Redovisningsrådet

Expertgruppen för ekonomifrågor har upprättat ett redovisningsråd. Rådets uppgift är att tolka regler och föreskrifter som utges av regeringen och ESV i syfte att underlätta för sektorns myndigheter. Rådet är också ansvarigt för förvaltningen och utvecklingen av SUHF-modellen.

I mars 2007 ställde sig förbundsförsamlingen bakom grunderna i rapporten Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor som avlämnades av SUHF:s dåvarande arbetsgrupp för full kostnadstäckning.

Redovisningsrådet har ansvaret för att förvalta modellen. Detta medför ansvar för att bevaka behov av förändringar eller förtydliganden och lämna förslag till styrgruppen.

Rådet ska

  • utveckla och verksamhetsanpassa externa redovisningskrav
  • medverka i besvarandet av remisser, som ställs till lärosätena, avseende ekonomistyrning
  • bistå vid frågor om SUHF-modellen.

Ledamöter mandatperioden 2024-2025

  • Hanna Mörtberg, ekonomichef, Uppsala universitet (ordförande)
  • Therese Allansson, redovisningschef, Chalmers tekniska högskola
  • Margareta Uvhagen Antoni, controller Uppsala universitet
  • Stefan Axelsson, ekonomichef Högskolan i Skövde
  • Annica Eriksson, controller Umeå universitet
  • Cecilia Sjöström, redovisningschef Lunds universitet
  • Andreas Sundberg, redovisningschef Linköpings universitet

Nyheter: Nytt samrådsformulär

Vart tredje år, nästa gång under 2023, ska alla statliga lärosäten ha avgiftssamråd med Ekonomistyrningsverket. Samrådsformuläret har uppdaterats av en medlem i SUHF:s redovisningsråd. Övriga i rådet har varit delaktiga genom att kontrollera innehållet. Dialog har även genomförts med ESV. Formuläret finns nedan.