!Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgruppen för digitalisering

Digitaliseringen av samhälle, utbildning och forskning går oerhört fort. Pandemin har skyndat på utvecklingen på ett sätt ingen kunde förutse. Digitaliseringen av universitet och högskolor har utvecklats mycket under pandemin, samtidigt står de inför stora digitala utmaningar och möjligheter.

Uppdrag

Arbetsgruppens uppdrag är att, ur ett övergripande lednings- och helhetsperspektiv, arbeta med frågor som rör digitaliseringen av högskolan. Arbetet ska fokusera dels på hur lärosätena kan möta de utmaningar den snabba utvecklingen skapat och dels på hur lärosätena kan samverka natio­nellt inom dessa frågor. Gruppen ska vara stöd till styrelse och presidium i digitaliseringsfrågor, bland annat genom förslag till remissyttranden.

Gruppen ska

 • bidra till erfarenhetsutbytet inom sektorn
 • föreslå möjliga synergier för ökad samverkan mellan lärosätena
 • följa och analysera digitaliseringsutvecklingen i Sverige, omvärlden och inom högskolesektorn
 • beakta vad olika parter såsom Sunet, Svensk nationell datatjänst (SND), Kungliga biblioteket (KB), URFI med flera gör inom området.

Gruppens arbete ska samordnas med andra SUHF-grupper som hanterar digitalise­rings­frågor. Gruppen ska lämna en skriftlig rapport till styrelsen vid mandatperiodens utgång.

Sammansättning

Till ledamöter för perioden 1 september 2021 – 31 december 2023 utses:

 • Catarina Coquand, högskoledirektör, Högskolan i Halmstad (ordförande)
 • Gerolf Nauwerck, IT-arkitekt, Uppsala universitet (verkställande ledamot)
 • Ann-Sofie Axelsson, prefekt Vetenskapens kommunikation och lärande, Chalmers
 • Jonas Gilbert, bibliotekschef, Högskolan i Borås
 • Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering, KTH
 • Johan Johansson, ordförande Sveriges universitets och högskolors IT-chefsforum, Lunds universitet
 • Martin Norsell, rektor, Högskolan Dalarna
 • Pär Weihed, prorektor, Luleå tekniska universitet
 • Susanne Wallmark, universitetsdirektör, Malmö universitet
 • Student (vakant)
 • Lars Alberius, SUHF:s kansli

Arbetsgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer och skapa undergrupper som anses behövas för uppdraget.

Högskolans digitalisering: seminarium

Den 21 november genomfördes webbinariet Högskolans digitalisering: omvärld, säkerhet, styrning, kompetens.

Aktuella rapporter inom digitalisering av högskolan

Nedan finns en sammanställning av rapporter och utredningar inom området högskolans digitalisering, som antingen nyligen publicerats eller är på gång. Listan ger inte anspråk på att vara heltäckande, utan är tänkt att ge en viss överblick.

 • Boosting the digital transition through lifelong learning. Policy paper – Nordic Initiatives, Hanne Schmidt, Association of Nordic Engineers (Nordtek) (2020)
 • Digital spetskompetens – den nya renässansmänniskan: Genomlysning, definition, prognosverktyg och rekommendationer för framtida utveckling, J. Gulliksen et al (2020)
 • Digitalisering inom svensk forskning – utmaningar och potential inom miljö, arella näringar och samhällsbyggande, Damvad Analytics på uppdrag av forskningsrådet Formas (2019)
 • Digitalisering og højere uddannelse i Norden. Nordiska ministerrådet (TemaNord 2020:525)
 • Digitally Enhanced Learning and Teaching in European Higher Education Institutions, Survey Report, Michael Gaebel et al (EUA 2021)
 • Digitally enhanced learning and teaching in European higher education institutions (EUA 2021)
 • Developing a high performance digital education ecosystem, Institutional self-assessment instruments (EUA 2021)
 • Digital Education Action Plan 2021-2027: Resetting education and training for the digital age (EU-kommissionen 2020)
 • Den forskningspolitiska propositionen: Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (Prop. 2020/21:60)
 • Förutsättningar för främjande av digital spetskompetens: Samverkan, statistik och utbildningsmöjligheter (Rapport 2020:5)
 • Handlingsplan for digitalisering av høyere utdanning og forskning 2019-2021, Kunnskaps­departementet, Norge (2017)
 • Higher Education in the Digital Era: The current state of transformation around the world in the digital era, Trine Jensen, International Association of Universities ( IAU) (2019)
 • Lärosätesbibliotekens utmaningar och anpassningar under Coronapandemin: Inspel till UKÄ, Jonas Gilbert och Ann-Sofie Axelsson (2021) (se nedan)
 • Myndigheters digitala mognad och it-kostnader: En enkätundersökning riktad till statliga myndigheter (DIGG 2019)
 • Regeringsuppdrag att föreslå utformning av ett strategiskt program för att möta och leda den digitala strukturomvandlingen till Vinnova, Post- och telestyrelsen och VR (Näringsdepartementet 2021)
 • Svenskarna och internet 2020, Internetstiftelsens årsrapport, särskilt kapitel 9: Digital utbildning (sid. 144–156) (2020)
 • Uppkopplad utbildning – en ESO-rapport om högskolans digitalisering, Kjell Nyman. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (2020:5)