Forskningsdatagruppen

Bakgrund

SUHF:s samordningsgrupp för öppen vetenskap ska se till att utvecklingen av frågorna samordnas från SUHF:s sida och att det sker en ändamålsenlig arbetsdelning mellan olika grupper som arbetar med öppen vetenskap. För att samordna frågor kring forskningsdata, inklusive konstnärlig forskningsdata, och andra relevanta delar av öppen vetenskap, tillsätts en forskningsdatagrupp.

Gruppen ska bedöma hur arbetet med öppna data bör organiseras nationellt. Arbetsgruppen ska ha kompetens från de olika verksamhetsområden vid lärosätena som berörs av hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata.

Arbetsgruppen ska samordna arbetet med Svensk Nationell Datatjänst (SND) och andra relevanta aktörer. Den ska fungera som förbundets referensgrupp vad gäller fördelningen av kostnaderna för geodata och förvaltningen av tjänsten GET (den gemensamma distributionstjänsten).

Uppdrag

Forskningsdatagruppen har i uppdrag att strategiskt bevaka den nationella och internationella verksamhetsutvecklingen för öppna data, men även andra relevanta delar av den öppna vetenskapen. Den ska föreslå samordningsgruppen konkreta strategier och insatser för att främja det nationella arbetet med att utveckla och implementera lokala infrastrukturer för öppna data vid de svenska lärosätena.

Arbetsgruppen arbetar på uppdrag av samordningsgruppen med specifika fokusfrågor som kan initieras som konkreta aktiviteter, det gäller bl.a. frågan hur vi mäter FAIR data vid våra lärosäten. Gruppen ska även vara en motpart till Vetenskapsrådets referensgrupp för öppen tillgång till forskningsdata och European Open Science Cloud (EOSC) och representera SUHF i andra relevanta sammanhang.

Arbetsgruppen bör årligen inventera hur SUHF:s medlemslärosäten hanterar forskningsdata, liksom att kontinuerligt utvärdera och vid behov uppdatera SUHF:s färdplan och handlingsplan för öppen vetenskap.

För att öka medvetenheten inom och utom högskolesektorn bör arbetsgruppen ska arbetsgruppen aktivt främja samordning och samarbete inom området, t.ex. genom att anordna seminarier kring färdplanen för öppen vetenskap, de transformativa avtalen och meritvärdering – i samarbete med SUHF:s arbetsgrupp för meritvärderingar.

Mandatperiod

Uppdraget gäller för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2024.

Arbetsgrupp

  • Elisabeth Strandhagen, biträdande föreståndare, Göteborgs universitet (ordförande)
  • Sabina Anderberg, senior rådgivare, Stockholms universitet (vice ordförande)
  • Sverker Holmgren, professor, föreståndare, Chalmers tekniska högskola
  • Lena Molnar, jurist, Örebro universitet
  • Erik Thorsten, arkivarie, Umeå universitet
  • Lars Alberius, SUHF:s kansli (sekreterare)

Enkät: Hantering av forskningsdata

Forskningsdatagruppen genomförde 2022, liksom åren 2018-2021, en enkätundersökning kring hur stödet för hanteringen av forskningsdata ser ut vid lärosätena. Sammanställningarna en enkäterna finns nedan.