!Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgruppen för tolkning av DOS-lagen i relation till lärplattformar

Sedan webbtillgänglighetsdirektivet från EU kom och sedermera svensk lagstiftning, har mycket resurser och arbetstid vid landets lärosäten gått åt för att utröna hur tolkningar ska göras och hur direktiv och lagstiftning ska implementeras. Det saknas en entydig tolkning av hur information i lärplattformar ska hanteras och vilka åtgärder som krävs för att följa direktiv och svensk lagstiftning.

I syfte att säkerställa att studenters tillgång till material i lärplattformar inte är beroende av hur olika lärosäten tolkar lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen, beslutar SUHF att tillsätta en tillfällig arbetsgrupp med uppdrag att tolka hur lagen ska tillämpas vad gäller lärplattformar.

Uppdrag
Den tillfälliga arbetsgruppen har i uppdrag att

• ta fram ett förslag på lärosätesgemensam tolkning av lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen, med avseende på tillämpning på lärplattformar
• lämna en första redovisning av sitt arbete senast den 29 januari 2021 (om arbetet inte är slutfört bör en plan för det fortsatta arbetet samtidigt redovisas)
• föra dialog med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Arbetsgruppen rapporterar till SUHF:s presidium samt till direktörsnätverket (förvaltningschefer för universitet och högskolor).

Sammansättning
• Peder Tjäderborn, studieadministrativ chef vid Umeå universitet, ordförande
• Kristina Sundström, jurist Linköpings universitet
• Christina Jonsson, jurist och enhetschef för pedagogiskt stöd Malmö universitet
• Birgitta Hemmingsson, Universitetspedagogisk utvecklare och ordförande ITHU, Mittuniversitetet
• Stefan T Karlsson, pedagogisk utvecklare, Örebro universitet
• Matilda Strömberg, SFS
• Lars Alberius, SUHF:s kansli
• Ev. en expert från DIGG, Myndigheten för digital förvaltning