Expertgruppen för ekonomifrågor

Högskolornas Forum för Redovisningsfrågor (HfR) är sedan mitten av 1990-talet ett samarbetsorgan inom ekonomiområdet för universitet och högskolor inom SUHF. Från och med 2020 inkluderas verksamheten i SUHF:s struktur. Det innebär av gruppen blir en strategisk expertgrupp för ekonomifrågor.

Uppdrag åren 2020-2021

Expertgruppen ska verka för god redovisningssed och uppmärksamma ekonomistyrningsfrågor inom högskoleområdet och kontinuerligt föra dialog med berörda parter.

Expertgruppen ansvarar för implementeringen av SUHF:s redovisningsmodell för indirekta kostnader och ska informera SUHF:s ledning om eventuella justeringar. Den ska skapa möjlig-heter för erfarenhetsutbyte mellan lärosäten samt arrangera konferenser och seminarier för olika målgrupper i frågor av betydelse för ekonomiområdet.

I uppdraget ingår att uppmärksamma förbundets ledning på frågor där remisser och skrivelser bör avlämnas eller rekommendationer att utfärda.

Expertgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer och skapa undergrupper som anses behövas för uppdraget.

Sammansättning

 • Louise Pålsson, universitetsdirektör Örebro universitet (ordförande, fr.o.m. 2019)
 • Filip Bengtsson, ekonomichef, Lunds universitet (fr.o.m. 2018)
 • Pia Grankvist, ekonomichef, Stockholms universitet (fr.o.m. 2012)
 • Joakim Karlsson, ekonomichef, Linnéuniversitetet (fr.o.m. 2018, ordförande i Redovisningsrådet)
 • Hanna Mörtberg, ekonomichef, Uppsala universitet (fr.o.m. 2018)
 • Ingrid Bengtsson-Rijavec, ekonomichef, Malmö universitet (fr.o.m. 2020)
 • Lena Ousbäck, planeringschef, Sveriges lantbruksuniversitet (fr.o.m. 2020, representerar planeringscheferna)
 • Jonathan Palmquist, ekonomichef, Stockholms konstnärliga högskola (fr.o.m. 2020)
 • Per Setterberg, ekonomichef, Chalmers tekniska högskola (fr.o.m. 2016)
 • Petter Schönborg, planeringschef, Högskolan i Halmstad (fr.o.m. 2020)
 • Eva Tegelberg, ekonomichef, Karolinska Institutet (fr.o.m. 2017)
 • från SUHF:s kansli deltar Lars Alberius

Redovisningsrådet

Inom Expertgruppen för ekonomifrågor finns ett redovisningsråd. Rådets uppgift är att tolka regler och föreskrifter som utges av regeringen och Ekonomistyrningsverket (ESV) i syfte att underlätta för sektorns myndigheter.

Rådet ska utveckla och verksamhetsanpassa externa redovisnings­krav och med­verka i besva­randet av remisser, som ställs till lärosätena, avseende ekonomistyr­ning.

Rådet har även uppdraget att förvalta den modell för redovisning av direkta och indirekta kostnader (SUHF-modellen). Redovisningsrådets sammansättning beslutas av Expertgruppen för ekonomifrågor. 

Kontakt