Arbetsgruppen för bibliometri

Arbetsgruppen för bibliometri är en arbetsgrupp under Forum för bibiliotekschefer.

Bibliometri är för universiteten och högskolorna en allt mer central fråga, inte minst genom bibliometrins roll i nationell så väl som lokal resursfördelning samt genom ökad efterfrågan på utvärderingar av vetenskaplig output och analyser av samarbeten mellan lärosäten och forskningsfält. På många lärosäten har den bibliometriska funktionen med uppdrag inom hantering av data och framtagande av bibliometriska analyser placerats på biblioteken.

Utvecklingen inom området går snabbt och kraven på spetskompetens ökar. SUHFs Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp inom bibliometri har haft som syfte att skapa ett sammanhang där gemensamma krafter kan bidra till att utveckla och hålla en hög kvalitet på universitetens och högskolornas bibliometriarbete. Arbetet har fyllt ett stort behov, främst för samordning och kompetensspridning inom området, och Forum för bibliotekschefer vill därför att arbetsgruppen fortsätter och får ett nytt uppdrag för perioden 2018-2019.

Minnesanteckningar från arbetsgruppens möten finns till höger och på bibliometriforum.wordpress.com/minnesanteckningar

Uppdrag

Bibliometrigruppens uppdrag är:

 • att aktivt omvärldsbevaka utvecklingen inom bibliometriområdet å SUHF:s vägnar
 • att ordna seminarier inom relevanta, aktuella områden
 • att ta fram och/eller samordna bibliometriutbildning för personal vid svenska lärosäten
 • att verka och föreslå former för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan lärosäten när det gäller bibliometriska indikatorer, analysmodeller och annan metodik

Gruppens sammansättning

 • Daniel Wadskog, Uppsala universitet (ordförande)
 • Cristian Colliander, Umeå universitet
 • Stina Johansson, Chalmers tekniska högskola
 • Camilla Hertil Lindelöw, Kungl. Biblioteket
 • Lovisa Österlund, Linköpings universitet
 • Hampus Rabow, Malmö universitet
 • Marie Stråhle, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Daniel Wadskog, Karolinska institutet
 • Fredrik Åström, Lunds universitet
 • Lars Kullman, Göteborgs universitet