Expertgruppen för lärarutbildning

Lärarutbildning bedrivs vid 27 lärosäten och omfattar cirka 40 000 studenter årligen. De politiska beslut som fattas angående lärarutbildning får genomgripande konsekvenser för Sveriges universitet och högskolor. För SUHF finns det behov av att nära följa och göra konstruktiva inspel i lärarutbildningsrelevanta policyprocesser, utredningar och debatter. SUHF arbetar genom expertgruppen för lärarutbildning för att lärarutbildningarna ska få ett politiskt ramverk som bygger på tillit till sektorns kompetens och tillgodoser lärosätenas behov av stabilitet och förutsägbarhet.

Uppdrag

Expertgruppens uppdrag är att bevaka och arbeta med aktuella frågor inom lärarutbildningsområdet som är relevanta för SUHF:s medlemmar. Expertgruppen ska följa olika utredningar inom lärarutbildningsområdet samt ge SUHF:s presidium och styrelse underlag till remissvar, inspel, etc. inom området.

Expertgruppen ska vid behov rapportera till presidiet/styrelsen och vid förbundsförsamlingens möten. Det ingår i expertgruppens uppdrag att kommunicera gruppens arbete med berörda lärosätesfunktioner, relevanta nätverk, myndigheter och andra intressenter. En skriftlig rapport ska lämnas vid mandatperiodens slut. Aktiviteter som innebär en kostnad för förbundet ska godkännas av SUHF:s presidium.

Områden av särskild vikt för mandatperioden 2023 – 2024 är:

Styrning av lärarutbildningarnas innehåll och utbildningsformer. Expertgruppen menar att det är av stor vikt att bevaka hur genomförandet av Tidöavtalet påverkar lärosätenas möjligheter att själva utforma och ta ansvar för kvaliteten i lärarutbildningarna.

Försöksverksamhet med förkortad KPU. Från 2022 till och med 2027 pågår en försöksverksamhet med förkortad KPU. Expertgruppen bedömer att det är angeläget att följa upp hur försöksverksamheten utvecklas och vilka konsekvenser den får för övrig lärarutbildning.

Det nationella professionsprogrammet för rektorer, lärare och förskollärare. Arbetet pågår med att få professionsprogrammet på plats. Sektorn är representerad i Rådet för professioner i skolväsen-det som regeringen har tillsatt. Hur professionsprogrammet utformas kommer på sikt att ha stor bäring på lärosätenas verksamhet och expertgruppen ska följa och stödja sektorns representanter i rådet och verka för avstämningar med lärare/forskare.

ULF. Den nationella försöksverksamheteten har förlängts till 2024. Under de närmaste åren kommer den strategiska samordningsgruppen för nationell ULF-strategi (ULF-S) och den operativa samordningsgruppen (ULF-O) att arbeta vidare med övergången till en permanent verksamhet. ULF-S har inrättats som en undergrupp till SUHF:s Expertgrupp för lärarutbildning.

Samverkansgruppen SUHF-Skolverket. Samverkansgruppen kommer att vara fortsatt viktig för diskussion i frågor av gemensamt intresse. Hit hör exempelvis det nationella professionsprogrammet, och regionaliseringen av Skolverket – särskilt hur regionindelningen kan påverka det samarbete som idag sker mellan skolmyndigheter och lärosäten.

Sammansättning

I expertgruppen ska företrädare för lärosätesledningar ingå och lärarutbildningskonventet ska vara representerat. Sveriges förenade studentkårer har rätt att utse en representant till arbetsgruppen.

Till ledamöter för perioden 2023-01-01 till 2024-12-31 utses

  • Kerstin Tham, rektor Malmö universitet, ordförande fram till den 31 juli 2024
  • Ylva Fältholm, rektor Högskolan i Gävle, ordförande från och med den 1 augusti 2024
  • Maria Jarl, Göteborgs universitet, vice ordförande
  • Daniel Berlin, utredare, Göteborgs universitet, verkställande ledamot
  • Benjamin Eneslätt, SFS
  • Clas Hättestrand, prorektor Stockholms universitet
  • Katarina Johansson, högskoledirektör Högskolan Dalarna
  • Anders Linde-Laursen, Malmö universitet, ordförande för lärarutbildningskonventet
  • Cathrine Norberg, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet samt vice ordförande för lärarutbildningskonventet
  • Jonas Tosteby, vicerektor utbildning, Högskolan Dalarna

Vid expertgruppens möten deltar Linda Gerén, senior rådgivare vid SUHF:s kansli. Sveriges förenade studentkårer (SFS) har rätt att utse en representant till expertgruppen. Expertgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som anses behövas för uppdraget.