Om SUHF

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) bildades 1995. SUHF tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs. 38 universitet och högskolor är medlemmar på frivillig grund.

SUHF är en arena för diskussioner och ställningstagande i högskolepolitiska frågor. Universiteten och högskolorna varierar i storlek och inriktning, vilket ger ett brett underlag för diskussioner i de många frågor som förenar dem.

SUHF arbetar internationellt genom European University Association (EUA), det Nordiska universitetssamarbetet (NUS) och International Association of Universities (IAU).

SUHF:s kansli finns på Tryckerigatan 8, på Riddarholmen i Stockholm.

Arbetsområden

Vi behandlar frågor såväl av principiell som av mer praktisk karaktär. Bland förbundets aktiviteter finns konferenser, seminarier, remissvar, uppvaktningar och utredningar.

De frågor vi arbetar med faller inom många områden:

  • den grundläggande utbildningen
  • forskarutbildningen och forskningen
  • högskolan som organisation
  • samverkan mellan högskolan och samhälle
  • arbetsfördelning mellan lärosätena
  • resurser för universitet- och högskolor inklusive full kostnadstäckning
  • samverkan med motsvarande organisationer i andra länder

Organisation

Förbundsförsamlingen är det högsta beslutande organet. Den består av rektorer och förvaltningschefer från alla medlemsorganisationer och sammanträder två gånger per år. Den beslutar bl.a. om rekommendationer för medlemmarna.

Styrelsen utses av förbundsförsamlingen och har en mandatperiod på två år. Styrelsen har följande sammansättning

Arbetsformer

Den löpande verksamheten hanteras av ett kansli om fem personer. Kansliet leds av generalsekreterare Marita Hilliges. Förbundets frågor hanteras i ett antal arbetsgrupper.

Styrelsen bereder alla ärenden som ska behandlas av förbundsförsamlingen. Styrelsen beslutar i frågor som fortlöpande kräver förbundets ställningstagande. Mellan styrelsemötena hanteras frågor av löpande karaktär av ett presidium som består av ordförande, vice ordförande och generalsekreterare.

Förbundet väljer ofta att formera olika arbetsgrupper med uppdrag att hantera olika högskolepolitiska frågor. Grupperna sätts samman med rektorer, förvaltningschefer och sakkunniga från olika nivåer inom högskolan. Studentperspektivet garanteras genom att SFS är inbjudna att utse representanter till samtliga arbetsgrupper och projekt. En överblick av pågående och avslutade arbetsgrupper inom SUHF finns här.

Ekonomi

Förbundet finansieras via medlemsavgifter. De erläggs i förhållande till respektive medlems totala intäkter.