Nationell arbetsgrupp för forskningsdata

Bakgrund

SUHF:s samordningsgrupp för öppen vetenskap ska se till att utvecklingen av frågorna samordnas från SUHF:s sida och att det sker en ändamålsenlig arbetsdelning mellan olika grupper som arbetar med öppen vetenskap. För att samordna frågor kring forskningsdata tillsätts en nationell arbetsgrupp för forskningsdata.

Gruppen ska bedöma hur arbetet med öppna data bör organiseras nationellt. Arbets­gruppen ska ha kompetens från de olika verksamhetsområden vid lärosätena som berörs av hantering, lagring, tillgänglig­görande och bevarande av forskningsdata.

Arbetsgruppen ska samordna arbetet med Referensgruppen för European Open Science Cloud (EOSC), Svensk Nationell Datatjänst (SND) och andra relevanta aktörer.

Uppdrag

Den nationella arbetsgruppen för forskningsdata har i uppdrag att strategiskt bevaka den nationella och internationella verksamhetsutvecklingen för öppna data och föreslå samord­ningsgruppen konkreta strategier och insatser för att i dialog med relevanta aktörer främja det nationella arbetet med att utveckla och implementera lokala infrastrukturer för öppna data vid de svenska lärosätena.

Arbetsgruppen arbetar på uppdrag av samordningsgruppen med specifika fokusfrågor som kan initieras som konkreta aktiviteter. Gruppen ska även vara en motpart till VR:s arbets­grupp för öppen data.

Arbetsgruppen bör årligen inventera hur SUHF:s medlemslärosäten hanterar forsknings­data, liksom att kontinuerligt uppdatera SUHF:s färdplan och handlingsplan för öppen vetenskap.

Mandatperiod

Uppdraget gäller för perioden 1 januari 2021 – 31 december 2022.

Arbetsgrupp

  • Per Dannetun, forskningsdirektör/bitr. universitetsdirektör, Linköpings universitet (ordförande)
  • Elisabeth Strandhagen, biträdande föreståndare, SND (vice ordförande)
  • Sabina Anderberg, seniorrådgivare, Stockholms universitet
  • Birgitta Edenius, arkivarie/dataskyddsombud, GIH
  • Lena Molnar, jurist, Örebro universitet
  • Lars Alberius, SUHF:s kansli

Enkät: Hantering av forskningsdata

Liksom 2018-2020 har Arbetsgruppen för forskningsdata 2021 genomfört en enkätundersökning kring hur stödet för hanteringen av forskningsdata ser ut vid lärosätena. Sammanställningarna en enkäterna finns nedan.