En arena för samverkan i högskolefrågor

Arbetsgrupper & expertgrupper

Inom SUHF pågår ett ständigt arbete inom permanenta eller temporära grupper kring olika angelägna frågor för högskolesektorn.

Länk-pil

Kungliga Musikhögskolan

Södertörns högskola

Karlstads universitet

Högskolan i Gävle

Högskolan Dalarna

Umeå universitet

Högskolan i Halmstad

Uppsala universitet

Gymnastik- och idrottshögskolan

Linköpings universitet

Konstfack

Chalmers

Stockholms konstnärliga högskola

Handelshögskolan

Blekinge tekniska högskola

KTH

Sophiahemmet Högskola

Marie Cederschiöld högskola

Malmö universitet

Högskolan i Skövde

Högskolan i Borås

Lunds universitet

Linnéuniversitetet

Göteborgs universitet

Jönköping University

Örebro universitet

Högskolan Kristianstad

Försvarshögskolan

Högskolan Väst

Karolinska Institutet

Kungliga konsthögskolan

Luleå tekniska universitet

Mälardalens universitet

Mittuniversitetet

Röda Korsets Högskola

Sveriges lantbruksuniversitet

Stockholms universitet

Enskilda Högskolan Stockholm

Nyheter

Uttalande med anledning av kriget mellan Israel och Hamas

21 maj 2024

Det geopolitiska läget är idag allvarligare än vad det varit på mycket länge. Pågående konflikter resulterar i ett stort mänskligt lidande och det är plågsamt att bevittna det som sker runt om i världen. Våra tankar går till alla som drabbas av krigets elände.

Kriget mellan Israel och Hamas väcker starkt engagemang hos många, även vid svenska lärosäten. Det ser vi nu bland annat med de nu pågående manifestationerna vid ett antal svenska universitet och högskolor runt om i landet.

Sveriges lärosäten understryker vikten av och värnar yttrandefrihet och akademisk frihet. Fredliga demonstrationer under lagliga former är varje samhällsmedborgares rätt och även studenter och personal på universitet och högskolor har rätt att framföra sina åsikter.

Svenska universitet och högskolor har inte uppdrag eller mandat att driva utrikespolitiska frågor. Det betyder att varken medarbetare, studenter eller intressegrupper kan förvänta att universitet och högskolor, som arbetsgivare eller utbildningsanordnare, ska manifestera utrikespolitiska uppfattningar eller ta ställning i utrikespolitiska frågor. Akademin ska stå fri från påtryckningar.

Vid svenska lärosäten ska även svåra frågor kunna diskuteras. Vi förväntar att allmänna demokratiska principer iakttas, att alla söker dialog istället för konflikt och respekterar andras åsikter även om de skiljer sig från sina egna.

Yttringar och demonstrationer ska givetvis genomföras med respekt för alla medarbetare och studenter och ta hänsyn så att universitets och högskolors verksamhet kan fortgå. Vi accepterar inte trakasserier av medarbetare eller studenter eller att deras säkerhet äventyras.

Vi värnar akademiskt samarbete. Forskare har frihet att själv besluta hur och vem de samarbetar med under de lagar och förordningar som fastslagits av riksdag och regering. Det kan innebära att de genom utbyten och samarbeten också verkar i regioner där det råder krig eller konflikt. Dessa svåra avvägningar görs med stöd av den checklista som SUHF utarbetat kring ansvarsfull internationalisering; Global Responsible Engagement: Checklist.

Vi hoppas alla att kriget snarast upphör. De svenska lärosätena ser det som en viktig uppgift att efter förmåga vara en del av uppbyggandet av de akademiska institutioner som skadats eller förstörts under kriget.