Expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor

SUHF:s presidium beslutade den 20 januari 2022 följande uppdrag för Expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor för mandatperioden 2022-2023.

Lokalförsörjning vilar sedan 1993 på universitet och högskolor. SUHF:s styrelse beslutade i juni 2011 att inrätta en expertgrupp för fastighetsfrågor.

Syftet med gruppen är att stärka och stödja sektorns arbete med och professionalisering av lokalförsörjnings- och säkerhetsansvaret i syfte att skapa ett gemensamt förhållningssätt för fastighets- och säkerhetsfrågorna.

Förutom att vara stöd till styrelse och presidium i fastighets- och säkerhetsfrågor, bland annat genom förslag till remissyttranden, ska följande frågor ingå i gruppens arbete under kommande mandatperiod.

Uppdrag

Expertgruppen ska under mandatperioden 2022-2023:

Samla och sprida kunskap kring universitets och högskolors lokalförsörjning, bland annat genom kontinuerlig dialog med hyresvärdar, branschorganisationer, Regeringskansliet och Sveriges Förenade Studentkårer, gällande bland annat:

 • klimatpåverkan
 • yttre och inre miljö
 • lärandemiljöfrågor (arbetet ska samordnas med Expertgruppen för högskole-pedagogiska frågor)
 • lokaloptimering
 • ökad självständighet vid förhyrning och genom ägande
 • studentbostäder
 • hyror (inklusive marknadshyror)

Samla och sprida kunskap kring verksamhetsskydd, säkerhetsskydd och öppenhet vid universitet och högskolor, bland annat genom kontinuerlig dialog med myndigheter, branschorganisationer och Regeringskansliet, gällande bland annat:

 • Fysisk säkerhet
 • person- och personalsäkerhet
 • informationssäkerhet (arbetet ska samordnas med Expertgruppen för arkiv- och informationshantering samt Arbetsgruppen för digitalisering).

Gruppen bör i sitt arbete följa trender på strategisk nivå. Särskild vikt bör läggas vid lokal­användning efter COVID 19-pandemin, hemarbete, studenternas studielokaler och boende.

Expertgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer och skapa undergrupper som anses behövas för uppdraget. Initiativ som innebär kostnader för SUHF ska stämmas av med presidiet.

Sammansättning

 • Peter Liljenstolpe, campuschef och säkerhetschef, Mälardalens universitet (ordförande)
 • Martin Norsell, rektor, Högskolan Dalarna (vice ordförande)
  Richard Olsson, fastighetschef, Umeå universitet (verkställande ledamot)
 • Rikard Becker, fastighetsdirektör, Karolinska Institutet
 • Åsa Bergenudd, byggnadschef, Lunds universitet
 • Fredrik Blomqvist, säkerhetschef, Uppsala universitet
 • Maria Fornstedt, biträdande byggnadsdirektör och stabschef, Uppsala universitet
 • Annevi Fredäng, säkerhetschef, Linköpings universitet (ordförande i nätverket för säkerhetschefer)
 • Johannes Hassmund, systemarkitekt, Linköpings universitet
 • Martin Melkersson, universitetsdirektör, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Veronika Sundström, universitetsdirektör, Karolinska Institutet
  Lars Alberius, SUHF:s kansli (sekreterare)

Arbetsgrupper utsedda av Expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor

Särskilda bestämmelser

SUHF och Akademiska Hus har under våren 2023 gemensamt gjort en översyn av avtalsmallen för nya förhyrningar där Akademiska Hus står som hyresvärd. SUHF:s medlemmar är fria att använda den efter gottfinnande. De reviderade Särskilda bestämmelserna finns längst ned på sidan i PDF och Word.

Processbeskrivning hyresundantaget

I syfte att sprida goda råd och exempel har SUHF:s expertgrupp för fastighetsfrågor genom Lunds universitet bett Advokatfirman Lindahl att göra en processbeskrivning för upphandling vad gäller det så kallade hyresundantaget i lag (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”) och gränsdragning mot upphandling av byggentreprenader. I bilaga 1 redogörs för de rättsliga utgångspunkterna och några avgöranden, som är av betydelse när en upphandlande myndighet avser hyra en lokal som antingen ska uppföras eller anpassas.

Har du frågor?

Kontakta Lars Alberius