Personuppgiftsbehandling

Här finns information om hur personuppgifter, som samlats in av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) behandlas hos oss. SUHF är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna.

SUHF behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Dessa regler kallas nedan för dataskyddsförordningen, även känd som GDPR.

Vad gör SUHF med personuppgifter?

Personuppgifter får endast samlas in och behandlas för ett väldefinierat ändamål. När SUHF samlar in dina uppgifter måste vi tala om för dig i vilket ändamål dina uppgifter ska användas. SUHF måste också se till att endast relevanta uppgifter behandlas och att inte uppgifterna behålls längre än nödvändigt.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter? 

Mycket av den information som finns vid SUHF utgör allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan alla som begär ut den allmänna handlingen ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta. SUHF kommer inte att överlämna personuppgifter till andra parter utan rättsligt stöd.

Hur länge sparar SUHF personuppgifter? 

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs enligt lag.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen 

När SUHF behandlar dina uppgifter måste vi ge dig tydlig information om hur dina uppgifter används; detta innefattar information som:

 • i vilka syften dina uppgifter kommer att användas,
 • den rättsliga grunden till att behandla dina uppgifter,
 • hur länge dina uppgifter kommer att lagras,
 • vem SUHF kommer att dela dina uppgifter med,
 • dina grundläggande dataskyddsrättigheter,
 • om dina uppgifter kommer att överföras utanför EU,
 • din rätt att lämna in klagomål,
 • hur du tar tillbaka ditt samtycke, om du har lämnat det,
 • kontaktuppgifter till oss på SUHF-kansliet.

Dataskyddsförordningen ger dig som enskild även ett antal rättigheter mot SUHF

 • rätten att invända
 • rätten att få registerutdrag
 • rätten att korrigera dina uppgifter 
 • rätten att få uppgifter borttagna och bli bortglömd 

För hjälp med något av ovanstående, kontakta oss per e-post.