Expertgruppen för internationaliseringsfrågor

Expertgruppen för internationaliseringsfrågor har sedan starten 2015 haft i uppdrag att behandla internationaliseringsaspekter avseende hela lärosätenas verksamhet, d.v.s. såväl utbildning, som forskning och samverkan. Gruppens ska arbeta med strategiska frågor rörande internationalisering med ett särskilt fokus på hur bättre förutsättningar för lärosätenas internationalisering kan skapas. Vidare ska arbetet i expertgruppen skapa möjligheter till erfarenhetsutbyten mellan medlemslärosätena.

Under mandatperioden 2022-2023 ska expertgruppen arbeta med bland annat följande: 

 • Behandla internationaliseringsaspekter på utbildning, forskning och samverkan
  Strategiska kontakter som har upparbetats bör vidmakthållas. Kontakter med tex. Migrationsverket, Utbildningsdepartementet, SI, UHR och UKÄ bör fortgå. Följa implementering av Internationaliseringsutredningens förslag.
 • EU-bevakning (görs främst inom en undergrupp till expertgruppen)
  Bevaka övergripande EU-frågor inom forskning och utbildning genom:

› regelbunden kontakt med utbildningsdepartementet och de svenska forskning- och innovationsråden i Bryssel

› följa utveckling och diskussion i andra EU-länder, i universitets- och högskolenätverk och inom EU:s organ vad gäller frågor med bäring på svenska lärosäten

› ta del av och analysera förslag till EU-policy rörande ERA och EEA

› föreslå utredningar om konsekvenser av förslag inom ramen för ERA och EEA med konsekvenser för svenskt regelverk och svenska lärosäten

› föreslå relevanta sektorsgemensamma inspel, via SUHF, som avser ERA och EEA.

 • Internationell bevakning
  Bevaka de internationella organisationer SUHF är medlem i; NUS, EUA och IAU.  Särskilt fokus läggs på International Association of Universities (IAU). Bevaka konsekvenser för svensk utbildning och forskning efter Brexit.
 • Skapa möjligheter till erfarenhetsutbyten mellan lärosäten
  Anordna workshops och seminarier för medlemslärosäten med särskilda teman vid behov. Erfarenhetsutbyte kring ”svåra” länder kan bli aktuellt, samt att bidra till erfarenhetsutbyte om EU-initiativet Europauniversitet både för svenska lärosäten som redan ingår och för dem som planerar att söka i kommande utlysningar.

 • Goda kontakter med formella såväl som informella nätverk
  Expertgruppen har identifierat och etablerat kontakt med flera nätverk och grupperingar som bedöms som viktiga för lärosätenas internationella verksamhet, exempelvis HÖNSI/UNSI (högskolornas och universitetens nätverk för strategisk internationalisering), Nätverket för marknadsföring (NIMK), Forum för internationalisering. Fler kan komma att bli aktuella.

 • Verka för att internationella frågor beaktas i andra expertgruppers arbete
  Expertgruppen verkar för informationsutbyte genom adjungeringar och genom att bjudna in gäster. Samarbete i konkreta frågor har visat sig ge stor utväxling.

Gruppens sammansättning

Till ledamöter för perioden 1 januari 2022 – 31 december 2023 utses

 • Erik Renström, rektor, Lunds universitet, ordförande 
 • Agneta Marell, rektor, Jönköping University, vice ordförande 
 • Coco Norén, prorektor, Uppsala universitet, vice ordförande 
 • Anna Lindahl, gruppledare vid International Relations Office, Mittuniversitetet, verkställande ledamot 
 • Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan
 • Åsa Petri, chef för International Office, Stockholms universitet
 • Förvaltningschef, vakans
 • Christopher Sönnerbrandt, KI, adjungering från expertgruppen för studieadministrativa frågor
 • Linda Gerén, SUHF
 • Matilda Horn, Sveriges förenade studentkårer

Vid expertgruppens möten deltar Linda Gerén, senior rådgivare vid SUHF:s kansli. Sveriges förenade studentkårer har rätt att utse en representant till expertgruppen. Expertgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som anses behövas för uppdraget.

Ny definition av internationalisering

Expertgruppen vill sprida följande nya definition av internationalisering för diskussion: 

De Wit, Hunter, Howard & Egron-Polak (2015) uttrycker att det är en medveten process att integrera en internationell, interkulturell och global dimension i syfte att höja kvaliteten på eftergymnasial utbildning och forskning för studenter och personal och därigenom bidra på ett meningsfullt sätt till samhällsutvecklingen.