SUHF-modellen / Full kostnadstäckning

SUHF beslutade i november 2007 att rekommendera medlemmarna att införa en ny redovisningsmodell för direkta och indirekta kostnader, den så kallade SUHF-modellen.

Redovisningsmodellen har arbetats fram av förbundet under 2007. Den syftar till att på ett enkelt, rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidra till god intern styrning och kontroll vid universitet och högskolor. Förbundets arbete med full kostnadstäckning fortsätter kontinuerligt. Se statistikfiler och övriga bilagor nederst på denna sida.

Nyheter

2024-04-17: Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2023

Statistiken för 2023 är reviderad. Några smärre fel är rättade. Den finns i PowerPoint och PDF nedan.

2023-05-25: Bilaga 1: Struktur för gemensamma kostnader, reviderad

Bilaga 1 har uppdaterats. Det reviderade dokumentet finns nedan i PDF. Ändringarna i korthet:

Utbildnings- och forskningsadministration
• Högskoleprovet har strukits, då detta ska klassificeras som en kärnkostnad
• SUNET har flyttats till infrastruktur då det är ett datornätverk som kopplar samman Sveriges lärosäten.
• VHS har tagits bort och ersatts med NyA (faller inom begreppet studieadministrativa system)

Infrastruktur och service
• SUNET har flyttats hit från utbildnings- och forskningsadministration, se ovan
• Moderniserat/uppdaterat språk
• Parkeringshantering har tagits bort

2022-12-08: Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2022

Statistiken för 2022 är nu sammanställd. Den finns i PowerPoint och PDF nedan.

2021-12-21: Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2021

Statistiken för 2021 är nu sammanställd. Den finns i PowerPoint och PDF nedan.

2021-09-28: Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2020

Statistiken för 2020 är uppdaterad och några smärre fel rättade. Den finns i Powerpoint och PDF nedan.

2020-11-26: Ny rekommendation - Handel mellan lärosäten

SUHF: styrelse antog den 26 november 2020 en ny rekommendation inom ramen för SUHF-modellen: Handel mellan lärosäten. Rekommendationen finns nedan.

2020-02-11: Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2019

Statistiken är publicerad som pdf och PowerPoint (PPT). Statistiken finns nedan tillsammans med statistiken för åren 2011-2018.

2019-02-11: Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2018

Statistiken finns publicerad som pdf. Statistiken finns nedan tillsammans med statistiken för åren 2011-2017.

2018-07-10: Forskningsadministration och SUHF-modellen 2017

Umeå universitet och Högskolan i Halmstad sammanställde hösten 2017 en översikt (Forskningsadministration och SUHF-modellen 2017 - medfinansiering UmU och HH) över hur olika finansiärer reglerar sina bidrag när det gäller medfinansiering, hur mycket overhead som betalas ut, hur lönekostnadspåslag ser ut (LKP) samt vilka juridiska krav som finns. Materialet illustrerar tydligt den verklighet som forskare och administratörer måste förhålla sig till när de söker extern finansiering för sina projekt. Sammanställning har tre huvudsyften: 

2017-11-08: Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2017

  • att ge en överblick över variationen av olika finansiärers krav gällande finansiering och avtal, så att forskare och administratörer snabbt kan se vilka förutsättningar som finns (det är viktigt att betona att översikten gäller för 2017
  • attt bidra till diskussionen om förenkling av forskningsadministration. EU har som mål att förenkla projektadministration och minska fel. Svenska myndigheter/finansiärer som förvaltar EU-medel har dock tolkat EU:s regelverk på olika sätt, vilket har lett till en stor variationen av regler och krav. När det förs en diskussion om det framtida regelverket, kan sammanställningen illustrera behovet av enhetliga regler även inom Sverige.
  • att utgöra underlag när SUHF-modellen ses över. När SUHF-modellen ses över kan sammanställningen vara användbar för att visa hur många olika krav och regler som direkt eller indirekt hänger ihop med modellen.

