NU2010 kommer att publicera proceedings i digital form på denna webbplats. Alla bidragsgivare inbjuds att delta men medverkan är frivillig. Proceedings från NU2010 kräver ingen ensamrätt av materialet vilket möjliggör publicering också i annat forum.

Med en text till proceedings bidrar du till ytterligare spridning av goda exempel, forskning och inspiration inom högre utbildning samt bygger på din egen pedagogiska meritering. Du kan här i textform redovisa din presentation, workshop, rundabordsdiskussion eller bidrag på öppet torg.

Proceedings från NU2008 hittar du här

Utforma och skicka in din text enligt följande

Din text kan vara mellan 1000 – 4500 ord exklusive referenser. Texten ska vara i enlighet med antaget abstract och kan vara en identisk eller vidareutvecklad version av ditt bidrag under NU2010. Du kan välja att fokusera på det projekt/resultat som presenterades, de diskussioner som fördes under ditt pass eller de slutsatser som framkom under sessionen. Texten kommer inte att granskas eller redigeras av konferensorganisationen utan var och en ansvarar själv för den vetenskapliga kvaliteten och för att utforma bidraget i enlighet med nedanstående anvisningar. Språket i proceedings är svenska/skandinaviska men det går också bra att skriva texten på engelska. Texten ska vara noggrant korrekturläst och vid behov språkgranskad.

Texten ska utformas i enlighet med vissa gemensamma riktlinjer.
Du kan ladda ned en mall här.

  • Texten ska inledas med: rubrik, författare, lärosäte, kontaktuppgifter, presentationsform och tema.
  • Texten formateras med typsnittet Arial, 16 punkter för rubrik, 10 punkter fet stil för mellanrubrik nivå 1, 10 punkter kursiv stil för mellanrubrik nivå 2, 10 punkter för brödtext, 8 punkter för fotnoter.
  • Radavstånd: enkelt radavstånd, 6 punkter efter varje stycke.
  • Ev. illustrationer ska vara infogade i texten.
  • Fotnoter ska ges nederst på varje sida. Använd det referenssystem som är vanligast inom din disciplin.
  • Sidnummer ska infogas längst ned på sidan.

Bidraget skickas som bifogad bilaga i ett mejl till nu2010@su.se. I ämnesraden skriver du ”Proceedings NU2010”. I mejltexten anger du följande: vilket pass bidraget avser, t.ex. ”Pass 1”. Ange därefter titel på ditt bidrag under konferensen, t ex ”Optimera studenternas lärande”. Ange också vem/vilka författare som ska stå med på texten. Bifoga därefter din text i pdf-format.

Din text kommer att göras tillgänglig på webbplatsen via en lättnavigerad programöversikt. Proceedings kommer inte att publiceras som en samlad volym.

Högre utbildning

Alla som hållit en presentation, en workshop, ett rundabordsamtal eller haft ett bidrag på Öppet torg har möjlighet att skicka in en artikel för publicering i den elektroniska tidskriften Högre utbildning. Tidskriftens redaktion ansvarar för granskning och beslut om publicering.
Mer information om detta hittar du här