Expertgruppen för studieadministrativa frågor

Expertgruppen för studieadministrativa frågor bereder och hanterar studieadministrativa frågor och regelfrågor för tillträde till högskoleutbildning och utfärdande av examina. SUHF bidrar genom expertgruppen på detta sätt till ett väl fungerande nationellt samordnat och resurseffektivt ramverk för studieadministration i högskolan. Expertgruppen strävar efter transparens, delaktighet och dialog inom sektorn i dessa frågor. Studenternas rättssäkerhet är central.

Uppdrag

Expertgruppen ska i sitt arbete bidra till SUHF:s verksamhet för att möta dagens och framtidens utmaningar och ha handlingsberedskap för förslag från politiken eller myndigheter. Expertgruppen ska i studieadministrativa frågor ge SUHF:s styrelse underlag till remissvar och rekommendationer samt ansvara för fortsatt förvaltning av rekommendationerna. Expertgruppen ska även följa utredningar inom området och samverka avseende studieadministrativa processer och regelverk med andra myndigheter, exempelvis UHR och UKÄ.

Expertgruppen ska vid behov rapportera till presidiet/styrelsen och vid förbundsförsamlingens möten. Det ingår i expertgruppens uppdrag att kommunicera gruppens arbete med berörda lärosä-tesfunktioner, relevanta nätverk, myndigheter och andra intressenter. En skriftlig rapport ska lämnas vid mandatperiodens slut. Aktiviteter som innebär en kostnad för förbundet ska godkännas av SUHF:s presidium.

Prioriterade områden för perioden 2023-2024 är:

 • Följa arbetet med utveckling och förvaltning av studieadministrativa system som Ladok och NyA, under mandatperioden med särskilt fokus på den pågående översynen av förordningen (1993:1153).
 • Hantera frågor om krav på anpassningar av studieadministrativa processer och system som följer av satsningar på livslångt lärande och omställning.
 • Fortsatt fokus på situationen för internationella studenter och på lärosätenas internationalisering av utbildning, aktuella migrationsfrågor, samt utvecklingen av det europeiska utbildnings-området, bland annat genom samarbete med SUHF:s expertgrupp för internationalisering samt undergruppen för EUI-studieadministrativa frågor.
 • Fortsatt bidra till att goda förutsättningar finns för alla att ta del av högre utbildning. Detta sker bland annat genom arbetet i undergruppen Nationella bedömningsgruppen för antagningsfrågor (NBA).

Expertgruppen ska, efter samråd med UHR, utse personer till Nationella bedömargruppen för antagningsfrågor (NBA). Expertgruppen ska även utse personer till Samordningsgruppen för högskoleprovet när/om den åter aktiveras. I de fall då UHR i sina interna grupper har personer som utsetts av SUHF utgör Expertgruppen en referensgrupp för dessa.

Sammansättning

Ledamöter under perioden 2023-01-01 - 2024-12-31

 • Lotten Glans, förvaltningschef, Mittuniversitetet, ordförande

  N.N., vice ordförande (vakans)

  Brita Lundh, avdelningschef Utbildningsstöd, Högskolan i Halmstad, verkställande ledamot

 • Jerker Dahne, chef Studentavdelningen, Stockholms universitet

 • Cilla Häggkvist, bitr. chef Studentavdelningen, Uppsala universitet

 • Helena Pallin, chef Avdelningen för utbildningsstöd, Karlstads universitet, ordförande i Antagningsrådet

 • Carolina Rytterkull, chef Sektionen Student och utbildning, Lunds universitet, ordförande i Nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA)

 • Åsa Vännman, högskoledirektör, Högskolan Kristianstad

 • Susanne Wadsborn-Taube, avdelningschef Universitets- och högskolerådet

  Linn Svärd, ordf. i Sveriges förenade studentkårer

Vid expertgruppens möten deltar Linda Gerén och Christopher Sönnerbrandt, seniora rådgivare vid SUHF:s kansli. Sveriges förenade studentkårer har rätt att utse en representant till arbetsgruppen. Expertgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som anses behövas för uppdraget.

Ordförande, vice ordförande och verkställande ledamot utgör, med stöd av SUHF:s kansli, arbetsutskott som snabbt kan agera och råda SUHF:s styrelse i akuta frågor och bistå i överläggningar med exempelvis UHR.

Dagordningar och minnesanteckningar