Expertgruppen för arbetsgivarfrågor

SUHF är inte en arbetsgivarsammanslutning men det finns ändå ett behov av en diskussionsarena för olika arbetsgivarfrågor, bl a för att främja samarbetet mellan de olika nivåerna av lärosätenas representation i Arbetsgivarverket. Av denna anledning har SUHF en expertgrupp för arbetsgivarfrågor med syfte att medvetandegöra arbetsgivarnas ansvar för att skapa en attraktiv arbetsmiljö samtidigt som verksamhetens behov tillgodoses.

Uppdrag

Gruppen har i uppdrag att:

 • stimulera ett informationsutbyte mellan ledamöterna i Arbetsgivarverkets olika organ samt identifiera vilka frågor som är mest angelägna att diskutera inom lärosätena för eventuellt gemensamt agerande
 • för SUHF:s räkning bevaka olika utredningar inom arbetsområdet
 • självständigt initiera diskussioner av frågor av arbetsgivarkaraktär som är centrala för sektorn
 • bistå förbundet genom att vid behov förbereda svar på remisser eller andra underlag som styrelsen kan behöva
 • årligen anordna en arbetsgivardag för rektorer, förvaltningschefer samt personalchefer
 • initiera någon form av utbildningsinsatser för personalchefer.

Gruppens arbete redovisas löpande för styrelsen och vid förbundsförsamlingar.

Sammansättning

Expertgruppens sammansättning för perioden 1 januari 2019 – 31 december 2020 är:

 • Sigbritt Karlsson, rektor, Kungliga Tekniska högskolan, ordförande
 • Ingrid Ganrot, HR- chef, Karlstads universitet, verkställande ledamot
 • Gustav Amberg, rektor, Södertörns högskola
 • Stephen Hwang, rektor, Högskolan i Halmstad
 • Marie Högström, personaldirektör, Stockholms universitet
 • Håkan Pihl, rektor, Högskolan Kristianstad
 • Susanne Wallmark, universitetsdirektör, Malmö universitet
 • Johan Sterte, rektor, Karlstads universitet
 • Maria Knutson Wedel, rektor, Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Eva Öquist, högskoledirektör, Stockholms konstnärliga högskola
 • Marita Hilliges, generalsekreterare, SUHF

Gruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer man anser behövas för uppdraget.

Aktiviteter som innebär en kostnad för förbundet ska godkännas av SUHF:s presidium.