Expertgruppen för studieadministrativa frågor

Expertgruppen för studieadministrativa frågor bereder och hanterar studieadministrativa frågor och regelfrågor för tillträde till högskoleutbildning och utfärdande av examina. Expertgruppen ska i dessa frågor ge SUHF:s styrelse underlag till remissvar och rekommendationer. Expertgruppen ska lämna förslag till styrelsen på seminarier och andra aktiviteter som behövs för att ta reda på sektorns inställning i olika frågor samt verka främjande i dessa frågor.

Uppdrag

Expertgruppen ska i sitt arbete under mandatperioden bidra till SUHF:s verksamhet för att möta framtidens utmaningar och ha handlingsberedskap för förslag från politiken eller myndigheter. 

Viktiga frågor för perioden 2021-01-01 -- 2022-12-31:

 • Stödja medlemmarnas arbete inom det studieadministrativa området under och efter corona-pandemin.
 • Ansvar för, och utveckling av, SUHF:s rekommendationer inom det studieadministrativa området.
 • Fortsatt fokus på situationen för internationella studenter bland annat genom samarbete med SUHF:s expertgrupp för internationalisering.
 • Följa förslag från utredningar som exempelvis Internationaliseringsutredningen, Tillträdesutredningen, Gymnasieutredningen och Valideringsdelegationen.
 • Fortsatt bidra till att goda förutsättningar finns för alla att ta del av högre utbildning. Detta sker i hög utsträckning genom arbetet i undergrupperna för samordning av högskoleprovet (vilande HT20 och VT21) och den nationella bedömargruppen för antagningsfrågor (NBA). 
 • Samverka avseende studieadministrativa processer och regelverk med andra myndigheter, främst UHR.
 • Följa arbetet med utveckling och förvaltning av studieadministrativa system, exempelvis Ladok och NyA.

Expertgruppen ska utse personer till Samordningsgruppen för högskoleprovet (för närvarande vilande) samt, efter samråd med UHR, utse personer till Nationella bedömargruppen för antagningsfrågor (NBA). I de fall då UHR i sina interna grupper har personer som utsetts av SUHF utgör Expertgruppen en referensgrupp för dessa. Innan projekt som innebär kostnader för förbundet startas ska samråd ske med SUHF:s presidium.

Sammansättning

Ledamöter under perioden 2021-01-01 - 2022-12-31

 • Lotten Glans, förvaltningschef, Mittuniversitetet, ordförande

  Christopher Sönnerbrandt, studieadministrativ chef, KI, vice ordförande

  Brita Lundh, avdelningschef Utbildningsstöd, Högskolan i Halmstad, verkställande ledamot

 • Jerker Dahne, chef Studentavdelningen, Stockholms universitet

 • Cilla Häggkvist, bitr. chef Studentavdelningen, Uppsala universitet

 • Helena Pallin, chef Avdelningen för utbildningsstöd, Karlstads universitet

 • Åsa Vännman, högskoledirektör, Högskolan Kristianstad

 • Susanne Wadsborn-Taube, avdelningschef Universitets- och högskolerådet

  Linn Svärd, ordf. i Sveriges förenade studentkårer

  Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli

  Carolina Rytterkull, Lunds universitet, deltar som ordförande i Nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA)

 • Adjungerad ledamot utsedd av expertgruppen för internationaliseringsfrågor

Gruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer man anser behövas för uppdraget.

Ordförande, vice ordförande och verkställande ledamot utgör, med stöd av SUHF:s kansli, arbetsutskott som snabbt kan agera och råda SUHF:s styrelse i akuta frågor och bistå i överläggningar med exempelvis UHR.

Dagordningar och minnesanteckningar