Samverkansgrupp SUHF – Migrationsverket

SUHF och Migrationsverket har ett ömsesidigt behov av utvecklad dialog och samarbete kring frågor där vi har överlappande processer; uppehållstillstånd för studenter och doktorander och forskare som rekryteras till Sverige av lärosätena.

SUHF:s styrelse och Migrationsverkets generaldirektör har enats om att en samverkansgrupp ska inrättas för detta behov, och att ledningarna ska fortsätta mötas och arbeta tillsammans för att främja informationsutbyte och samverkan.

Samverkansgruppen ska vara en fortsättning på bland annat genomförda pilotprojekt kring studieavsikt, de senaste årens utveckling av samarbetet mellan myndigheterna och arbetet med rapporterade processproblem.

Uppdrag

SUHF inrättar en Samverkansgrupp SUHF – Migrationsverket. Gruppens uppdrag är:

 • Att samarbeta kring åtgärder för att göra det så smidigt och enkelt som möjligt för den som har avsikt att studera och behöver uppehållstillstånd för studier, samt kring åtgärder för att motverka missbruk av uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning.
 • Att inledningsvis göra en översyn av samverkansmodellen mellan lärosätena (SUHF), Migrationsverket och övriga myndigheter för att förkorta ledtider för den sökande i hela processen.
 • Att som nästa steg gå igenom tidigare föreslagna åtgärder, göra en prioritering och genomföra åtgärder utifrån detta.
 • Att verka för att principiella frågor gällande arbetstillstånd för forskare omhändertas.

Gruppens arbete ska inom SUHF samordnas med expertgruppen för internationaliseringsfrågor samt expertgruppen för studieadministrativa frågor. Gruppen ska regelbundet rapportera till SUHF:s presidium och Migrationsverkets generaldirektör.

Sammansättning

Ledamöter för mandatperioden 2023-01-01 – 2025-12-31:

 • Anders Söderholm, rektor, KTH (ordförande)
 • Therese Iveby Gardell, universitetsdirektör, Linnéuniversitetet
 • Erika Dabhilkar, enhetschef, Karolinska Institutet
 • Helena Pallin, avdelningschef, Stockholms universitet
 • Erik Kvist, internationell koordinator/rättslig expert migrationsrätt, Lunds universitet
 • Annelie Kungsman-Persson, chef Processområde Tillstånd, Migrationsverket (vice ordförande)
 • Markus Filipsson, processledare delprocess Att studera i Sverige, Migrationsverket
 • Sean Aghili, tf. sektionschef Region väst, Migrationsverket
 • Marcus Engman, rättslig expert migrationsrätt, Migrationsverket
 • David Lindstrand, rättslig expert migrationsrätt, Migrationsverket
 • Christopher Sönnerbrandt, bitr. generalsekreterare, SUHF:s kansli

Kontakt

Christopher Sönnerbrandt, bitr. generalsekreterare, SUHF:s kansli