Expertgruppen för analys

SUHF:s förbundsförsamling beslutade den 20 oktober 2021 att förbundet ska bygga ut sin analyskapacitet genom att inrätta en expertgrupp för analys. I beslutet ingick att expert­gruppens första mandatperiod ska vara fyra år.

Sveriges universitet och högskolor utgör tillsammans landets största myndighetssektor med en omsättning på cirka 70 miljarder. I en alltmer föränderlig och konkurrensutsatt omvärld, kom­mer sektorn framöver att vara i större behov av kvalificerade analyser och pålitliga kunskaps­underlag för lärosätenas utveckling.

SUHF bygger därför upp en större och mer kvalificerad analyskapacitet inom ramen för förbundet. Den kvalificerade analyskapaciteten ska vara en tydlig och integrerad del av SUHF:s verksamhet och utgöra en naturlig utvidgning av det analys- och utredningsarbete som redan bedrivs.

Uppdrag

För att ansvara för den utökade analysverksamheten tillsätts Expertgruppen för analys.

Expert­gruppen har i uppdrag att ta fram analyser och översikter som utgår från behov identifierade inom högskolesektorn. Expertgruppen ska synliggöra de villkor som Sveriges lärosäten verkar inom och verksamhetskonsekvenserna av dessa.

Gruppen ska följa upp politiska reformer och andra förändringar av de villkor som påverkar lärosätena och förse förbundet med underlag för att kunna argumentera för de frågor som förbundet beslutat att driva. Guppen förvaltar befintliga kunskapsunderlag (exempelvis statistiken kring lärosätenas bidrag till landets kunskaps- och kompetensutveckling).

I frågor som innehållsmässigt även berör andra grupper inom SUHF ska arbetet genomföras i samråd med dessa.

Expertgruppen ska samverka med andra aktörer som gör analyser av högskole­sektorns verksamhet, exempelvis UKÄ, UHR, SCB, Vetenskapsrådet, Vinnova, Forte, Formas liksom andra forskningsfinansiärer.

Styrelsen prioriterar för den första verksamhetsperioden frågan om lärosätenas autonomi. Gruppen ska ta fram underlag för att kunna argumentera för en ny och ändrad offentligrättslig organisationsform för högskolan. I arbetet ligger att ta fram ett långsiktigt realistiskt förslag som innefattar såväl organisationsform som utnämningsmakt. Detta ska göras i form av ett förslag till positionspapper inom de områden där så är möjligt.

Expertgruppen ska lämna förslag på analyser och uppdrag inkluderat budget för åren 2022-2023 till styrelsen senast den 15 september, för att möjliggöra ett eventuellt anpassat budgetbeslut vid förbundsförsamlingens oktobermöte. Löpande avstämningar ska ske med presidiet.

Expertgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer och skapa undergrupper som anses behövas för uppdraget. Initiativ som kan innebära kostnader för SUHF ska stämmas av med presidiet.

Sammansättning

Till ledamöter för perioden 2022-03-01 till 2025-12-31 utses

  • Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet, ordförande
  • Tim Ekberg, planeringschef Lunds universitet, verkställande ledamot
  • Ylva Fältholm, rektor Högskolan i Gävle
  • Martin Hellström, rektor Högskolan Väst
  • Eva Wiberg, rektor Göteborgs universitet
  • Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör KTH
  • Från SUHF:s kansli deltar Lars Alberius/Christopher Sönnerbrandt