Nationell arbetsgrupp för forskningsdata

SUHF:s samordningsgrupp för Open Science frågor ska se till att utvecklingen av frågorna samordnas från SUHF:s sida och att det sker en ändamålsenlig arbetsdelning mellan olika grupper som arbetar med öppen vetenskap.

Gruppen ska rådfrågas om uppdrag till nya grupper inom området, förfrågningar från andra organisationer och också kunna föreslå förändringar eller preciseringar av etablerade SUHF-gruppers uppdrag. Den ska även omvärldsbevaka utvecklingen och ge förslag till styrelsen om strategiska prioriteringar.

Som ett särskilt uppdrag ingår inledningsvis att bedöma hur arbetet med öppna data bör organiseras fortsättningsvis. Det finns behov av en arbetsgrupp med kompetens från de olika verksamhetsområden vid lärosätena som berörs av hantering, lagring, tillgänglig­görande och bevarande av forskningsdata som kan stödja den övergripande samordnings­gruppen i specifika frågor inom detta område.

Uppdrag

Den nationella arbetsgruppen för forskningsdata har i uppdrag att strategiskt bevaka den nationella och internationella verksamhetsutvecklingen för öppna data och föreslå samord­ningsgruppen konkreta strategier och insatser för att i dialog med relevanta aktörer främja det nationella arbetet med att utveckla och implementera lokala infrastrukturer för öppna data vid de svenska lärosätena.

Arbetsgruppen arbetar på uppdrag av samordningsgruppen med specifika fokusfrågor som kan initieras som konkreta aktiviteter. Gruppen ska även vara en motpart till VR:s arbets­grupp för öppen data.

Mandatperiod

Uppdraget gäller för perioden 1 februari - 31 december 2020.

Arbetsgrupp

  • Per Dannetun, forskningsdirektör/bitr. universitetsdirektör, Linköpings universitet (ordförande)
  • Birgitta Edenius, arkivarie/dataskyddsombud, GIH
  • Sabina Anderberg, verksamhetsutvecklare, Stockholms universitet
  • Maria Skoglund, jurist, Linköpings universitet
  • Lars Alberius, SUHF:s kansli (sekreterare)

Enkät: Hantering av forskningsdata

Liksom våren 2018 genomförde arbetsgruppen för forskningsdata en enkät under våren 2019 kring hur stödet för forskningsdata ser ut vid lärosätena. Sammanställningarna finns nedan.