Expertgruppen för samverkan

Samverkan med omgivande samhälle är en central och naturlig verksamhet för universitet och högskolor inom både forskning och utbildning. Många av lärosätenas partners betonar också betydelsen av en aktiv samverkan med universitets- och högskolesektorn. Området är även av politiskt intresse när nyttan och relevansen av universitetens verksamhet för samhällets utveckling diskuteras.

Uppdrag

Expertgruppen för samverkan har uppdraget att följa utvecklingen inom lärosätenas strategiska samverkan med omgivande samhälle inom forskning och utbildning samt bidra till erfarenhetsutbytet inom sektorn. Fokus ska ligga på lärosätesövergripande frågor av relevans för områden som universitets- och högskoleledningar har att hantera, exempelvis strategier och långsiktiga verksamhetsutmaningar, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling vad gäller samverkan samt frågor kring styrning och uppföljning av samverkan.

Ett annat viktigt område är underlätta samverkan genom synliggörande av lärosätenas betydelse för samhällets utveckling. Samverkan kring kompetensförsörjning och hållbar utveckling, bland annat att samordna arbetet med exempelsamlingen för lärosäternas klimatarbete, är områden av särskild betydelse.

Ett försämrat säkerhetsläge ställer ökade krav på lärosätenas säkerhetskyddsanalyser i relation till samverkan med externa parter. Expertgruppen kan här undersöka om det på övergripande nivå bör formuleras principer för en säker samverkan.

Gruppen bör föra en aktiv diskussion om hur hög kvalitet inom samverkan kan definieras, samt om hur samverkan kan främja en i övrigt positiv utveckling av forskning, utbildning samt partners verksamhetsutveckling. Meritvärdet av samverkan bör särskilt belysas.

Expertgruppen ska etablera samarbete med relevanta myndigheter, nätverk och organisationer som har likartade intresseområden.

Expertgruppen ska även utgöra ett stöd för SUHF:s styrelse i den mån det finns behov av att formulera för sektorn gemensamma ställningstaganden inom området.

Gruppen får själva utse arbetsgrupper för särskilda frågor inom gruppens arbetsområde och får även adjungera de personer man anser nödvändiga för hela eller delar av uppdraget. Initiativ som innebär kostnader för SUHF ska stämmas av med presidiet.

Gruppens arbete redovisas vid behov till presidiet/styrelsen och vid förbundsförsamlingar. En slutrapport lämnas till styrelsen i slutet av mandatperioden.

Expertgruppens mandatperiod är 2021-01-01 – 2022-12-31.

Sammansättning

 • Johan Schnürer, rektor, Örebro universitet (ordförande)
 • Dieter Müller, vicerektor, Umeå universitet (vice ordförande)
 • Ingela Pihl, Örebro universitet (sekretererare)
 • Johanna Adami, rektor, Sophiahemmet högskola
 • Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan
 • Kristina Eneroth, vicerektor, Lunds universitet
 • Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet
 • Therése Iveby Gardell, universitetsdirektör, Linnéuniversitetet
 • Ylva Hillbur, vicerektor, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Lars Niklasson, rektor, Högskolan i Skövde
 • Helena Wessman, rektor, Kungliga Musikhögskolan
 • Casper Fredriksson de Rond, Sveriges förenade studentkårer
 • Marita Hilliges, generalsekreterare, SUHF

Klimatramverk och exempelsamling till stöd för lärosätenas klimatarbete

Vid SUHF:s förbundsförsamlings möte i oktober 2021 antogs Klimatramverket för Sveriges universitet och högskolor. Klimatramverket kommer inom kort att finnas tillgänglig nedan och bland SUHF:s rekommendationer.

Till stöd för det fortsatta arbetet på respektive lärosäte finns Exempelsamling till stöd för lärosätenas klimatarbete. Att notera är att exempelsamlingen inte är en beslutad del av klimatramverket. Det är snarare ett arbetsdokument som löpande kommer att uppdateras. Uppdateringen av exempelsamlingen samordnas av SUHF:s expertgrupp för samverkan.