Statistiken är publicerad som PDF och finns nedan.

Länk till statistik för tidigare år finns nedan.

2016-12-14: Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2016

Statistiken finns publicerad dels som Powerpoint med kommentarer och dels som PDF. Statistiken finns nedan.

Länk till statistik för tidigare år finns nedan.

2015-11-25: Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2015

Tidigare publicerad statistik (2015-06-16) har uppdaterats på grund av inkomna rättelser av inlämnade uppgifter. Statistiken finns publicerad dels som Powerpoint med kommentarer och dels som PDF. Statistiken finns nedan.

Länk till statistik för tidigare år finns nedan.

2015-10: Vägledning redovisning av lokalkostnader vid UoH enl REK 2014:1

Vägledningen finns bland dokumenten nedan. Detsamma gör rekommendationen.

2012-10-31: Uppdaterad handledning till SUHF-modellen – redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor

I samband med att SUHF:s förbundsförsamling i november 2007 beslutade att rekommendera alla lärosäten att införa SUHF-modellen, publicerades en handledning till modellen. Denna handledning har nu uppdaterats och kompletterats med de ändringar, rekommendationer och förtydliganden som framkommit sedan 2007.

Högskolornas forum för Redovisningsfrågor (HfR) har ansvar för processen kring förändring och utveckling av SUHF-modellen.

Länk till handledningen och bilagorna finns nedan.

2011-09-26: Rekommendation om Formas nya stödform Mobility Grant och indirekta kostnader

SUHF har beslutat om rekommendation av indirekta kostnader för Formas stödform Mobility Grant. Rekommendationen finns nedan.

2011-08: Rapport om full kostnadstäckning i verkligheten

SUHF har, som ett led i den fortlöpande granskningen av redovisningsmodellen för indirekta kostnader publicerat rapporten Full kostnadstäckning i verkligheten, av Ann-Kristin Mattsson. Rapporten visar i vilken grad de stora forskningsfinansiärerna bidrar till full kostnadstäckning i projekten under 2010 års bidragstilldelning. Full kostnadstäckning i verkligheten finns nedan.

2011-05-11: Rekommendationer till lärosätena

HfR:s styrgrupp och Redovisningsråd har 2011-03-07 beslutat om vissa rekommendationer och förtydliganden betr redovisningsmodellen för indirekta kostnader (SUHF-modellen), se nedan.

2011-02-07: Rapport om SUHF-modellen i verkligheten

Som ett led i det fortlöpande arbetet med redovisningsmodellen för indirekta kostnader har SUHF publicerat rapporten SUHF-modellen i verkligheten. Rapporten är framtagen av Ann-Kristin Mattsson, SUHF och Lunds universitet. Syftet med rapporten är att ge kunskap om de indirekta kostnaderna; vad de består av, hur och var i organisationen de uppkommer, hur direkta och indirekta kostnader hänger samman samt storleken på kostnaderna. Rapporten SUHF-modellen i verkligheten finns nedan.

Dokument

The Accounting Model for Costs at Higher Education Institutions

SUHF made in November 2007 a recommendation for its members to implement a new accounting model for direct and indirect costs.

The accounting model has been developed during 2007-2008 and aims to create a model that will offer simple but nevertheless equitable and cost-effective assistance for sound internal management and monitoring and also help to provide the reliable information required for administrative decisions and review.

The model is intended to provide accurate accounts and calculations and also to enable better monitoring of full coverage of the costs of various activities within the higher education institutions. The model also gives researchers a more reliable conception than before of the kind of costs that can be ascribed to their projects. This involves a major change in the principles for the management of indirect costs and is based on the principle of apportioning all revenues and expenditure within an organisation among the cost-bearers and in relation to the direct costs. The model is simple, clear and transparent and will at the same time, if uniformly applied, increase the possibility of making comparisons between different operations and different years. SUHF will continue the development work on the accounting model.

Below you will find more information in English on the model and several of its component parts.