Expertgruppen för internationaliseringsfrågor

Expertgruppen för internationaliseringsfrågor har i uppdrag att bevaka och arbeta med aktuella frågor inom internationaliseringsområdet som är relevanta för SUHF:s medlemmar. Internationaliseringsaspekter avseende hela lärosätenas verksamhet ska inkluderas, d.v.s. såväl utbildning, som forskning och samverkan.

Under mandatperioden 2024-2025 ska expertgruppen

 • Ge SUHF:s presidium och styrelse underlag till remissvar, inspel, etc. inom internationali­seringsområdet.
 • Behandla internationaliseringsaspekter på utbildning, forskning och samverkan.
 • Strategiska kontakter som har upparbetats bör vidmakthållas. Kontakter med tex. Migrationsverket, Utbildningsdepartementet, SI, UHR och UKÄ bör fortgå.
 • Bevaka övergripande EU-frågor inom forskning och utbildning. Bevakningen organiseras genom
  • en undergrupp, Arbetsgruppen för EU-frågor inom forskning, utbildning och innovation
  • ett arbetsutskott för EUI-frågor.
 • Skapa möjligheter till erfarenhetsutbyten mellan lärosäten.
 • Goda kontakter med formella såväl som informella nätverk.
 • Verka för att erfarenheter och slutsatser från SUHF:s rådgivande grupp för globala relationer kommer lärosätena till nytta. För detta ändamål knyts styrgruppen för den rådgivande gruppen till expertgruppen.
 • Verka för att internationella frågor beaktas i andra expertgruppers arbete. Expertgruppen verkar för informationsutbyte genom adjungeringar och genom att bjudna in gäster. Samarbete i konkreta frågor har visat sig ge stor utväxling.

Gruppens sammansättning

Till ledamöter för perioden 1 januari 2024 – 31 december 2025 utses

 • Erik Renström, rektor, Lunds universitet, ordförande 
 • Coco Norén, prorektor, Uppsala universitet, vice ordförande 
 • Anna Lindahl, gruppledare vid International Relations Office, Mittuniversitetet, verkställande ledamot 
 • Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan
 • Åsa Petri, chef för International Office, Stockholms universitet
 • Anna Valtonen, rektor Konstfack
 • Förvaltningschef, vakans
 • Tillträdande verkställande ledamot, vakans
 • Johannes Jarlebring, EU-strateg Uppsala universitet, arbetsutskottet för EUI-frågor, adjungerad
 • Christopher Sönnerbrandt, SUHF, adjungering från expertgruppen för studieadministrativa frågor
 • Linda Gerén, senior rådgivare SUHF
 • Matilda Horn, Sveriges förenade studentkårer

Sveriges förenade studentkårer har rätt att utse en representant till expertgruppen. Expertgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som anses behövas för uppdraget.

Ny definition av internationalisering

Expertgruppen vill sprida följande nya definition av internationalisering för diskussion: 

De Wit, Hunter, Howard & Egron-Polak (2015) uttrycker att det är en medveten process att integrera en internationell, interkulturell och global dimension i syfte att höja kvaliteten på eftergymnasial utbildning och forskning för studenter och personal och därigenom bidra på ett meningsfullt sätt till samhällsutvecklingen.

Minnesanteckningar