Arbetsgruppen för bibliometri

Arbetsgruppen för bibliometri är en arbetsgrupp under Expertgruppen för lärosätesbiblioteken.

Bibliometri är för universiteten och högskolorna en allt mer central fråga, inte minst genom bibliometrins roll i nationell så väl som lokal resursfördelning samt genom ökad efterfrågan på utvärderingar av vetenskaplig output och analyser av samarbeten mellan lärosäten och forskningsfält. På många lärosäten har den bibliometriska funktionen med uppdrag inom hantering av data och framtagande av bibliometriska analyser placerats på biblioteken.

Utvecklingen inom området går snabbt och kraven på spetskompetens ökar. SUHFs Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp inom bibliometri har haft som syfte att skapa ett sammanhang där gemensamma krafter kan bidra till att utveckla och hålla en hög kvalitet på universitetens och högskolornas bibliometriarbete. Arbetet har fyllt ett stort behov, främst för samordning och kompetensspridning inom området, och Expertgruppen för lärosätesbiblioteken beslutar att arbetsgruppen fortsätter tillsvidare.

Minnesanteckningar från arbetsgruppens möten finns längre ned på sidan och på bibliometriforum.wordpress.com/minnesanteckningar

Uppdrag

Bibliometrigruppens uppdrag är:

 • att aktivt omvärldsbevaka utvecklingen inom bibliometriområdet å SUHFs vägnar
 • att ordna seminarier inom relevanta, aktuella områden
 • att verka och föreslå nya former för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan lärosäten när det gäller bibliometriska indikatorer, analysmodeller och annan metodik
 • att vara en del i samhällsdebatten och samtalet på universitetsledningsnivå inom såväl bibliometri som altmetri och frågor kring öppen vetenskap
 • att vid behov ta fram och/eller samordna bibliometriutbildning för personal vid svenska lärosäten.

Gruppens sammansättning

 • Gustaf Nelhans, Högskolan i Borås (tf. ordförande)
 • Lovisa Österlund, Linköpings universitet (ordförande, tjänstledig)
 • David Minguillo Brehaut, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Cristian Colliander, Umeå universitet
 • Johan Fröberg, Kungliga biblioteket
 • Tobias Jeppsson, Kungliga tekniska högskolan
 • Lars Kullman, Göteborgs universitet
 • Marco Schirone, Chalmers tekniska högskola
 • Peter Sjögårde, Karolinska institutet
 • Karin Tegerstedt, Vetenskapsrådet
 • Fredrik Åström, Lunds universitet

Minnesanteckningar