Expertgruppen för fastighetsfrågor

SUHF:s presidium beslutade den 7 januari 2020 följande uppdrag för Expertgruppen för fastighetsfrågor för mandatperioden 2020-2021.

Lokalförsörjning vilar sedan 1993 på universitet och högskolor. SUHF:s styrelse beslutade i juni 2011 att inrätta en expertgrupp för fastighetsfrågor. Syftet med gruppen är att stärka och stödja sektorns arbete med professionalisering av lokalförsörjningsansvaret i syfte att skapa ett gemensamt förhållningssätt för fastighetsfrågorna oberoende av om detta gäller Akademiska Hus eller andra fastighetsägare.

Expertgruppen för fastighetsfrågor bör i sitt arbete beakta hur den kan bidra till de frågor som lyfts fram i manifestet Framtiden börjar nu, manifest för dialog om den svenska högskolan 2030 (2013) som ska utgöra ledstjärna för SUHF:s arbete kommande år.

Förutom att vara stöd till styrelse och presidium i lokalfrågor, bl.a. genom förslag till remiss­yttranden, bör följande frågor ingå i gruppens arbete under kommande mandatperiod.

Uppdrag

Expertgruppen ska

 • tillse att det finns en samlad kunskap kring lokalförsörjningsläget för universitet och högskolor genom kontinuerlig dialog med olika hyresvärdar
 • bygga kunskap kring klimatpåverkan för högskolesektorns fastigheter, yttre och inre miljö samt lärandemiljöfrågor
 • bevaka frågor rörande ökad självständighet i lokalfrågor
 • fortsätta analysera hur donationer till lärosätena kan få en bättre hantering vid landets lärosäten
 • analysera hur lagen om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas vid ny-, om- och tillbyggnad av lokaler för utbildning och forskning vid universitet och högskolor
 • arbeta med lärosätenas öppenhet relativt studenternas och anställdas säkerhet
 • ha kontinuerliga träffar med såväl Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) som branschorganisationen Studentbostadsföretagen, då studentbostadsfrågan är ständigt aktuell och därför bör ha hög prioritet.

Det bör det finnas en tydlig arbetsfördelning mellan expertgruppen och det nationella nätverket för fastighetschefer.

Expertgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer och skapa undergrupper som anses behövas för uppdraget.

Sammansättning

Expertgruppen ska ha en sådan sammansättning att den kan ta sig an övergripande frågor kring lokalförsörjning ur olika aspekter. Den består av förvaltnings- och fastighetschefer samt en jurist som arbetar med fastighetsavtal, dessa kommer från ett representativt urval av lärosäten.

 • Peter Liljenstolpe, högskoledirektör, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (ordförande)
  Richard Olsson, fastighetschef, Umeå universitet (verkställande ledamot)
  Rikard Becker, fastighetsdirektör, Karolinska institutet
  Åsa Bergenudd, byggnadschef, Lunds universitet
  Fredrik Enqvist, fastighetschef, Mälardalens högskola
 • Maria Fornstedt, biträdande byggnadsdirektör och stabschef, Uppsala universitet
  Lena Lundqvist, fastighetsdirektör, Stockholms universitet
  Martin Melkersson, universitetsdirektör, Sveriges lantbruksuniversitet
  Jörgen Svensson, säkerhetschef, Göteborgs universitet (ordförande i arbetsgruppen för säkerhetsfrågor)
  Lars Alberius, SUHF:s kansli (sekreterare)

Har du frågor?

Kontakta Lars Alberius