!Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgrupp kring klimatpåverkan

Uppdrag

Expertgruppen för fastighetsfrågor ska enligt sitt uppdrag ”bygga kunskap kring klimatpåverkan för högskolesektorns fastigheter, yttre och inre miljö”.

Expertgruppen tillsätter en arbetsgrupp att analysera klimatförbättrande åtgärder eller åtgärder som minskar negativ klimatpåverkan som genomförts eller planeras vid landets lärosäten, med särskilt fokus på klimatpåverkan vid om- och nybyggnation.

Arbetsgruppen ska göra en nationell inventering och utifrån resultaten skapa en kunskapsöversikt i form av rekommendationer eller modeller för minskad klimatpåverkan.

Arbetet ska bidra till diskussionen kring högskolans klimatpåverkan samt diskutera möjliga och i viss mån nödvändiga åtgärder avseende hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

Kunskapsöversikten kan innehålla

 • Genomförda spendanalyser och jämförelser vad det gäller fastigheters påverkan.
 • Genomförda och pågående projekt vad det avser CO2-påverkan vid nybyggnad och ombyggnad.
 • Identifiera vilka hinder som finns för delningsekonomiska lösningar och föreslå hur dessa kan hanteras.
 • Identifiera vilka typer av samhällsekonomiska prismodeller som är aktuella idag. Jämförelser med till exempel transportsektorn där Trafikverkets värdering av utsläpp från koldioxidekvivalenter ligger på 7 kr/kg idag.
 • Sammanställa pågående och genomförda återbruksprojekt med inslag av CO2-beräkningar.
 • Förslag på fördjupande åtgärder för att vägleda lärosäten hur man kan använda kunskapsöversikten och prissätta utsläpp från koldioxidekvivalenter vid vägval.
 • Exempel på beräkningar när ett dyrare vägval sänker Global Warming Potential men i retrospektiv då höjer spendanalysens CO2-påverkan och hur detta kan hanteras.

Sammanställningen av goda exempel kan innehålla

 • Förtätande av kontor, från egna arbetsplatser till delade.
 • Öka nyttjandegraden av lokaler internt alternativt genom att hyra ut till externa aktörer under perioder lokalerna inte nyttjas, exempelvis kvällar/helger.
 • Minska resande genom lokala arbetsplatser, möjligen delade med andra aktörer.
 • Närvarostyrd ventilation och belysning.
 • Bättre värmeåtervinning.

Arbetsgruppen ska i sitt arbete förhålla sig till Klimatramverket för Sveriges universitet och högskolor, som antagits av förbundsförsamlingen den 20 oktober 2021.

Gruppen ska verka under perioden 2022-01-15 – 2023-12-15 och ska avrapportera sitt arbete löpande i enlighet med de behov som identifieras av arbetsgruppen.

Sammansättning

 • Peter Liljenstolpe, campuschef Mälardalens universitet (ordförande)
 • Anna Berglund, hållbarhetsstrateg KTH
 • Maria Fornstedt, biträdande byggnadsdirektör och stabschef UU
 • Karolina Kjellberg, miljöchef UU
 • Richard Olsson, fastighetschef UmU
 • Lena Söderlundh, miljökoordinator, SU
 • Lars Alberius, SUHF:s kansli (sekreterare)

Arbetsgruppen kan knyta till sig extern kompetens.