Expertgruppen för lärosätesbiblioteken

SUHF:s styrelse inrättade i december 2020 Expertgruppen för lärosätesbiblioteken. Expertgruppen ersatte den tidigare styrgruppen för Forum för bibliotekschefer, nätverket för sektorns bibliotekschefer.

Uppdrag

SUHF:s expertgrupp för lärosätesbiblioteken ska arbeta med aktuella frågor som berör forskningsbiblioteken och som är relevanta för SUHF:s medlemmar. Expertgruppen ska följa olika utredningar inom området samt ge SUHF:s presidium och styrelse underlag till remissvar, inspel, etc. Expertgruppen ska även föreslå representanter till nationella styr- och referensgrupper som organiseras av exempelvis Kungl. Biblioteket (KB). KB har ett uppdrag för samordning av de svenska universitets- och högskolebiblioteken och är därför en viktig samarbetspartner.

Bibliotekschefernas nätverk, Forum för bibliotekschefer, är en viktig kontakt för expertgruppen. Expertgruppen bör verka för att Forums konferenser sprids över olika lärosäten.

Expertgruppen har en undergrupp för bibliometrifrågor, Arbetsgruppen för bibliometri.

Expertgruppen ska vid behov rapportera till presidiet/styrelsen och vid förbundsförsamlingens möten. Det ingår i expertgruppens uppdrag att kommunicera gruppens arbete med berörda lärosä-tesfunktioner, relevanta nätverk, myndigheter och andra intressenter. Detta kan göras på olika sätt, exempelvis genom webbinarier/konferenser där forskningsbibliotekens frågor kan belysas och diskuteras ur flera perspektiv. En skriftlig rapport ska lämnas vid mandatperiodens slut. Aktiviteter som innebär en kostnad för förbundet ska godkännas av SUHF:s presidium.

Områden av särskild vikt för mandatperioden 2023 – 2024 är:

 • Verka för att utveckla en god och effektiv infrastruktur för lärosätenas informationsförsörjning och vetenskapliga kommunikation som stöd för utbildning, forskning och samverkan av högsta kvalitet. Frågor som rör öppen vetenskap och digitalisering ska särskilt uppmärksammas.
 • Följa KB:s uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap i den del som berör lärosätesbiblioteken och vid behov ge inspel till arbetet.
 • Vid behov vara SUHF:s presidium behjälplig, om det blir aktuellt att göra en översyn av den överenskommelse om samarbete som finns mellan SUHF och KB.

Sammansättning

För mandatperioden 2023-2024 består expertgruppen för lärosätesbiblioteken av

 • Gustav Amberg, rektor vid Södertörns högskola, ordförande
  Sara Kjellberg, bibliotekschef vid Malmö universitet, verkställande ledamot
  Ann-Sofie Axelsson, bibliotekschef vid Chalmers
  Lars Burman, bibliotekschef vid Uppsala universitet
  Anna Cregård, förvaltningschef vid Högskolan i Borås
  Jonas Gilbert, bibliotekschef vid Högskolan i Borås
  Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet
  Miriam Nauri, bibliotekschef vid Karolinska Institutet
  Kristoffer Palage, bibliotekschef vid Luleå tekniska universitet
  Morgan Palmqvist, bibliotekschef vid Göteborgs universitet
  Wilhelm Widmark, bibliotekschef vid Stockholms universitet
 • Gustav Stark, Sveriges förenade studentkårer

Vid expertgruppens möten deltar Linda Gerén, senior rådgivare vid SUHF:s kansli. Sveriges förenade studentkårer har rätt att utse en representant till expertgruppen. Expertgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som anses behövas för uppdraget.