!Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgruppen för informationssäkerhet och IT-/cybersäkerhet

Uppdrag

Expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor ska samla och sprida kunskap kring verksamhetsskydd, säkerhetsskydd och öppenhet vid universitet och högskolor, bland annat genom kontinuerlig dialog med myndigheter, branschorganisationer och Regeringskansliet, gällande bland annat:

 • Fysisk säkerhet
 • Personalsäkerhet
 • Informationssäkerhet (informationssäkerhetsarbetet ska samordnas med Expertgruppen för arkiv- och informationshantering samt Arbetsgruppen för digitalisering).

Med avsikten att inom sektorn bidra till en säker och effektiv informationsförsörjning som skyddar och stödjer medarbetare, studenter, och tredje part, beslutar expertgruppen att tillsätta en arbetsgrupp för att omvärldsbevaka och till expertgruppen identifiera och föreslå åtgärder på informationssäkerhetsområdet bland annat gällande följande områden:

 • Strategier, handlingsplaner och regelverk inom sektorn
 • tekniska frågor och standardiseringsfrågor
 • nationell och internationell utveckling inom informationssäkerhetsområdet
 • sprida kunskap kring hantering och förebyggande av IT-incidenter
 • gemensamma synsätt och samarbete kring klassning av informationstillgångar och risk- och sårbarhetsanalyser
 • anskaffning och säker upphandling av informationssystem
 • hållbar lagring och hållbara lagringsmedia inkl säker molnlagring
 • säkerställa informationstillgångarna inom forskningen, särskilt vid digital delning av forskning och forskningsdata
 • kontinuitetsplanering för fortsatt bedrivande av verksamheten vid oförutsedda incidenter och händelser samt vid avbrott i IT-system eller IT-miljö
 • hantering av sekretessbelagd information.

I gruppens uppdrag ligger att inventera vilka nätverk som finns/behövs, möjligt samarbete kring riktlinjer, metodstöd och utbildningsinsatser och till expertgruppen föreslå arrangemang och olika typer av policydokument som kan hjälpa sektorn i hanteringen av informationssäkerheten.

Gruppen ska verka under perioden 2022-10-01 – 2023-12-31 med möjlighet till förlängning och ska avrapportera sitt arbete löpande till Expertgruppen för fastighets- och säkerhets­frågor.

Sammansättning

 • Veronika Sundström, Universitetsdirektör, Karolinska Institutet (ordförande)
 • Johannes Hassmund, Systemarkitekt, Linköpings universitet
 • Johan Johansson, ITCF (IT-chefernas Forum
 • Ingegerd Wirehed, CISO, Lunds universitet
 • Margareta Ödmark, IT-arkivarie, Stockholms universitet
 • Lars Alberius (sekreterare)