Expertgruppen för studieadministrativa frågor

Expertgruppen för studieadministrativa frågor bereder och hanterar studieadministrativa frågor och regelfrågor för tillträde till högskoleutbildning och utfärdande av examina. SUHF bidrar genom expertgruppen på detta sätt till ett väl fungerande nationellt samordnat och resurseffektivt ramverk för studieadministration i högskolan. Expertgruppen strävar efter transparens, delaktighet och dialog inom sektorn i dessa frågor. Studenternas rättssäkerhet är central.

Uppdrag

Expertgruppen ska i sitt arbete bidra till SUHF:s verksamhet för att möta dagens och framtidens utmaningar och ha handlingsberedskap för förslag från politiken eller myndigheter. Expertgruppen ska i studieadministrativa frågor ge SUHF:s styrelse underlag till remissvar och rekommendationer samt ansvara för fortsatt förvaltning av rekommendationerna. Expertgruppen ska även följa utredningar inom området och samverka avseende studieadministrativa processer och regelverk med andra myndigheter, exempelvis UHR och UKÄ.

Expertgruppen ska vid behov rapportera till presidiet/styrelsen och vid förbundsförsamlingens möten. Det ingår i expertgruppens uppdrag att kommunicera gruppens arbete med berörda lärosätesfunktioner, relevanta nätverk, myndigheter och andra intressenter. En skriftlig rapport ska lämnas vid mandatperiodens slut. Aktiviteter som innebär en kostnad för förbundet ska godkännas av SUHF:s presidium.

Prioriterade områden för perioden 2023-2024 är:

 • Följa arbetet med utveckling och förvaltning av studieadministrativa system som Ladok och NyA, under mandatperioden med särskilt fokus på den pågående översynen av förordningen (1993:1153).
 • Hantera frågor om krav på anpassningar av studieadministrativa processer och system som följer av satsningar på livslångt lärande och omställning.
 • Fortsatt fokus på situationen för internationella studenter och på lärosätenas internationalisering av utbildning, aktuella migrationsfrågor, samt utvecklingen av det europeiska utbildnings-området, bland annat genom samarbete med SUHF:s expertgrupp för internationalisering samt undergruppen för EUI-studieadministrativa frågor.
 • Fortsatt bidra till att goda förutsättningar finns för alla att ta del av högre utbildning. Detta sker bland annat genom arbetet i undergruppen Nationella bedömningsgruppen för antagningsfrågor (NBA).

Expertgruppen ska, efter samråd med UHR, utse personer till Nationella bedömargruppen för antagningsfrågor (NBA). Expertgruppen ska även utse personer till Samordningsgruppen för högskoleprovet när/om den åter aktiveras. I de fall då UHR i sina interna grupper har personer som utsetts av SUHF utgör Expertgruppen en referensgrupp för dessa.

Sammansättning

Ledamöter under perioden 2023-01-01 - 2024-12-31

 • Åsa Borin, universitetsdirektör, Stockholms universitet, ordförande.
  Susanna Öhman, rektor, Högskolan i Halmstad
  Åsa Vännman, högskoledirektör, Högskolan Kristianstad
  Brita Lundh, chef Studerandeavdelningen, Högskolan i Halmstad, verkställande ledamot
  Marina Geijer, studieadministrativ direktör, Linköpings universitet
  Cilla Häggkvist, bitr. chef Studentavdelningen, Uppsala universitet
  Helena Pallin, chef Studentavdelningen, Stockholms universitet (ordförande i Antagningsrådet UHR)
  Carolina Rytterkull, sektionschef, Lunds universitet (ordförande i Nationella bedömargruppen för antagningsfrågor, samt ordförande i arbetsgruppen för EUI studieadministrativa frågor)
  Andreas Sandberg, avdelningschef, Universitets- och högskolerådet
  Mauritz Danielsson, konsortiechef, Ladokkonsortiet
  Lehman Benson Jr., studentrepresentant, utsedd av Sveriges förenade studentkårer (SFS)
  Adjungering från SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor (vakant)
  Linda Gerén, senior rådgivare, SUHF:s kansli
  Christopher Sönnerbrandt, senior rådgivare, SUHF:s kansli

Expertgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som anses behövas för uppdraget.

Ordförande, vice ordförande och verkställande ledamot utgör, med stöd av SUHF:s kansli, arbetsutskott som snabbt kan agera och råda SUHF:s styrelse i akuta frågor och bistå i överläggningar med exempelvis UHR.

Dagordningar och minnesanteckningar