Expertgruppen för arkiv- och informationshantering

Sedan 2013 finns en arbetsgrupp för arkiv- och informationshanteringsfrågor inom SUHF. Sedan januari 2015 är gruppen en permanent expertgrupp. Expertgruppen har ett förnyat mandat från och med den 1 januari 2023.

Expertgruppens uppdrag är att arbeta med frågor som rör den snabba teknikutveckling som pågår och som innebär stora utmaningar, men även stora möjligheter, för informationshan­teringen.

För att kunna möta dessa utmaningar behöver lärosätena samverka kring dessa frågor. Detta görs inom det nationella arkivarienätverket, men det finns behov av att även samverka mer strukturerat och långsiktigt inom vissa angivna områden.

Uppdrag

Expertgruppen för arkiv- och informationshanterings uppdrag är

 • att fram en rekommendation eller vägledning kring arkivbildning i delade system
 • att ta fram en guide för dokumentation av beslut i olika system
 • att följa utvecklingen kring hur handlingar fastställs digitalt och över tid
 • att aktivt delta i olika grupper och samarbeten angående forskningsdata och forskningsinformation, bland annat den nationella arbetsgruppen för forskningsdata
 • att vara en kontaktyta gentemot olika myndigheter och organisationer i frågor med anknytning till arkiv- och informationshantering
 • att ta fram förslag till nya rekommendationer vid behov
 • att bemanna och bevaka olika grupper och nätverk
 • att föra dialog med relevanta myndigheter och organisationer
 • att bedriva fortsatt arbete med kravställning av Ladok, Canvas, Kaltura och andra system och lärplattformar avseende arkivkrav
 • att ha nära kontakt med arkivarienätverket och arkivariechefsnätverket.

Nätverk och arbetsgrupper

Expertgruppen är också aktiv inom nätverket för universitets- och högskolearkivarier. Expertgruppen rapporterar regelbundet till nätverket och arkivarier ur nätverket ingår i olika arbetsgrupper som rapporterar till och samordnas via expertgruppen.

I dagsläget finns följande arbetsgrupper:

 • Arbetsgruppen för bevarande av information ur nya Ladok
 • Arbetsgruppen för bevarande av information ur lärplattformar
 • Arbetsgruppen för metadata för forskningsinformation
 • Arbetsgruppen för att bevaka frågan att fastställa handlingar digitalt (vilande)
 • Arbetsgruppen för arkivbildning i delade system
 • Arbetsgruppen för dokumentation av beslut i system

Sammansättning

 • Ledamöter för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2024:

 • Hans Wiklund, universitetsdirektör, Umeå universitet (ordförande)
  Anna Danielsson, arkivarie, Göteborgs universitet (verkställande ledamot)
 • Åsa Enmyren, verksamhetsutvecklare, Högskolan i Borås
  Hanna Höie, arkivarie, Malmö universitet
 • Christian Isacsson, IT-chef vid Högskolan Kristianstad, representerar ITCF
 • Chatarina Larson, universitetsjurist, Umeå universitet
  Gabriel Larsson, arkivarie, Karolinska Institutet
  Ola Ljungkrona, IT-arkitekt, Göteborgs universitet
  Hanna Rudolph, arkivarie, Högskolan Dalarna
  Catrine Viidas, enhetschef, Karolinska Institutet, representerar arkivariechefsnätverket
  Margareta Ödmark, IT-arkivarie, Stockholms universitet
  Lars Alberius, SUHF:s kansli (sekreterare)

Expertgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som anses behövas för uppdraget. Aktiviteter som innebär en kostnad för förbundet ska godkännas av SUHF:s presidium. Sveriges förenade studentkårer, SFS, har rätt att utse representant i expertgruppen.

Expertgruppens arbete redovisas vid behov till presidiet/styrelsen och vid förbundsförsam­lingar. En slutrapport lämnas till styrelsen i slutet av mandatperioden. Uppdraget innefattar även att kommunicera gruppens arbete med berörda lärosätesfunktioner, relevanta nätverk, myndigheter och andra intressenter.