HfR – Högskolornas forum för redovisningsfrågor

Högskolornas forum för redovisningsfrågor (HfR) är ett samarbetsorgan inom ekonomiområ­det för universitet och högskolor inom SUHF och fungerar i dessa frågor också som en träff­punkt för samverkan med berörda myndigheter och Utbildningsdepartementet. HfR leds av en styrgrupp och har funnits sedan mitten av 1990-talet.

Uppdrag åren 2018-2019

HfR har SUHF:s uppdrag att bl.a. genom seminarier och projekt utveckla en god redovisnings­sed och uppmärksamma ekonomistyrningsfrågor inom högskole­området.

I uppdraget ingår att uppmärksamma förbundets ledning på frågor där remisser och skrivelser bör avlämnas eller vilka rekommendationer som bör utfärdas.

HfR:s styrgrupp ska även följa effekterna av imple­menteringen av SUHF:s redovisnings­modell för indirekta kostnader (SUHF-modellen) och infor­mera SUHF:s ledning om eventuella justeringar. Modellen beslutades vid SUHF:s förbundsför­samling i november 2007.

Ledamöter i styrgruppen åren 2018-2019

 • Louise Pålsson, Örebro universitet (ordförande, fr.o.m. 2019)
 • Dan Guttke, Karlstads universitet (verkställande ledamot, representerar planeringscheferna, fr.o.m. 2017)
 • Filip Bengtsson, Lunds universitet (fr.o.m. 2018)
 • Pia Grankvist, Stockholms universitet (fr.o.m. 2012)
 • Joakim Karlsson, Linnéuniversitetet (ordförande i Redovisningsrådet, fr.o.m. 2018)
 • Hanna Mörtberg, Uppsala universitet (fr.o.m. 2018)
 • Susanne Odung, KTH (fr.o.m. 2014)
 • Per Setterberg, Chalmers tekniska högskola (fr.o.m. 2016)
 • Linda Sörensen, Högskolan i Borås (fr.o.m. 2018)
 • Eva Tegelberg, Karolinska Institutet (fr.o.m. 2017)
 • Peter Tellberg, Göteborgs universitet (fr.o.m. 2017)
 • Lena Törnborg, Linköpings universitet (expert SUHF-modellen, fr.o.m. 2018)
 • från SUHF:s kansli deltar Lars Alberius

HfR:s redovisningsråd

Inom HfR finns ett redovisningsråd. Rådets uppgift är att tolka regler och föreskrifter som utges av regeringen och Ekonomistyrningsverket (ESV) i syfte att underlätta för sektorns myndigheter.

Rådet ska utveckla och verksamhetsanpassa externa redovisnings­krav och med­verka i besva­randet av remisser, som ställs till lärosätena, avseende ekonomistyr­ning.

Rådet har även uppdraget att förvalta den modell för redovisning av direkta och indirekta kostnader (SUHF-modellen). Redovisningsrådets sammansättning beslutas av styrgruppen för HfR. 

Kontakt