Expertgruppen för ekonomifrågor

Högskolornas Forum för Redovisningsfrågor (HfR) är sedan mitten av 1990-talet ett samarbetsorgan inom ekonomiområdet för universitet och högskolor inom SUHF. Sedan 2020 inkluderas gruppen i SUHF:s struktur som en strategisk expertgrupp för ekonomifrågor.

Uppdrag åren 2024-2025

Expertgruppen arbetar strategiskt och övergripande med ekonomiska frågor inom hög­skolan. Den ska verka för god redovisningssed och uppmärksamma ekonomistyrningsfrågor inom högskoleområdet och kontinuerligt föra dialog med berörda parter. Under perioden ska gruppen arbeta tillsammans med representanter från forskningsfinan­siärer för att vidareutveckla SUHF-modellen, utarbeta modeller för hantering av OA-kostnader samt bidra till ökad kvalitet i nationell statistik.

Expertgruppen ansvarar för implementeringen av SUHF:s redovisningsmodell för indirekta kostnader och ska informera SUHF:s ledning om eventuella justeringar. Den ska skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte mellan lärosäten samt arrangera konferenser och seminarier för olika målgrupper i frågor av betydelse för ekonomiområdet.

I uppdraget ingår att uppmärksamma förbundets ledning på frågor där remisser och skrivelser bör avlämnas eller rekommendationer att utfärda.

Expertgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer och skapa undergrupper som anses behövas för uppdraget.

Sammansättning

  • Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör, Umeå universitet (fr.o.m. 2022, ordförande, fr.o.m. 2024)
  • Filip Bengtsson, ekonomichef, Lunds universitet (fr.o.m. 2018)
  • Ingrid Bengtsson-Rijavec, ekonomichef, Malmö universitet (fr.o.m. 2020)
  • Magnus Bergenholtz, controller, Högskolan i Borås (fr.o.m. 2024)
  • Stephen Hwang, f.d. rektor Högskolan i Halmstad (fr.o.m. 2024)
  • Hanna Mörtberg, ekonomichef, Uppsala universitet (fr.o.m. 2018)
  • Susanne Odung, ekonomichef, KTH (fr.o.m. 2022)
  • Petter Schönborg, planeringschef, Högskolan i Halmstad (fr.o.m. 2020)
  • från SUHF:s kansli deltar Lars Alberius

Redovisningsrådet

Inom Expertgruppen för ekonomifrågor finns ett redovisningsråd. Rådets uppgift är att tolka regler och föreskrifter som utges av regeringen och Ekonomistyrningsverket (ESV) i syfte att underlätta för sektorns myndigheter.

Rådet ska utveckla och verksamhetsanpassa externa redovisnings­krav och med­verka i besva­randet av remisser, som ställs till lärosätena, avseende ekonomistyr­ning.

Rådet har även uppdraget att förvalta den modell för redovisning av direkta och indirekta kostnader (SUHF-modellen). Redovisningsrådets sammansättning beslutas av Expertgruppen för ekonomifrågor. 

Kontakt

Kontaktperson är Lars Alberius, SUHF:s kansli