Expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor

SUHF:s presidium beslutade den 25 januari 2024 följande uppdrag för Expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor för mandatperioden 2024-2025.

Lokalförsörjning vilar sedan 1993 på universitet och högskolor. SUHF:s styrelse beslutade i juni 2011 att inrätta en expertgrupp för fastighetsfrågor.

Syftet med gruppen är att stärka och stödja sektorns arbete med och professionalisering av lokalförsörjnings- och säkerhetsansvaret i syfte att skapa ett gemensamt förhållningssätt för fastighets- och säkerhetsfrågorna.

Förutom att vara stöd till styrelse och presidium i fastighets- och säkerhetsfrågor, bland annat genom förslag till remissyttranden, ska följande frågor ingå i gruppens arbete under kommande mandatperiod.

Uppdrag

Expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor kommer även under nästkommande mandatperiod, åren 2024 – 2025, ha dubbelt fokus med följande uppdrag.

Expertgruppen ska samla och sprida kunskap kring universitets och högskolors lokalförsörjning, bland annat genom kontinuerlig dialog med hyresvärdar, branschorganisationer, Regerings­kansliet och Sveriges Förenade Studentkårer, gällande bland annat klimatpåverkan, yttre och inre miljö, lärandemiljöfrågor (arbetet ska samordnas med Expertgruppen för högskolepeda­gogiska frågor), lokaloptimering, studentbostäder, hyror (inklusive marknadshyror).

Expertgruppen ska samla och sprida kunskap kring verksamhetsskydd, säkerhetsskydd och öppenhet vid universitet och högskolor, bland annat genom kontinuerlig dialog med myndig­heter, branschorganisationer och Regeringskansliet, gällande bland annat fysisk säkerhet, person- och personalsäkerhet samt informationssäkerhet (arbetet ska samordnas med Expert­gruppen för arkiv- och informationshantering).

Expertgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer och skapa undergrupper som anses behövas för uppdraget. Initiativ som innebär kostnader för SUHF ska stämmas av med presidiet.

Sammansättning

 • Peter Liljenstolpe, campuschef och säkerhetschef, Mälardalens universitet (ordförande)
  Martin Melkersson, universitetsdirektör, Sveriges lantbruksuniversitet (vice ordförande)
  Richard Olsson, fastighetschef, Umeå universitet (verkställande ledamot)
  Annevi Fredäng, säkerhetschef, Linköpings universitet (ordförande i nätverket för säkerhetschefer) (verkställande ledamot)
  Rikard Ahlgren, säkerhetsansvarig och fastighetschef, Högskolan i Halmstad
  Hans Andersson, förvaltningschef, Södertörns högskola
  Rikard Becker, fastighetsdirektör, Karolinska Institutet
  Åsa Bergenudd, byggnadschef, Lunds universitet
  Fredrik Blomqvist, säkerhetschef, Uppsala universitet
  Maria Fornstedt, biträdande byggnadsdirektör och stabschef, Uppsala universitet
 • Martin Nilsson Jacobi, rektor, Chalmers tekniska högskola
  Olle Lilliestierna, campuschef, Karlstads universitet
  Anders Qvist, CISO, Chalmers tekniska högskola
  Lars Alberius, SUHF:s kansli (sekreterare)

Definition av informationssäkerhet inom universitet och högskolor

Arbetsgruppen för informationssäkerhet och cybersäkerhet tog under 2023 fram en definition av informationssäkerhet inom universitet och högskolor (definitionen är inte officiellt antagen av SUHF, men är tänkt att underlätta för lärosätena):

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet innebär skydd av informationstillgångar när det gäller konfidentia­litet, riktighet och tillgänglighet.

Informationssäkerhet kan uppnås genom en uppsättning säkerhetsåtgärder för att bevara egenskaper som konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.

Informationssäkerhet omfattar områdena organisatorisk säkerhet, administrativa säker­hetsåtgärder (som riktlinjer, rutiner o dyl) samt teknisk säkerhet (fysisk och IT-säkerhet).

Informationstillgångar

Informationstillgångar är dels information som är av värde för lärosätets verksamhet, eller som lärosätet har ett ansvar för, och dels de resurser där informationen hanteras. Informationens värde påverkas av i vilken fas i livscykeln som den befinner sig i, till exem­pel om informationen är arkiverad och inte längre uppdateras. Information kan vara av fysisk eller digital form, eller bådadera.

Ledningssystem för informationssäkerhet

Ledningssystemet för informationssäkerhet är en del av lärosätets övergripande ledningssystem.

Ledningssystemet för informationssäkerhet baseras på en metodik för verksamhetsrisk, som syftar till att upprätta, införa, driva, övervaka, granska, underhålla och utveckla lärosätets informationssäkerhet.

När ett lärosäte utformar informationssäkerhetsarbetet ska

 1. lärosätet säkerställa att det finns en informationssäkerhetspolicy, där ledningens målsättning med och inriktning för informationssäkerhetsarbetet tydligt framgår
 2. lärosätesledningens och den övriga organisationens ansvar vara tydligt
 3. lärosätet tillse att den eller de som leder och samordnar informationssäkerhets­arbetet ges tillräckliga resurser, beslutsmandat och delaktighet i centrala beslut som påverkar informationssäkerhet, till exempel i fråga om säkerhetsåtgärder
 4. lärosätet upprätta de interna regler, arbetssätt och stöd som behövs
 5. lärosätet säkerställa att innehållet i de interna reglerna, arbetssätten och stödet utvärderas kontinuerligt samt vid behov anpassas
 6. lärosätet tillse att utformningen av informationssäkerhetsarbetet dokumenteras
 7. lärosätet tydliggöra vilka befattningar som är ansvariga för att säkerställa att information skyddas på avsett sätt (informationsägare).

Arbetsgrupper utsedda av Expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor

Arbetsgrupp kring klimatpåverkan (uppdraget är avslutat)

Särskilda bestämmelser

SUHF och Akademiska Hus har under våren 2023 gemensamt gjort en översyn av avtalsmallen för nya förhyrningar där Akademiska Hus står som hyresvärd. SUHF:s medlemmar är fria att använda den efter gottfinnande. De reviderade Särskilda bestämmelserna finns längst ned på sidan i PDF och Word.

Processbeskrivning hyresundantaget

I syfte att sprida goda råd och exempel har SUHF:s expertgrupp för fastighetsfrågor genom Lunds universitet bett Advokatfirman Lindahl att göra en processbeskrivning för upphandling vad gäller det så kallade hyresundantaget i lag (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”) och gränsdragning mot upphandling av byggentreprenader. I bilaga 1 redogörs för de rättsliga utgångspunkterna och några avgöranden, som är av betydelse när en upphandlande myndighet avser hyra en lokal som antingen ska uppföras eller anpassas.

Har du frågor?

Kontakta Lars Alberius