Expertgruppen för samverkan

Samverkan med omgivande samhälle är en central och naturlig verksamhet för universitet och högskolor inom både forskning och utbildning. Många av lärosätenas partners betonar också betydelsen av en aktiv samverkan med universitets- och högskolesektorn. Området är även av politiskt intresse när nyttan och relevansen av universitetens verksamhet för samhällets utveckling diskuteras.

Uppdrag

Expertgruppen för samverkan har uppdraget att följa utvecklingen inom lärosätenas strategiska samverkan med omgivande samhälle inom forskning och utbildning samt bidra till erfarenhetsutbytet inom sektorn. Fokus ska ligga på lärosätesövergripande frågor av relevans för områden som universitets- och högskoleledningar har att hantera, exempelvis strategier och långsiktiga verksamhetsutmaningar, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling vad gäller samverkan samt frågor kring styrning och uppföljning av samverkan.

Expertgruppen ska värdera möjligheten att ta fram rekommendationer eller vägledningar för att stödja lärosätenas samverkan.

Ett annat viktigt område är underlätta samverkan genom synliggörande av lärosätenas betydelse för samhällets utveckling. Samverkan kring kompetensförsörjning och hållbar utveckling är områden av särskild betydelse. Under mandatperioden bör gruppen särskilt arbeta med kunskap- och kompetensfrågorna för totalförsvaret. Detta ska göras i samråd med expertgruppen för fastighets- och säkerhetsfrågor.

Ett öppet vetenskapligt system inbegriper också lärosätenas roll för kunskapsbildning i och genom samhällsengagemang, medborgarforskning och öppen innovation. Expertgruppen kan skapa kunskap om hur det redan sker, hur det kan förtydligas och hur utbytet med andra aktörer bäst utvecklas för ett rollsäkert agerande som ger önskvärda bidrag till en hållbar samhällsutveckling.

Expertgruppen ska föra dialog och samarbeta med relevanta myndigheter, nätverk och organisationer som har likartade intresseområden.

Expertgruppen ska även utgöra ett stöd för SUHF:s styrelse i den mån det finns behov av att formulera för sektorn gemensamma ställningstaganden inom området.

Expertgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som anses behövas för uppdraget. Gruppen får själva utse arbetsgrupper för särskilda frågor inom gruppens arbetsområde. Initiativ som innebär kostnader för SUHF ska stämmas av med presidiet.

Gruppens arbete redovisas vid behov till presidiet/styrelsen och vid förbundsförsamlingar. En slutrapport lämnas till styrelsen i slutet av mandatperioden. Uppdraget innefattar även att kommunicera gruppens arbete med berörda lärosätesfunktioner, relevanta nätverk, myndigheter och andra intressenter.

Expertgruppens mandatperiod är 2023-01-01 – 2024-12-31.

Sammansättning

 • Anders Fällström, rektor Mittuniversitet, ordförande
 • Dieter Müller, vicerektor, Umeå universitet, vice ordförande
 • Kristina Eneroth, vicerektor, Lunds universitet
 • Ylva Hillbur, vicerektor, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan
 • Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitet
 • Helena Wessman, rektor, Kungliga Musikhögskolan
 • Therése Iveby Gardell, universitetsdirektör, Linnéuniversitetet
 • Mona Vesslegård, Mittuniversitetet, sekreterare
 • Casper Fredriksson de Rond, Sveriges förenade studentkårer
 • Marita Hilliges, generalsekreterare, SUHF

Klimatramverk och exempelsamling till stöd för lärosätenas klimatarbete

Vid SUHF:s förbundsförsamlings möte i oktober 2021 antogs Klimatramverket för Sveriges universitet och högskolor. Klimatramverket kommer inom kort att finnas tillgänglig nedan och bland SUHF:s rekommendationer.

Till stöd för det fortsatta arbetet på respektive lärosäte finns Exempelsamling till stöd för lärosätenas klimatarbete. Att notera är att exempelsamlingen inte är en beslutad del av klimatramverket. Det är snarare ett arbetsdokument som löpande kommer att uppdateras. Uppdateringen av exempelsamlingen samordnas av SUHF:s expertgrupp för samverkan.