Om SUHF

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) bildades 1995. SUHF tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs. 38 universitet och högskolor är medlemmar på frivillig grund.

Förbundet erbjuder universitet och högskolor en gemensam arena för diskussioner och åtgärder. Det har till syfte att främja samråd och samverkan mellan universitet och högskolor och att agera i frågor av gemensamt intresse. Förbundet verkar för att universitet och högskolor ges goda ekonomiska och organisatoriska förutsättningar och därigenom kan bidra till att stärka demokratin och välståndsutvecklingen i Sverige. Det arbetar i förhållande till statsmakter och andra organisationer i Sverige, liksom i förhållande till organisationer i Norden, Europa och världen i övrigt.

Förbundet arbetar genom framställningar, rekommendationer och uttalanden. Det initierar och genomför utredningar och liknande verksamheter.

SUHF:s kansli finns på Tryckerigatan 8, på Riddarholmen i Stockholm.

Arbetsområden

Förbundet behandlar frågor såväl av principiell som av mer praktisk karaktär. Bland förbundets aktiviteter finns konferenser, seminarier, remissvar, uppvaktningar och utredningar.

De frågor vi arbetar med faller inom många områden:

  • den grundläggande utbildningen
  • forskarutbildningen och forskningen
  • högskolan som organisation
  • samverkan mellan högskolan och samhälle
  • arbetsfördelning mellan lärosätena
  • resurser för universitet- och högskolor inklusive full kostnadstäckning
  • samverkan med motsvarande organisationer i andra länder

Organisation

Förbundsförsamlingen är det högsta beslutande organet. Den består av rektorer och förvaltningschefer från alla medlemsorganisationer och sammanträder två gånger per år. Den beslutar bl.a. om rekommendationer för medlemmarna.

Styrelsen utses av förbundsförsamlingen och har en mandatperiod på två år. Styrelsen har följande sammansättning

Arbetsformer

Den löpande verksamheten hanteras av ett kansli om fem personer. Kansliet leds av generalsekreterare Marita Hilliges. Förbundets frågor hanteras i ett antal arbetsgrupper.

Styrelsen bereder alla ärenden som ska behandlas av förbundsförsamlingen. Styrelsen beslutar i frågor som fortlöpande kräver förbundets ställningstagande. Mellan styrelsemötena hanteras frågor av löpande karaktär av ett presidium som består av ordförande, vice ordförande och generalsekreterare.

Förbundet väljer ofta att formera olika arbetsgrupper med uppdrag att hantera olika högskolepolitiska frågor. Grupperna sätts samman med rektorer, förvaltningschefer och sakkunniga från olika nivåer inom högskolan. Studentperspektivet garanteras genom att SFS är inbjudna att utse representanter till samtliga arbetsgrupper och projekt. En överblick av pågående och avslutade arbetsgrupper inom SUHF finns här.

Ekonomi

Förbundet finansieras via medlemsavgifter. De erläggs i förhållande till respektive medlems totala intäkter.