Expertgruppen för lärarutbildning

Lärarutbildningen är en stor utbildning som omfattar 27 lärosäten och cirka 40.000 studenter. Hur den beskrivs i den offentliga debatten, och de politiska beslut som fattas har därför stora konsekven-ser för Sveriges universitet och högskolor. Lärarbristen i skolan, och lärarutbildningarnas attraktivitet, innehåll och kvalitet är frågor som återkommande diskuteras på debattsidor och i beslutsfattande församlingar. De senaste åren har lärarutbildningen också varit föremål för flera större utredningar och politiska beslut.

SUHF behöver fortsatt ha beredskap att göra konstruktiva inspel i olika lärarutbildningsrelevanta ut-redningar och debatter Genom att agera samlat, konstruktivt och proaktivt kan SUHF bidra till att lä-rarutbildningarna får ett politiskt ramverk som bygger på tillit till sektorns kompetens och tillgodoser lärosätenas behov av stabilitet och förutsägbarhet. SUHF:s styrelse har därför beslutat att inrätta Ex-pertgruppen för lärarutbildning för att ersätta den arbetsgrupp för lärarutbildning som funnits sedan 2016.

Uppdrag

SUHF tillsätter en expertgrupp för lärarutbildning. Expertgruppens uppdrag är att:

 • Bevaka och arbeta med aktuella frågor inom lärarutbildningsområdet som är relevanta för SUHF:s medlemmar.
 • Följa olika utredningar inom området och diskutera de förslag som läggs fram.
 • Ge SUHF:s styrelse underlag till remissvar, inspel, etc. inom lärarutbildningsområdet.

Aktiviteter som innebär en kostnad för förbundet ska godkännas av SUHF:s presidium. Expertgrup-pen ska vid behov rapportera till presidiet/styrelsen och vid förbundsförsamlingens möten. En skriftlig rapport ska lämnas vid mandatperiodens slut.

Sammansättning

I expertgruppen ska företrädare för lärosätesledningar ingå och lärarutbildningskonventet ska vara representerat. Sveriges förenade studentkårer har rätt att utse en representant till arbetsgruppen.

Till ledamöter för perioden 2021-01-01 till 2022-12-31 utses:

 • Kerstin Tham, rektor Malmö universitet, ordförande
 • Maria Jarl, rektorsråd, Göteborgs universitet, vice ordförande
 • Daniel Berlin, utredare, Göteborgs universitet, verkställande ledamot
 • Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet
 • Clas Hättestrand, prorektor Stockholms universitet
 • Micael Melander, förvaltningschef Högskolan i Gävle
 • Jonas Tosteby, vicerektor utbildning Högskolan Dalarna
 • Anders Linde-Laursen, Malmö universitet, ordförande för lärarutbildningskonventet
 • Cathrine Norberg, Luleå tekniska universitet, vice ordförande för lärarutbildningskonventet
 • Jonna Raflund, Sveriges förenade studentkårer
 • Linda Gerén, utredare SUHF

Expertgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som anses behövas för uppdraget.