Samordningsgruppen för öppen vetenskap

För att samordna och styra det strategiska arbetet med öppen vetenskap tillsätter SUHF en samordningsgrupp för öppen vetenskap. Gruppen består av ordförandena för de olika SUHF-grupper som är mest involverade i frågorna, vilket även inkluderar nätverken för förvaltningscheferna, samt SUHF:s representanter i grupper som organiseras av andra aktörer, framförallt Kungliga biblioteket (KB) och Vetenskapsrådet (VR).

Uppdrag

Samordningsgruppen ser till att utvecklingen av öppen vetenskapsfrågorna samordnas och styrs från SUHF:s sida och att det sker en ändamålsenlig arbetsdelning mellan olika grupper som arbetar med dessa frågor.

Gruppen rådfrågas om uppdrag till nya grupper inom området, förfrågningar från andra organisationer och också kunna föreslå förändringar eller preciseringar av etable­rade SUHF-gruppers uppdrag. Den omvärldsbevakar utvecklingen och ger förslag till styrelsen om strategiska prioriteringar. Samordningsgruppen har i uppgift att följa upp och styra arbetet med SUHF:s färdplan och handlingsplan för öppen vetenskap.

Då frågorna kring öppen vetenskap ligger högt på dagordningen bör gruppen ha kontinuerliga möten.

Samordningsgruppen fungerar som referensgrupp vad gäller fördelningen av kostna­derna för geodata och förvalt­ningen av tjänsten GET (den gemensamma distributionstjänsten).

Sammansättning

Ledamöter för perioden 1 januari 2021 – 31 december 2022:

  • Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet, ordförande styrgruppen för Forum för bibliotekschefer (ordförande)
  • Wilhelm Widmark, överbibliotekarie Stockholms universitet, ledamot av Bibsams styrgrupp, ledamot av styrgruppen för Forum för bibliotekschefer samt samman­kallande i EOSC referensgrupp (verkställande ledamot)
  • Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet, ordförande i Bibsams styrgrupp
  • Hans Wiklund, universitetsdirektör Umeå universitet, ordförande i expertgruppen för arkiv- och informationshantering
  • Jan-Ingvar Jönsson, rektor Linköpings universitet, ordförande i Arbetsgruppen för meritbedömningar
  • Louise Pålsson, universitetsdirektör Örebro universitet, ordförande i Expertgruppen för ekonomifrågor
  • Per Dannetun, biträdande universitetsdirektör Linköpings universitet, ordförande i den nationella arbetsgruppen för forskningsdata
  • Lars Alberius, utredare, SUHF:s kansli