Expertgruppen för kvalitetsfrågor

Uppdrag

Expertgruppen för kvalitetsfrågor har sedan gruppen bildades ett övergripande uppdrag att främja ett nationellt erfarenhetsutbyte inom högskolesektorn när det gäller kvalitetsutveckling inom forskning, utbildning och administration. Expertgruppen ska aktivt följa utvecklingen inom området, exempelvis genom att bevaka relevanta utredningar, rapporter och beslut. Gruppen ska överväga värdet av att genomföra seminarier, workshops eller konferenser inom området. Expertgruppen ska ge SUHF:s styrelse underlag till rekommendationer, remissvar, inspel, etc. inom området.

Det ingår i expertgruppens uppdrag att kommunicera gruppens arbete med berörda lärosätesfunktioner, relevanta nätverk, myndigheter och andra intressenter. Expertgruppen ska vid behov rapportera till presidiet/styrelsen och vid förbundsförsamlingens möten. En skriftlig rapport ska lämnas vid mandatperiodens slut. Aktiviteter som innebär en kostnad för förbundet ska godkännas av SUHF:s presidium.

Under 2024-2025 ska expertgrupp för kvalitetsfrågor:

 • Aktivt följa och stödja arbetet med utveckling och samordning av det nationella kvalitetssäkringssystemet, gällande såväl dess helhet som dess ingående komponenter, särskilt:
  a. det övergripande utvärderingslandskapet, inkl. nytta och resursåtgång,
  b. UKÄs utvärderingar,
  c. VR:s utvärderingar.

 • Utveckla högskolesektorns perspektiv på sambandet mellan samverkan, kvalitet och excellens, både gällande möjligheter och farhågor, och agera proaktivt mot UKÄ och dess myndighetsuppdrag om excellens.

 • Följa nationella och internationella trender och förändringar inom högskolesektorn, främst avseende konsekvenser för kvalitetsfrågor. I synnerhet ska följande teman bevakas:
  a. utvecklingen kring livslivslångt lärande och uppdragsutbildning, inkl. mikromeriter, samt kvalitetssäkring av dessa,
  b. utvecklingen av AI och de frågor kring kvalitet och rättssäkerhet av utbildning och forskning som den ger upphov till.
  c. utveckling kring kvalitetssäkring inom European Universities Initiative, och
  d. förändringar till följd av revidering ESG, research assessment reform (COARA), samt övrigt EU-arbete inom kvalitetssäkring av utbildning och forskning.

 • Skapa arenor för diskussion och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör kvalitet inom utbildning, forskning och administration genom att initiera konferenser, särskilda uppdrag och andra aktiviteter när så är lämpligt.

 • Vid behov stämma av och inleda en dialog med andra expert- och arbetsgrupper inom SUHF kring frågor med bäring på kvalitet. Kvalitetsaspekter återkommer i många olika former, och det viktigt att klargöra vilka frågor expertgruppen för kvalitetsfrågor har ansvar för och i vilka frågor samarbete bör ske med andra expertgrupper.

Ledamöter

Ledamöter för perioden 2024-01-01 till 2025-12-31:

 • Clas Hättestrand, prorektor, Stockholms universitet, ordförande
 • Erwin Van Rijswoud, kvalitetssamordnare, Örebro universitet, sekreterare
 • Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet
 • Jerker Moodysson, rektor, Karlstads universitet
 • Åsa Ekberg, avdelningschef, Lunds universitet
 • Åsa Kettis, avdelningschef, Uppsala universitet
 • Micael Melander, förvaltningschef, Högskolan i Gävle
 • Eva Pettersson, prorektor, Blekinge tekniska högskola
 • Niklas Ammert, prorektor, Linnéuniversitetet
 • Marita Hilliges, generalsekreterare, SUHF:s kansli.

SFS har rätt att utse en representant till arbetsgruppen.

Gruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer man anser behövas för uppdraget.