!Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgrupp för flyktingfrågor – avslutad

Ny arbetsgrupp för flyktingfrågor finns fr om 2022-03-22.
Länk till nuvarande arbetsgrupp för flyktingfrågor

Flyktingsituationen i världen har, på grund av krig och oroligheter, förvärrats. Överfulla flyktingläger finns på många håll och Sverige har mottagit ett stort antal asylsökande under senare år.

Universitet och högskolor spelar en mycket viktig roll i att bidra med lösningar för individer i den uppkomna situationen genom de samhällsrelevanta uppdrag som forskning, utbildning och samverkan som alla lärosäten bidrar med. Universitet och högskolors grundutbildning och kompletterande utbildningar av olika slag underlättar etablering, integration och introduktion på den svenska arbetsmarknaden. Forskning bidrar till kunskap och förståelse och främjar att ”effektiva” insatser görs. I alla lärosätens uppdrag ligger ett stort ansvar för breddat deltagande och allas likvärdiga möjligheter.

För att möjliggöra samordning av frågor av gemensamt intresse, både kort- och långsiktigt, och för att underlätta ett strukturerat erfarenhetsutbyte har SUHF bildat en arbetsgrupp för flyktingfrågor.

Uppdrag

Arbetsgruppen roll är att sprida kunskap, påverka beslutsfattare och driva på för förnyelse och utveckling. Arbetet har fokus på den rådande situationen men ska ändå vara sådant att det bidrar till långsiktiga hållbara processer för att öka inkludering och möjligheter till validering och kompletterande utbildning för akademiker med utländsk utbildning. Arbetet kan röra konkreta insatser som t.ex. att ta fram samlat informationsmaterial till berörda grupper, att ta fram förslag kring stipendieprogram och regelförändringar som möjliggör ett effektivare arbete.

I arbetet är det väsentligt att, i möjligaste mån, hålla sig uppdaterad om aktiviteter och initiativ bland grupper som arbetar med liknande frågor, så att värdefull information sprids systematisk och kommer till nytta och att dubbelarbete undviks. Arbetsgruppen bör ta fram en handlingsplan och det är viktigt att denna och löpande information kommuniceras med det nationella nätverk som SUHF nyligen bildat för lärosätenas arbete med flyktingfrågor.

I arbetsgruppen ingår såväl lärosätesrepresentanter och studenter, som företrädare för departement, regioner och relevanta myndigheter som Universitets- och högskolerådet, Arbetsförmedlingen samt Myndigheten för yrkeshögskolan.

Sammansättning

Ledamöter för perioden 2018-01-01 till 2019-12-31:

 • Cecilia Christersson, Malmö universitet, ordförande

  Fredrika Lagergren Wahlin, Göteborgs universitet

  Susanna Öhman, Högskolan i Halmstad

  Katja Tollmar Grillner, Kungliga Tekniska högskolan

  Bo-Anders Jönsson, Lunds universitet

  Johanna Hargö, Stockholms universitet

  Jan Theliander, Högskolan Väst

  Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet

  Malin Jönsson, Universitets- och högskolerådet

  Andreas Hällund, Arbetsförmedlingen

  Elin Landell, Valideringsdelegationen

 • Elis Wibacke, Sveriges förenade studentkårer