur når vi höjd kvalitet och mer samverkan i utbildningen?

Jusek
 
  Samverkansprogression för lärare och studenter

Fredrik Georgsson, Susanne Vikström
 
  CELA - Collaborative E-Learning Arena

Anna Söderberg
 
  Samverkan kring utbildning inom teknikinformationsområdet

Christina Amcoff Nyström och Hanna Olsson
 
  Open Educational Resources - hur man söker och hittar dem

Eva Norling
 
  En ny vetenskaplig tidskrift om lärande och undervisning inom högre utbildning

Anders Sonesson, Ann-Sofie Henriksson, Thomas Fritz
Presentation
  Föränderliga atomer och oklar energi – Att utforska studenters förförståelse

Jannika Andersson Chronholm och Staffan Andersson
Presentation
 

Utbildning i en kreativ mötesplats – SLU i Alnarps trädgårdslaboratorium

Joel Magnusson, Helena Karlén

 
  Matematikundervisning med virtuella bläcktavlor

Kyril Tintarev. Jesper Rydén
Presentation
Poster
  Det virtuella lärarrummet, fortbildning för lärare via sociala nätverk. Erfarenheter från Dela!- projektet och vidare

Niklas Karlsson, Alastair Creelman
 
  Kreativa seminarier

Ann-Sofie Bergeling
 
  Interprofessionell utbildning – är det möjligt?

Lena Engqvist Boman
 


Keynote: Refining teaching, enhancing learning; strategies for managing change.
Torsdag 16.00-17.00, Aula Magna

        Filer
  Marlene Scardamalia
Professor of Education and Knowledge Technologies, University of Toronto
 


Pass 5: Fredag 10.30-12.15

  Lokal Form Rubrik och medverkande Filer
  Kungsstenen P Kan kvalitet på ett elitcollege föras över till svenska förhållanden?

Viggo Kann, KTH
Presentation
  Kungsstenen P Retentionsbefrämjande introduktionskurs till universitetsstudier

Staffan Andersson, UU, Jannika Andersson Chronholm, UU
Presentation
  Kungsstenen P Införande av obligatorisk plagiatgranskning och ibruktagning av programvara för plagiatdetektion vid Åbo Akademi

Tove Forslund, Åbo Akademi
Presentation
  Y20 WSH Pedagogiska policyprogram som drivkraft i utvecklingsprocessen

Karin Apelgren, UU, Katarina Winka, UmU, Ann-Sofie Henriksson, UU
Presentation
  Spelbomskan P Wikipedia – ett verktyg för lärande och bildning?

Jan Hjalmarsson, SH
Presentation
Studentuppgift
  Spelbomskan P Mattecoach på nätet

Stefan Stenbom, KTH
 
  Spelbomskan P Portfolio - ett verktyg för lärandeprocessen under erksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeprogrammet?

Christine Wann-Hansson, MaH, Mariette Bengtsson, MaH
 
  Y21 WSH Coaching för lärande

Lars Andersson, LU
 
  Bergsmannen WSH OER – en del av framtidens lärande

Alastair Creelman, LNU, Åsa Forsberg, LU, Per Westman, HSV, Bengt Nykvist, MiU, Margareta Hellström, KTH, Mats Brenner, HiG, Lasse Borelius, BTH, Karin Wennström, HJ, Markus Schneider, KaU
 
  Y12 WSH Handen på hjärtat – Hur generella är generella kompetenser egentligen på kandidat- respektive masternivå? Del 2

Magnus Gustafsson, CTH, Calle Carlsson, CTH, Fia Börjeson, CTH
Ann-Marie Ericson, CTH
 
  Höger hörsal P Gemensam examination – pedagogisk utveckling och kollektiv kunskapsbildning

Kristina Johansson, HV, Lill Langelotz, HB, Anngerd Lönn Svensson, HB
Presentation
  Höger hörsal P Dialog för lärande över professionsgränser

Margaretha Forsberg Larm, Ewa Ehrenborg, Michel Silvestri, Annika Wernerson, Anna Kiessling, (alla KI)
 
  Höger hörsal P Från extern till intern på tre dagar - Erfarenheter från externa lärares pedagogiska kompetensutveckling

Margareta Erhardsson, UmU, Maria Göransdotter, UmU
Presentation
  Polstjärnan P Erfarenheter från ett Lärdomskollegium – tankar om scholarship
of teaching and learning (SoTL) på en tvärvetenskaplig enhet


Mona Fjellström, UmU
 
  Polstjärnan P Att vara universitetslärare inom Medicinska fakulteten: En tolkande undersökning av tillsvidare- respektive visstidsanställdas erfarenheter

Glen Helmstad, Gudrun Edgren, LU
Presentation
  Polstjärnan P Att auskultera vid ett handledarsamtal - är det möjligt?!

