!Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Skyddad: NIMK – nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation

Nätverket är kopplat som en undergrupp till Expertgruppen för internationaliseringsfrågor och är ett professionellt nätverk som syftar till erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling inom internationell marknadsföring och studentrekrytering.

Syfte

Syftet med Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation är att:

  • Vara en arena för erfarenhetsutbyte kring marknadsföring och kommunikation av Sverige som studiedestination
  • Verka för att undanröja hinder för marknadsförings- och studentrekrytering
  • Initiera samarbeten i gemensamma frågor
  • Bereda ärenden till SUHF:s Expertgrupp för internationaliseringsfrågor
  • Via nätverkets ordförande och vice ordförande vid behov utgöra en referensgrupp till SUHF:s Expertgrupp för internationaliseringsfrågor, men också själv ta initiativ och ta fram underlag för frågor som Expertgruppen kan diskutera och ta ställning till.

Nätverket har en nära koppling till SUHF:s Expertgrupp för internationaliseringsfrågor genom att ordförande och vice ordförande i nätverket regelbundet deltar vid expertgruppens möten, och att frågor av gemensamt intresse tas upp via kontakter mellan expertgruppens presidium och nätverkets ledning. Nätverkets ordförande och vice ordförande ska delta i expertgruppens möten vid minst ett tillfälle per termin.

Om intresse finns bland flera lärosäten sjösätts gemensamma projekt och dessa drivs och finansieras av de deltagande lärosätena.

Medlemmar

Alla lärosäten anslutna till SUHF har rätt till en representant i Nätverket vars medlemmar består av representanter som arbetar med internationell studentrekrytering från de lärosäten som har uttryckt önskemål om att delta i samarbetet. Representanten utses vid respektive lärosäte. Svenska institutet adjungeras till Nätverkets möten.

Medlemskap i Nätverket är kostnadsfritt men det enskilda lärosätet står för de egna kostnader som uppkommer vid deltagande i möten eller andra evenemang.

Kontakta ordförande för en lista över lärosätena som är medlemmar i Nätverket och deras respektive representanter.

Kontakt

Nätverket koordineras av en ordförande och två vice ordförande.

Ordförande

Cecilia Hillman, projektledare för internationell studentrekrytering, Chalmers,  tel. 0708637817.

Vice ordförande

Stefan Haglund, stefan.haglund@lnu.se, Kommunikationsstrateg, internationell studentrekrytering, Linnéuniversitetet, tel 0703545607.