Expertgruppen för arbetsgivarfrågor

SUHF är inte en arbetsgivarsammanslutning men det finns ändå ett behov av en diskussionsarena för olika arbetsgivarfrågor, bl a för att främja samarbetet mellan de olika nivåerna av lärosätenas representation i Arbetsgivarverket. Av denna anledning har SUHF en expertgrupp för arbetsgivarfrågor med syfte att medvetandegöra arbetsgivarnas ansvar för att skapa en attraktiv arbetsmiljö samtidigt som verksamhetens behov tillgodoses.

Uppdrag

Gruppen har i uppdrag att:

 • säkerställa informationsutbyte mellan ledamöterna i Arbetsgivarverkets olika organ samt identifiera vilka frågor som är mest angelägna att diskutera inom lärosätena för eventuellt gemensamt agerande
 • föra dialog med externa aktörer inom ansvarsområdet och för SUHF:s räkning bevaka relevanta utredningar
 • initiera diskussioner och driva av frågor av arbetsgivarkaraktär som är centrala för sektorn
 • överväga för sektorn gemensamma rekommendationer eller vägledningar när så är lämpligt
 • bistå förbundet med förbereda svar på remisser eller andra underlag som styrelsen kan behöva
 • anordna tillfällen för informationsspridning, erfarenhetsutbyte och gemensamt arbete i de former som är lämpliga för respektive fråga

Expertgruppen har rätt att adjungera de personer anses behövas för hela eller delar av uppdraget. Gruppen får själva utse arbetsgrupper för särskilda frågor inom gruppens arbetsområde.

Under mandatperioden 2023 – 2024 ska gruppen särskilt följa, sprida kunskap om och på det sätt som är lämpligt stödja lärosätenas arbete för jämställdhetsintegrering, och arbetet mot genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier samt bidra till förbundets arbete mot hat och hot på lärosätena.

Initiativ som innebär kostnader för SUHF ska stämmas av med presidiet.

Gruppens arbete redovisas vid behov till presidiet/styrelsen och vid förbundsförsamlingar. En slutrapport lämnas till styrelsen i slutet av mandatperioden. Uppdraget innefattar även att kommunicera gruppens arbete med berörda lärosätesfunktioner, relevanta nätverk, myndigheter och andra intressenter.

Sammansättning

Expertgruppens sammansättning för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2024 är:

 • Maria Knutson Wedel, rektor, Sveriges Lantbruksuniversitet, ordförande
 • Anders Söderholm, rektor, Kungliga Tekniska Högskolan, vice ordförande
 • Ingrid Ganrot, HR-chef, Karlstads universitet, verkställande ledamot
 • Malin Broberg, rektor, Göteborgs universitet
 • Håkan Pihl, rektor, Högskolan Kristianstad
 • Karin Dahlman-Weight, specialist, Karolinska institutet
 • Lars Nordlander, personalchef, Umeå universitet
 • AnnaSara Svantesson, HR-strateg, Uppsala universitet
 • Susanne Kristensson, universitetsdirektör, Lunds universitet
 • Li Lejerstedt, högskoledirektör, Högskolan Väst
 • Pia Schultz, sekreterare
 • Marita Hilliges, generalsekreterare, SUHF

Övrigt

Arbetsgivarverkets information om distansarbete från utlandet (länk till Arbetsgivarverkets webbplats.)