Expertgruppen för arbetsgivarfrågor

SUHF är inte en arbetsgivarsammanslutning men det finns ändå ett behov av en diskussionsarena för olika arbetsgivarfrågor, bl a för att främja samarbetet mellan de olika nivåerna av lärosätenas representation i Arbetsgivarverket. Av denna anledning har SUHF en expertgrupp för arbetsgivarfrågor med syfte att medvetandegöra arbetsgivarnas ansvar för att skapa en attraktiv arbetsmiljö samtidigt som verksamhetens behov tillgodoses.

Uppdrag

Gruppen har i uppdrag att:

 • stimulera ett informationsutbyte mellan ledamöterna i Arbetsgivarverkets olika organ samt identifiera vilka frågor som är mest angelägna att diskutera inom lärosätena för eventuellt gemensamt agerande
 • för SUHF:s räkning bevaka olika utredningar inom arbetsområdet
 • initiera diskussioner av frågor av arbetsgivarkaraktär som är centrala för sektorn
 • bistå förbundet genom att vid behov förbereda svar på remisser eller andra underlag som styrelsen kan behöva
 • årligen anordna en arbetsgivardag för rektorer, förvaltningschefer samt personalchefer

Gruppen får själv adjungera de personer man anser nödvändiga för hela eller delar av uppdraget. Initiativ som innebär kostnader för SUHF ska stämmas av med presidiet.

Ordförande, en förvaltningschef och verkställande ledamot utgör, gruppens arbetsutskott som bereder gruppens möten och följer upp beslut som fattats.

Gruppens arbete redovisas vid behov till presidiet/styrelsen och vid förbundsförsamlingar. En slutrapport lämnas till stydrelsen i slutet av mandatperioden.

Sammansättning

Expertgruppens sammansättning för perioden 1 januari 2021 – 31 december 2022 är:

 • Sigbritt Karlsson, rektor, Kungliga Tekniska högskolan, ordförande
 • Ingrid Ganrot, HR- chef, Karlstads universitet, verkställande ledamot
 • Gustav Amberg, rektor, Södertörns högskola
 • Stephen Hwang, rektor, Högskolan i Halmstad
 • Lars Nordlander, personalchef , Umeå universitet
 • Håkan Pihl, rektor, Högskolan Kristianstad
 • Susanne Kristensson, universitetsdirektör, Lunds universitet
 • Johan Sterte, rektor, Karlstads universitet
 • Maria Knutson Wedel, rektor, Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Li Lejerstedt, högskoledirektör, Högskolan Väst
 • Marita Hilliges, generalsekreterare, SUHF
 • AnnaSara Svantesson, HR-strateg, Uppsala universitet