Expertgruppen för lärosätesbiblioteken

SUHF:s styrelse beslutade den 16 december 2020 att ersätta styrgruppen för Forum för bibliotekschefer med en expertgrupp.

Bibliotekscheferna vid SUHF:s medlemslärosäten har sedan 2006 samverkat inom Forum för bibliotekschefer (Forum) för att främja en god informationsförsörjning och vetenskaplig kommunikation till högre utbildning och forskning. Forum har letts av en styrgrupp. För anpassning till SUHF:s struktur med expertgrupper (permanenta grupper) och arbetsgrupper (med tidsbegränsat uppdrag för specifika frågor) har styrelsen beslutat att ombilda Forums styrgrupp till en expertgrupp – Expertgruppen för lärosätesbiblioteken.

Expertgruppen ska fortsätta den tidigare styrgruppens arbete i nära samarbete med bibliotekscheferna inom sektorn. I uppdraget ingår att bidra med underlag och förslag till SUHF:s styrelse. Expertgruppen ska även föreslå representanter till nationella styr- och referensgrupper som organiseras av exempelvis Kungl. Biblioteket. Kungl. biblioteket har ett uppdrag för samordning av de svenska universitets- och högskolebiblioteken och är därför en viktig samarbetspartner.

Syfte och uppdrag

 • Verka för att utveckla en god och effektiv infrastruktur för lärosätenas informationsförsörjning och vetenskapliga kommunikation som stöd för utbildning, forskning och samverkan av högsta kvalitet. Frågor som rör öppen vetenskap och digitalisering ska särskilt uppmärksammas.
 • Erbjuda en mötesplats för erfarenhetsutbyte och samarbete mellan lärosätesbiblioteken.
 • Underrätta SUHF:s styrelse om viktiga utvecklingstendenser inom området.
 • Ge SUHF:s styrelse underlag till remissvar och rekommendationer.
 • Utgöra en samtalspartner gentemot myndigheter och organisationer efter uppdrag från SUHF:s styrelse.
 • Initiera och genomföra seminarier i aktuella frågor och driva gemensamma utvecklingsprojekt.

Organisation och arbetssätt

Expertgruppen kan tillsätta arbetsgrupper inom prioriterade områden. Om expertgruppen vill genomföra aktiviteter som innebär kostnader för SUHF ska dessa godkännas av SUHF:s presidium. I möjligaste mån bör gälla att aktiviteter är ekonomiskt självbärande. Utlåtanden, förslag och skrivelser i SUHF:s namn skall beslutas av SUHF:s styrelse. Expertgruppen ska vid behov rapportera till presidiet/styrelsen och vid förbundsförsamlingens möten. En skriftlig rapport ska lämnas vid mandatperiodens slut.

Sammansättning

För mandatperioden 2021-2022 består expertgruppen för lärosätesbiblioteken av

 • Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet, ordförande
 • Sara Kjellberg, bibliotekschef vid Malmö universitet, verkställande ledamot
 • Ann-Sofie Axelsson, bibliotekschef vid Chalmers
 • Lars Burman, bibliotekschef vid Uppsala universitet
 • Jonas Gilbert, bibliotekschef vid Högskolan i Borås
 • Miriam Nauri, bibliotekschef vid Handelshögskolan i Stockholm
 • Kristoffer Palage, bibliotekschef vid Luleå tekniska universitet
 • Morgan Palmqvist, bibliotekschef vid Göteborgs universitet
 • Anna Wennergrund, förvaltningschef vid Kungl. Konsthögskolan
 • Wilhelm Widmark, bibliotekschef vid Stockholms universitet
 • Mårten Andersson, Sveriges förenade studentkårer

Vid expertgruppens möten deltar Linda Gerén, utredare vid SUHF:s kansli. Sveriges förenade studentkårer, SFS, har rätt att utse en representant till expertgruppen.