Expertgruppen för studieadministrativa frågor

Expertgruppen för studieadministrativa frågor bereder och hanterar studieadministrativa frågor och regelfrågor för tillträde till högskoleutbildning och utfärdande av examina. Expertgruppen ska i dessa frågor ge SUHF:s styrelse underlag till remissvar och rekommendationer. Expertgruppen ska lämna förslag till styrelsen på seminarier och andra aktiviteter som behövs för att ta reda på sektorns inställning i olika frågor samt verka främjande i dessa frågor.

Möten hösten 2020

 • 27 augusti kl 09:30 - 12.30, via zoom
 • 22 september kl 10.00 - 15.00, via zoom
 • 26 november kl 10.00 - 15.00, via zoom

Uppdrag

Expertgruppen ska i sitt arbete under mandatperioden bidra till SUHF:s verksamhet för att möta framtidens utmaningar och ha handlingsberedskap för förslag från politiken eller myndigheter. 

Viktiga frågor för perioden 2018-01-01 -- 2020-12-31:

 • Ansvar för, och utveckling av, SUHF:s rekommendationer inom det studieadministrativa området.
 • Fortsatt fokus på situationen för internationella studenter bland annat genom samarbete med SUHF:s expertgrupp för internationalisering.
 • Följa utredningar som exempelvis Internationaliseringsutredningen, Tillträdesutredningen, Gymnasieutredningen och Valideringsdelegationen.
 • Fortsatt bidra till att goda förutsättningar finns för alla att ta del av högre utbildning. Detta sker i hög utsträckning genom arbetet i undergrupperna för samordning av högskoleprovet och den nationella bedömargruppen för antagningsfrågor (NBA). 
 • Samverka avseende studieadministrativa processer och regelverk med andra myndigheter, främst UHR.
 • Följa arbetet med utveckling och förvaltning av studieadministrativa system, exempelvis Ladok och NyA.

Expertgruppen ska utse personer till Samordningsgruppen för högskoleprovet samt, efter samråd med UHR, utse personer till Nationella bedömargruppen för antagningsfrågor (NBA). I de fall då UHR i sina interna grupper har personer som utsetts av SUHF utgör Expertgruppen en referensgrupp för dessa. Innan projekt som innebär kostnader för förbundet startas ska samråd ske med SUHF:s presidium.

Sammansättning

Ledamöter under perioden 2018-01-01 - 2020-12-31

 • Ann Cederberg, förvaltnigschef, Högskolan Kristianstad, ordförande

  Christopher Sönnerbrandt, KI, verkställande ledamot

  Cilla Häggkvist, bitr. chef Studentavdelningen, Uppsala universitet

  Brita Lundh, chef Studerandeavdelningen, Högskolan i Halmstad

  Jerker Dahne, chef Studentavdelningen, Stockholms universitet

 • Lotten Glans, förvaltningschef, Mittuniversitetet

 • Mia Oldenburg chef Studentavdelningen, Luleå tekniska universitet

  Susanne Wadsborn-Taube, avdelningschef Universitets- och högskolerådet

  Linn Svärd, vice ordf. i Sveriges förenade studentkårer

  Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli

  Tarmo Haavisto, Lunds universitet, deltar som ordförande i Samordningsgruppen för högskoleprovet 

  Christina Murray, internationell strateg vid KTH, är adjungerad ledamot utsedd av expertgruppen för internationaliseringsfrågor

  Marie Eslon, Linköpings universitet, ordförande i Nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA)

Gruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer man anser behövas för uppdraget.

Ordförande och verkställande ledamot utgör, med stöd av SUHF:s kansli, arbetsutskott som snabbt kan agera och råda SUHF:s styrelse i akuta frågor och bistå i överläggningar med exempelvis UHR.