!Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Utredningsgrupp: Bortom transformativa avtal

Bakgrund

Transformativa avtal är en relativt ny form av kontrakt mellan vetenskapliga förlag och akademin. Avtalen ger forskarna möjlighet att publicera sina artiklar öppet tillgängliga och är avsedda att driva på en övergång av vetenskapliga tidskrifter från prenumerationsbaserade affärsmodeller till en affärsmodell baserad på öppen tillgång. I dessa avtal kombineras kostnaderna för att läsa och publicera i syfte att få en bättre kostnadskontroll och en ökad pristransparens. Grundtanken med de transformativa avtalen, som till stor del består av s.k. hybridtidskrifter, är att de endast ska vara tillfälliga under en övergångsperiod. En uppenbar risk är att förlagen inte ser dem som tillfälliga utan kommer att försöka permanenta de transformativa avtalen som den nya affärsmodellen. För att undvika att hamna i denna situation måste Sverige ha en strategi i linje med regeringens målbild för hur den vetenskapliga kommunikationen ska se ut i framtiden. Coalition S har genom Plan S annonserat att de inte kommer att godkänna transformativa avtal efter utgången av 2024. I detta läge, då det internationellt sett kommer att ställas nya krav på förlagen, bör de svenska intressenterna vara eniga om vilka krav vi ska ställa på förlagen i nya avtal efter de transformativa.

Syfte och mål

SUHF utser därför, efter samråd med Kungliga biblioteket och Bibsamkonsortiets styrgrupp, en utredningsgrupp med representanter från forskare, finansiärer och förhandlare med uppgift att lägga fram en välgrundad strategi inför övergången från de transformativa avtalen. Denna strategi bör ligga färdig vid utgången av 2023 för att kunna förankras både hos lärosäten och finansiärer. Det är viktigt att Bibsamkonsortiets förhandlare har ett tydligt mandat från lärosätenas ledningar om vilka strategiska vägval som bör göras i de kommande förhandlingarna. Utöver detta ska gruppen även undersöka alternativa publiceringsvägar utanför de kommersiella förlagen samt ge förslag på sådana.

Avrapportering

Uppdraget avrapporteras löpande genom kontinuerliga presentationer i styrgruppen för Bibsamkonsortiet och gruppen för öppen vetenskap inom SUHF. På hösten 2023 ska gruppen ha ett färdigt förslag på en strategi som kan remitteras till lärosätesledningarna och finansiärerna för ett slutgiltigt beslut i Bibsamkonsortiets styrgrupp.

Gruppens mandat går ut den 31 december 2023.

Gruppsammansättning

  • Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet
  • Wilhelm Widmark, överbibliotekarie, Stockholms universitet
  • Anna Lundén, enhetschef, Kungliga biblioteket
  • Mats Benner, dekan, Lunds universitet
  • Gustav Nilsonne, MD, PhD, Karolinska Institutet
  • Erik Lindahl, professor, Stockholms universitet
  • Katarina Macleod, professor, Södertörns högskola
  • Sofie Björling, avdelningschef, Vetenskapsrådet
  • Olle Lundberg, huvudsekreterare, Forte