Samordningsgruppen för öppen vetenskap

För att samordna det strategiska arbetet med öppen vetenskap tillsätter SUHF en samordningsgrupp för öppen vetenskap. Gruppen består av ordförandena för de olika SUHF-grupper som är mest involverade i frågorna, vilket inkluderar SUHF:s representanter i grupper som organiseras av andra aktörer, framförallt Kungliga biblioteket (KB) och Vetenskapsrådet (VR).

Uppdrag

Samordningsgruppen ser till att utvecklingen av öppen vetenskapsfrågorna samordnas från SUHF:s sida och att det sker en ändamålsenlig arbetsdelning mellan olika grupper som arbetar med dessa frågor. Gruppen rådfrågas om uppdrag till nya grupper inom området, förfrågningar från andra organisationer och också kunna föreslå förändringar eller preciseringar av etable­rade SUHF-gruppers uppdrag. Den omvärldsbevakar utvecklingen och ger förslag till styrelsen om strategiska prioriteringar.

Samordningsgruppen har två undergrupper: Forskningsdatagruppen och Utredningsgrupp: Bortom transformativa avtal.

Sammansättning

Ledamöter för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2024:

  • Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet, ordförande i Bibsams styrgrupp (ordförande)
  • Wilhelm Widmark, överbibliotekarie Stockholms universitet, ledamot av Bibsams styrgrupp, ledamot av styrgruppen för Forum för bibliotekschefer samt samman­kallande i EOSC referensgrupp (verkställande ledamot)
  • Gustav Amberg, ordförande i Expertgruppen för lärosätesbiblioteken
  • Peter Aronsson, ledamot i Expertgruppen för samverkan
  • Ylva Fältholm, ordförande i Arbetsgruppen för öppna lärresurser
  • Jan-Ingvar Jönsson, ordförande i Arbetsgruppen för meritbedömningar
  • Per Ragnarsson, ordförande i Expertgruppen för ekonomifrågor
  • Elisabeth Strandhagen, ordförande i Forskningsdatagruppen
  • Hans Wiklund, ordförande i Expertgruppen för arkiv- och informationshantering
  • Lars Alberius, utredare, SUHF:s kansli (sekreterare)

Arbetsgruppen rapporterar till SUHF:s presidium. Gruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som anses behövas för uppdraget. Aktiviteter som innebär en kostnad för förbundet ska godkännas av SUHF:s presidium.