Tomas Grysell, Peter Reinholdsson, UU
 
  Y11 WSH Synliggöra, reflektera, ifrågasätta och utmana - att jobba med jämställdhetsperspektivet i handledarutbildningen för niversitetslärare

Ulrike Schnaas, UU, Johan Wickström, UU
 
  Y10 RBS Bologna möter tre institutionskulturer

Malin Ideland, Claes Malmberg, Anne-Charlotte Ek, Sandra Jönsson, (alla MaH)
 
  Vänster hörsal P Svårigheter i högskolepedagogiska kurser och pedagogiska utvecklares teorier om dessa svårigheter

Maria Weurlander, KI, Linda Barman, KI, Klara Bolander-Laksov, KI,
Anders Ahlberg, LU
 
  Vänster hörsal P Universitetslärares professionella utveckling utifrån fem utvecklingsstadier

Ewa Olstedt, FHS, Martin Stigmar, LNU, Terese Stenfors-Hayes, KI
 
  Vänster hörsal P Det var en flink lærer! - Engasjement i undervisningen

Gunnar Horn, Univ i Agder, Petter Mathisen, Univ i Agder, Rune Høigaard, Univ i Agder
Presentation
  Y22 WSH HBT och normkritik på schemat!

Sanna Nilsson, Sveriges Förenade HBTQ-studenter, Camilla Nylundh, Sveriges Förenade HBTQ-studenter
 
  U26 WSH Lärare och studenter i morgondagens utbildning – IT, kompetens, flexibilitet och roller

Elisabeth Saalman, GU, Maria Sunnerstam, GU
Presentation


Pass 6: Fredag 13.30-14.30

  Lokal Form Rubrik och medverkande Filer
  Höger hörsal P ”Det löser sig under studiernas gång”

Staffan Andersson, UU, Jonas Forsman, UU, Cedric Linder, UU
 
  Höger hörsal P Högre utbildning för alla? Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter.

Anna-Lena Eriksson Gustavsson, LiU, Lotta Holme, LiU
 
  Höger hörsal P Identifying best practise on Student Evaluations of Teaching (SETs) within a Swedish context

Ian Brown, SU
Presentation
  Polstjärnan RBS Grupphandledning för att höja kvalitet och genomströmning på examensarbeten

Kerstin Frenckner, KTH
 
  U26 RBS Vilka avtryck i verksamheten sätter behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning? Ett projekt med Högskolan Kristianstad och Malmö Högskola i samverkan

Leif Karlsson, HKr, Britten Ekstrand, HKr, Anne–Charlotte Ek, MaH, Malin Ideland, MaH, Claes Malmberg, MaH,
 
  Y22 RBS Projektkurser som pedagogisk modell: Når vi dit vi vill?

Mattias Wiggberg, UU, Mats Daniels, UU
 
  Spelbomskan P Vad gör en bra lärare bra? – Verktyg för reflektion kring lärarkvalitet

Jöran Rehn, UU
Presentation
  Spelbomskan P Populärvetenskapligt skrivande som didaktiskt redskap

Susanne Pelger, LU, Sara Santesson, LU, Gunlög Josefsson, LU
Presentation
  Mimer RBS Hur kan informationsresurser integreras i ett Personal
Learning Environment (PLE)?


Åsa Forsberg, LU, Lena Landgren, LU
 
  Y121 P Formativ examination som ett verktyg för lärande

Maria Weurlander, KI, Roy Andersson, LU, Anna Axelsson, LU,
Håkan Hult, KI, Annika Wernerson, KI
 
  Y121 P Självständiga arbeten – bedömning av process och produkt

Henriette Lucander, Hans Lekeberg, Erik Ingemansson, Helena Ondrus (alla MaH)
 
  Y121 P Erfarenheter av peer review online som stöd för kollaborativt lärande

Agneta Hult, UmU, Monica Liljeström, UmU
 
  Y12 RBS Lärandemål och betygskriterier för en nyutvecklad kurs som examineras via projektuppgifter.

Lina von Sydow, UU
 
  Bergsmannen P Är plagiering ett resultat av kulturella krockar? I så fall, vad betyder det för undervisningen?

Anders Berglund, UU, Tony Clear, Auckland University of Technology
 
  Bergsmannen P IT som pedagogisk resurs när förskola/skola möter högskoleutbildning

Susanne Gustavsson, HS
Presentation
  Y10 P Att bli matematisk: Matematisk subjektivitet och genus i lärarutbildningen för de yngre åldrarna

Anna Palmer , SU
 
  Y10 P Uppsatser som examination, som lärande eller som växande

Eva Hagström, ÖU
 
  Y10 P Mer student innsats i gruppearbeid – et prosjekt om forebygging av sosial loffing

Rune Høigaard, Univ i Agder, Petter Mathisen, Univ i Agder
 
  Y11 RBS Normen om en icke-normativ lärarutbildning! Är den möjlig eller rentav önskvärd?

Elisabeth Hultqvist, SU, Kajsa Ohrlander, SU
 
  Kungsstenen RBS Vad innebär pedagogisk skicklighet i vår tid?

Linda Barman, KI, Ann-Kristin Sandberg, KI, Maria Weurlander, KI
 
  Vänster hörsal P E-lärande med stöd av sociala medier

Anders Söderlund, LTU, Susanne Sahlin, MiU
 
  Vänster hörsal P Vad är det att undervisa ”etiskt”? Om etik för universitetslärare

Pia Nykänen, GU
 
  Y20 RBS Vilket stöd behövs i rollen som pedagogisk ledare?

Maja Elmgren, UU, Ann-Sofie Henriksson, UU, Sven B Eriksson, UmU, Per-Olof Ågren, UmU