De bidrag som antas för dialog för lärande under NU2010 ska fokusera på något av konferensens åtta olika teman. När du skickar in ditt abstract anger du vilket tema ditt bidrag avser. Varje tema är brett och ger möjlighet till många ingångar och perspektiv. I beskrivningen av varje tema ges några exempel på vad det kan inrymma. Dessa exempel syftar till att inspirera och vägleda men ska inte begränsa.

Som bidragsgivare förväntas du integrera och lyfta fram aspekter som studentinflytande, breddad rekrytering, genus och mångfald, lika rättigheter, internationalisering, hållbar utveckling, vetenskaplig och konstnärlig grund i den utsträckning det är relevant. Även IKT och lärande är tänkt som integrerad del i samtliga teman.


Tema 1 Utvärdering och kvalitetsarbete

  Temat är tänkt att inspirera till bidrag med t.ex. följande inriktning:
 • För kontroll eller utveckling
 • Nyckeltal och indikatorer
 • HSV:s nya utvärderingssystem
 • Kurs- och programutveckling

Tema 2 Verktyg för lärande

  Temat är tänkt att inspirera till bidrag med t.ex. följande inriktning:
 • Webbstöd och digitala lärresurser
 • Simulering och datorspel
 • Rollspel och forumspel

Tema 3 Examination och bedömning

  Temat är tänkt att inspirera till bidrag med t.ex. följande inriktning:
 • För lärande och av lärande
 • Mål och examination efter Bologna
 • Betygskriterier
 • Praktik, anställningsbarhet, generella kompetenser
 • Plagiering och fusk

Tema 4 Studentdialog

  Temat är tänkt att inspirera till bidrag med t.ex. följande inriktning:
 • Generation Y, Generation Z
 • Självstyrt lärande
 • Studentinflytande
 • Kommunikation och socialisering

Tema 5 Samverkan

  Temat är tänkt att inspirera till bidrag med t.ex. följande inriktning:
 • Utbildning och arbetsliv
 • Mellan lärare, mellan lärosäten
 • Infrastruktur och IKT-tjänster
 • Upphovsrätt och Creative Commons
 • Öppna Lärresurser/OER

Tema 6 Växelverkan forskning - undervisning

  Temat är tänkt att inspirera till bidrag med t.ex. följande inriktning:
 • Att beforska undervisning
 • Undervisning på vetenskaplig grund
 • Scholarship of teaching and learning
 • Forskarhandledning

Tema 7 Rum för lärande

  Temat är tänkt att inspirera till bidrag med t.ex. följande inriktning:
 • De virtuella och de fysiska rummen
 • Det globala rummet och undervisningsspråk
 • Mobilt lärande
 • Kreativitet

Tema 8 Lärarkompetens

  Temat är tänkt att inspirera till bidrag med t.ex. följande inriktning:
 • Belägga, bedöma och belöna pedagogisk skicklighet
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Digital kompetens
 • Morgondagens lärare

Om Dialogen

Med rubriken Dialog för lärande är NU2010 tänkt som en mötesplats för samtal, där deltagarna delar med sig av nya rön, idéer och erfarenheter. Syftet är att utveckla den mångfald som finns inom högre utbildning i Sverige och fördjupa perspektiv genom mötet med andra. NU2010 rymmer hela spektrumet inom högre utbildning med bildning och professionsutbildning såväl som konstnärlig utbildning, från grundnivå till forskarnivå inom alla ämnesinriktningar, vid högskolor, universitet och andra utbildningsanordnare inom högre utbildning.