Expertgruppen för internationaliseringsfrågor

Expertgruppen för internationaliseringsfrågor har sedan starten 2015 haft i uppdrag att behandla internationaliseringsaspekter avseende hela lärosätenas verksamhet, d.v.s. såväl utbildning, som forskning och samverkan. Gruppens ska arbeta med strategiska frågor rörande internationalisering med ett särskilt fokus på hur bättre förutsättningar för lärosätenas internationalisering kan skapas. Vidare ska arbetet i expertgruppen skapa möjligheter till erfarenhetsutbyten mellan medlemslärosätena.

Under mandatperioden 2020-2021 ska expertgruppen arbeta med bland annat följande: 

 • Behandla internationaliseringsaspekter på utbildning, forskning och samverkan
  Strategiska kontakter som har upparbetats bör vidmakthållas. Kontakter med tex. Migrationsverket, Utbildningsdepartementet, SI, UHR och UKÄ bör fortgå. Följa implementering av Internationaliseringsutredningens förslag.
 • EU-bevakning
  Bevaka EU-frågor genom att regelbundet, förslagsvis årligen, ha kontakt med Sveriges forsknings- och innovationsråd i Bryssel. Följa Brexit-frågan.
 • Internationell bevakning
  Regelbundet hålla kontakt med de svenska forsknings- och innovationsråden utanför Europa. Bevaka de konferenser som arrangeras av International Association of Universities (IAU).
 • Skapa möjligheter till erfarenhetsutbyten mellan lärosäten
  Anordna workshops och seminarier för medlemslärosäten med särskilda teman vid behov. Erfarenhetsutbyte kring ”svåra” länder kan bli aktuellt, samt att bidra till erfarenhetsutbyte om EU-initiativet Europauniversitet både för svenska lärosäten som redan ingår och för dem som planerar att söka i kommande utlysningar.
 • Goda kontakter med formella såväl som informella nätverk
  Expertgruppen har identifierat och etablerat kontakt med flera nätverk och grupperingar som bedöms som viktiga för lärosätenas internationella verksamhet, exempelvis HÖNSI/UNSI (högskolornas och universitetens nätverk för strategisk internationalisering), Nätverket för marknadsföring (NIMK), Forum för internationalisering. Fler kan komma att bli aktuella.
 • Verka för att internationella frågor beaktas i andra expertgruppers arbete
  Adjungeringar och inbjudna gäster. Konkreta frågor/samarbeten ger störst utväxling.

Gruppens sammansättning

 • Agneta Marell, rektor, Jönköping University, ordförande
 • Maria Wikse, internationell samordnare vid Stockholms universitet, verkställande ledamot
 • Eva Åkesson, rektor, Uppsala universitet
 • Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan
 • Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet
 • Lars Ågren, förvaltningschef, Handelshögskolan
 • Christina Murray, internationell strateg, Kungliga Tekniska högskolan
 • Eva-Lisa Ahnström, Grants Office, Blekinge Tekniska högskola
 • Linn Svärd, SFS
 • Christopher Sönnerbrandt, KI, adjungerad från expertgruppen för studieadministrativa frågor
 • Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli 

Gruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer man anser behövs för uppdraget.

Mandatperioden är 2020-01-01 till 2021-12-31.

Ny definition av internationalisering

Expertgruppen vill sprida följande nya definition av internationalisering för diskussion: 

De Wit, Hunter, Howard & Egron-Polak (2015) uttrycker att det är en medveten process att integrera en internationell, interkulturell och global dimension i syfte att höja kvaliteten på eftergymnasial utbildning och forskning för studenter och personal och därigenom bidra på ett meningsfullt sätt till samhällsutvecklingen.