Expertgruppen för arkiv- och informationshantering

Sedan 2013 finns en arbetsgrupp för arkiv- och informationshanteringsfrågor. Gruppen var till en början tillfällig, men är sedan januari 2015 en permanent expertgrupp. Expertgruppen har ett förnyat mandat från och med den 1 januari 2021.

Uppdrag

Expertgruppens uppdrag är att arbeta med frågor som rör den snabba teknikutveckling som pågår och som innebär stora utmaningar, men även stora möjligheter, för informationshanteringen. För att kunna möta dessa utmaningar behöver lärosätena samverka kring dessa frågor. Detta görs inom det nationella arkivarienätverket, men det finns behov av att även samverka mer strukturerat och långsiktigt inom vissa angivna områden.

Expertgruppen för arkiv- och informationshantering ska under mandatperioden 2021-2022 bl.a. fokusera på följande frågor:

 • att under våren 2021 ta fram ett förslag till rekommendation kring arkivering av forskningshandlingar
 • att aktivt delta i olika grupper och samarbeten angående forskningsdata och forskningsinformation
 • att tillhandahålla och uppdatera de rekommendationer som expertgruppen tagit fram
 • att vara en kontaktyta gentemot olika myndigheter och organisationer i frågor med anknytning till arkiv- och informationshanteringsfrågor
 • att ta fram förslag till nya rekommendationer vid behov
 • att bemanna och bevaka olika grupper och nätverk
 • att föra dialog med relevanta myndigheter och organisationer
 • att aktivt delta i arbetet i SUHF:s forskningsdatagrupp
 • att bedriva fortsatt arbete med kravställning av Ladok, Canvas och andra system avseende arkivkrav
 • att ha nära kontakt med arkivarienätverket och arkivariechefsnätverket.

Nätverk och arbetsgrupper

Expertgruppen är också aktiv inom nätverket för universitets- och högskolearkivarier. Expertgruppen rapporterar regelbundet till nätverket och arkivarier ur nätverket ingår i olika arbetsgrupper som rapporterar till och samordnas via expertgruppen.

I dagsläget finns följande arbetsgrupper:

 • Arbetsgruppen för bevarande av information ur nya Ladok
 • Arbetsgruppen för bevarande av information ur Canvas
 • Arbetsgruppen för en SUHF-rekommendation för bevarande och gallring av forskningsdata
 • Arbetsgruppen för att ta fram en FGS för forskningsdata
 • Arbetsgruppen för gallringsutredning av gamla Ladok
 • Arbetsgruppen för att stödja upphandlingen av system för digital tentamina.
 • Arbetsgrupp för att stödja upphandlingen av verktyg för plagiatkontroll
 • Arbetsgrupp för att bevaka frågan om digitala signaturer

Sammansättning

 • Ledamöter för perioden 1 januari 2021 – 31 december 2022:

 • Susanne Kristensson, universitetsdirektör, Lunds universitet (ordförande)
 • Anna Danielsson, arkivarie, Göteborgs universitet
 • Charlotte Eriksson, arkivarie, Försvarshögskolan
 • Dan Holfve, högskolearkivarie, Chalmers tekniska högskola
 • Hanna Höie, arkivarie, Malmö universitet
 • Chatarina Larson, universitetsjurist, Umeå universitet
 • Erik Larsson, arkivarie, Örebro universitet
 • Ola Ljungkrona, IT-arkitekt, Göteborgs universitet
 • Elisabeth Smedberg, chef för IT-avdelningen, Kungl. Musikhögskolan, representerar ITCF
 • Catrine Viidas, enhetschef, Karolinska Institutet
 • Margareta Ödmark, IT-arkivarie, Stockholms universitet
 • Lars Alberius, SUHF:s kansli (sekreterare)