!Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Referensgruppen för European Open Science Cloud (EOSC)

Stockholms universitet är som värdorganisation för SUHF medlem i European Open Science Cloud Association (EOSC-a).

EOSC-a är ett s.k. co-programmed partnerskapsprogram som syftar till att möjliggöra delning av öppna och FAIR forskningsdata över landsgränser och ämnesområden i Europa och globalt.

Universitet, högskolor och andra aktörer har möjlighet att vara medlemmar i EOSC-föreningar som är juridiska personer, enligt belgisk lag.

Wilhelm Widmark, överbibliotekarie Stockholms universitet, är SUHF:s representant i EOSC-a.

SUHF upprättar en referensgrupp för att samordna och sprida information om lärosätenas arbete inom EOSC-a.

Mandatperioden för referensgruppen är 1 januari 2021 – 31 december 2022.

Referensgruppen har följande sammansättning:

  • Wilhelm Widmark (sammankallande)
  • Per Dannetun, forskningsdirektör och bitr. universitetsdirektör Linköpings universitet
  • Sverker Holmgren, professor Chalmers tekniska högskola, Karolinska Institutet och Uppsala universitet
  • Koraljka Golub, professor Linnéuniversitetet
  • Hanna Lindroos, avdelningschef, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Lars Alberius, SUHF:s kansli
  • Sabina Anderberg, seniorrådgivare, Stockholms universitet (sekreterare)

Referensgruppen adjungerar

  • representanter från de lärosäten och forskningsinfrastruk­turer som har sökt medlemskap i EOSC: Karolinska institutet (Patrik Magnusson, Gustav Nilsonne), Umeå Universitet (Katrine Riklund), Göteborgs universitet (Max Petzold, SND), Uppsala universitet (Hans Karlsson).
  • svenska ordförande i EOSC task forces: Jessica Lindvall, professor Stockholms universitet.