Expertgruppen för ekonomifrågor

Högskolornas Forum för Redovisningsfrågor (HfR) är sedan mitten av 1990-talet ett samarbetsorgan inom ekonomiområdet för universitet och högskolor inom SUHF. Sedan 2020 inkluderas gruppen i SUHF:s struktur som en strategisk expertgrupp för ekonomifrågor.

Uppdrag åren 2024-2025

Expertgruppen arbetar strategiskt och övergripande med ekonomiska frågor inom hög­skolan. Den ska verka för god redovisningssed och uppmärksamma ekonomistyrningsfrågor inom högskoleområdet och kontinuerligt föra dialog med berörda parter. Under perioden ska gruppen arbeta tillsammans med representanter från forskningsfinan­siärer för att vidareutveckla SUHF-modellen, utarbeta modeller för hantering av OA-kostnader samt bidra till ökad kvalitet i nationell statistik.

Expertgruppen ansvarar för implementeringen av SUHF:s redovisningsmodell för indirekta kostnader och ska informera SUHF:s ledning om eventuella justeringar. Den ska skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte mellan lärosäten samt arrangera konferenser och seminarier för olika målgrupper i frågor av betydelse för ekonomiområdet.

I uppdraget ingår att uppmärksamma förbundets ledning på frågor där remisser och skrivelser bör avlämnas eller rekommendationer att utfärda. I uppdraget ingår även att fånga upp viktiga ekonomifrågor för sektorn samt utifrån behov ge stöd i dessa ekonomifrågor till SUHF:s presidium och lärosätesledningar.

Expertgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer och skapa undergrupper som anses behövas för uppdraget.

Sammansättning

  • Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör, Umeå universitet (fr.o.m. 2022, ordförande, fr.o.m. 2024)
  • Filip Bengtsson, ekonomichef, Lunds universitet (fr.o.m. 2018)
  • Ingrid Bengtsson-Rijavec, ekonomichef, Malmö universitet (fr.o.m. 2020)
  • Magnus Bergenholtz, controller, Högskolan i Borås (fr.o.m. 2024)
  • Stephen Hwang, f.d. rektor Högskolan i Halmstad (fr.o.m. 2024)
  • Hanna Mörtberg, ekonomichef, Uppsala universitet (fr.o.m. 2018)
  • Susanne Odung, ekonomichef, KTH (fr.o.m. 2022)
  • Petter Schönborg, planeringschef, Högskolan i Halmstad (fr.o.m. 2020)
  • från SUHF:s kansli deltar Lars Alberius

Redovisningsrådet

Inom Expertgruppen för ekonomifrågor finns ett redovisningsråd. Rådets uppgift är att tolka regler och föreskrifter som utges av regeringen och Ekonomistyrningsverket (ESV) i syfte att underlätta för sektorns myndigheter.

Rådet ska utveckla och verksamhetsanpassa externa redovisnings­krav och med­verka i besva­randet av remisser, som ställs till lärosätena, avseende ekonomistyr­ning.

Rådet har även uppdraget att förvalta den modell för redovisning av direkta och indirekta kostnader (SUHF-modellen). Redovisningsrådets sammansättning beslutas av Expertgruppen för ekonomifrågor. 

Kontakt

Kontaktperson är Lars Alberius, SUHF:s kansli