Expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor

SUHF:s presidium beslutade den 20 januari 2022 följande uppdrag för Expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor för mandatperioden 2022-2023.

Lokalförsörjning vilar sedan 1993 på universitet och högskolor. SUHF:s styrelse beslutade i juni 2011 att inrätta en expertgrupp för fastighetsfrågor.

Syftet med gruppen är att stärka och stödja sektorns arbete med och professionalisering av lokalförsörjnings- och säkerhetsansvaret i syfte att skapa ett gemensamt förhållningssätt för fastighets- och säkerhetsfrågorna.

Förutom att vara stöd till styrelse och presidium i fastighets- och säkerhetsfrågor, bland annat genom förslag till remissyttranden, ska följande frågor ingå i gruppens arbete under kommande mandatperiod.

Uppdrag

Expertgruppen ska under mandatperioden 2022-2023:

Samla och sprida kunskap kring universitets och högskolors lokalförsörjning, bland annat genom kontinuerlig dialog med hyresvärdar, branschorganisationer, Regeringskansliet och Sveriges Förenade Studentkårer, gällande bland annat:

 • klimatpåverkan
 • yttre och inre miljö
 • lärandemiljöfrågor (arbetet ska samordnas med Expertgruppen för högskole-pedagogiska frågor)
 • lokaloptimering
 • ökad självständighet vid förhyrning och genom ägande
 • studentbostäder
 • hyror (inklusive marknadshyror)

Samla och sprida kunskap kring verksamhetsskydd, säkerhetsskydd och öppenhet vid universitet och högskolor, bland annat genom kontinuerlig dialog med myndigheter, branschorganisationer och Regeringskansliet, gällande bland annat:

 • Fysisk säkerhet
 • person- och personalsäkerhet
 • informationssäkerhet (arbetet ska samordnas med Expertgruppen för arkiv- och informationshantering samt Arbetsgruppen för digitalisering).

Gruppen bör i sitt arbete följa trender på strategisk nivå. Särskild vikt bör läggas vid lokal­användning efter COVID 19-pandemin, hemarbete, studenternas studielokaler och boende.

Expertgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer och skapa undergrupper som anses behövas för uppdraget. Initiativ som innebär kostnader för SUHF ska stämmas av med presidiet.

Sammansättning

 • Peter Liljenstolpe, högskoledirektör, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (ordförande)
  Richard Olsson, fastighetschef, Umeå universitet (verkställande ledamot)
 • Martin Norsell, rektor, Högskolan Dalarna
 • Martin Melkersson, universitetsdirektör, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Veronika Sundström, universitetsdirektör, Luleå tekniska universitet
  Rikard Becker, fastighetsdirektör, Karolinska institutet
  Åsa Bergenudd, byggnadschef, Lunds universitet
 • Maria Fornstedt, biträdande byggnadsdirektör och stabschef, Uppsala universitet
  Lena Lundqvist, fastighetsdirektör, Stockholms universitet
  Annevi Fredäng, säkerhetschef, Linköpings universitet (ordförande i nätverket för säkerhetschefer)
 • Fredrik Blomqvist, säkerhetschef, Uppsala universitet
  Lars Alberius, SUHF:s kansli (sekreterare)

Översyn: Hantering av studentbostäder

Expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor ska enligt sitt uppdrag samla och sprida kunskap kring universitets och högskolors lokalförsörjning, bland annat genom kontinuerlig dialog med hyresvärdar, branschorganisationer, Regeringskansliet och Sveriges Förenade Studentkårer, gällande bland annat studentbostäder.

I universitetsdirektörsgruppen väcktes under hösten 2021 frågan om hur lärosätenas uthyrning av studentbostäder fungerar. Uthyrningen ses som en konkurrensfördel av många men innebär också ganska stora åtaganden.

Studentbostadsuthyrningen kan inte sägas tillhöra högskolornas ordinarie uppgifter, men det uppfattas ibland som att de likväl ska vara en viktig aktör på studentbostadsmarknaden. En central aspekt är att uthyrningen ofta – och i synnerhet under coronapandemin – lett till ekonomiska förluster som förväntas täckas med anslagsmedel för grundutbildning.

Expertgruppen har därför tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att titta på:

• Hur avgörs storleken på/behovet av antalet bostäder som ska hyras in; har lärosätena bostadsgaranti för avgiftsbetalande studenter tex?
• Hur uthyrningen organiseras på olika lärosäten (finns personal anställd för att hantera bostadshanteringen, hur hanteras praktiska tjänster som nyckel- och kontraktshantering?)
• Hur sker förhandlingar med bostadsföretag och hur utformas avtalen för blockförhyrning:
o har universiteten förhandlingsrätt rörande hyresnivån?
o hur förhåller sig hyresförändringar i de inhyrda bestånden till indexuppräkningar av kostnader för de blockinhyrda bostäderna?
• I vilken utsträckning går lärosäten in med anslagstäckning för bostäderna vid underskott?
• Hur agerar de lärosäten som enligt regeringsbeslut har möjlighet att hyra ut bostäder till samtliga studentkategorier (se bakgrund nedan)?

Sammansättning

 • Martin Melkersson, universitetsdirektör, SLU (ordförande)
 • Staffan Sarbäck, tidigare universitetsdirektör Luleå tekniska universitet (utredare)
 • William Edwin, tf. gruppchef sektionen för Lokal- och Bostadsförsörjning, Stockholms universitet
 • Nikolas Pieta Theofanous, avdelningschef, LU Bostäder
 • Lena Bohlin, bostadschef, Umeå universitet
 • Lars Alberius, SUHF:s kansli (sekreterare)

Bakgrundsinformation

Förordning (1993 528) om statliga myndigheters lokalförsörjning

Enligt 1993:528 får universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) ingå hyresavtal för bostadslägenhet i syfte att upplåta lägenheten i andra hand till:
a) utländska studenter inom utbytesprogram med andra länder, eller
b) gästforskare vid universitetet eller högskolan, under förutsättning att de inte är anställda där,

Detta är ett permanent beslut.

Särskilt regeringsbeslut U2020-04021-UH

Ger vissa universitet möjligheten att under en prövotid till 2021-12-31 hyra ut bostäder till samtliga studentgrupper på lärosätet. Detta är ett tillägg till ovan förordning. Ger möjlighet att hyra ut till internationella, avgiftsbetalande studenter, svenska studenter mm.

Detta beslut är tidsbegränsat.

Processbeskrivning hyresundantaget

I syfte att sprida goda råd och exempel har SUHF:s expertgrupp för fastighetsfrågor genom Lunds universitet bett Advokatfirman Lindahl att göra en processbeskrivning för upphandling vad gäller det så kallade hyresundantaget i lag (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”) och gränsdragning mot upphandling av byggentreprenader. I bilaga 1 redogörs för de rättsliga utgångspunkterna och några avgöranden, som är av betydelse när en upphandlande myndighet avser hyra en lokal som antingen ska uppföras eller anpassas.

Har du frågor?

Kontakta Lars Alberius