Expertgruppen för analys

Expertgruppen för analys har för åren 2023 - 2025 fått ett preciserat uppdrag som beslutades av SUHF:s förbundsförsamling den 19 oktober 2022. Uppdraget består bland annat av att bedriva ett sammanhållet arbete med fyra delprojekt:

1. Ändrad offentligrättslig organisationsform
2. Ökad kontroll och ökad byråkratisering
3. Styrning av utbildningsutbudet
4. Ökat beroende av externa bidrag för forskning och forskarutbildning

Projekten har en övergripande karaktär där komplexa frågeställningar ska belysas. De har även en aktuell politisk dimension. Ambitionen är att dessa projekt ska leda till underlag som kan ge en fördjupad förståelse för och en mognare diskussion inom de olika områdena. Underlagen som tas fram ska kunna fungera både som stöd för de enskilda lärosätenas förändringsarbeten samt som inspel till regering och riksdag i aktuella frågor.

De olika projekten ska använda den kompetens och forskning som finns vid universiteten och högskolorna. I frågor som innehållsmässigt berör andra grupper inom SUHF ska arbetet i de olika projekten genomföras i samråd med dessa. De olika projekten ska även, när så är lämpligt, samverka med andra aktörer som gör analyser av högskolesektorns verksamhet.

Utgångspunkter

Vi lever i en alltmer komplex värld med en mycket stor förändringstakt. Under bara de senaste åren har världen genomlevt en pandemi, ökade spänningar mellan länder och regioner, ett militärt angrepp av Ryssland mot Ukraina samt ett nytt säkerhetspolitiskt läge. Den ekonomiska utvecklingen i världen och i Sverige påverkas och mattas av. Politiska omprioriteringar görs nationellt och internationellt och tillgängliga medel och reformutrymme för universitets- och högskolesektorn kommer att sättas under press de kommande åren.

Det blir allt svårare, men samtidigt också allt viktigare, att kunna se och förstå hur saker och ting hänger ihop - att kunna skönja helheter och hur enskilda händelser och beslut hänger samman. När fragmenteringen ökar och de olika trådarna tvinnas var för sig utan synliga mönster finns risken att vi fattar fel beslut eller inga beslut alls. Att granska hur trådar och mönster rör sig över tid ger ofta värdefulla insikter till hur olika former av utmaningar har uppstått och utvecklats samt ger en fingervisning hur utmaningar kan lösas. Behovet av omvärldsanalyser är större än någonsin.

Universiteten och högskolorna är del av en internationell värld där globala trender inverkar i allt större utsträckning. Inom EU fattas alltmer beslut som påverkar allt fler delar av lärosätenas verksamheter. Universitet och högskolor är internationella aktörer och delar av ett globalt
nätverk av organisationer. Lärosätenas enskilt största styrka ligger just i att de ingår i ett globalt samfund men samtidigt ökar både utmaningarna med att samarbeta över många olika nationsgränser såväl som konkurrensen om medel och studenter.

Universiteten och högskolorna utgör en viktig och central sektor i vårt samhälle. Universitet och högskolor bidrar till tillväxt och välstånd men har också andra väsentliga funktioner som förmedlande av bildning. Lärosätena har även fått en allt viktigare roll och större ansvar i att möta komplexa samhällsutmaningar och fungera som ett bålverk mot den tilltagande polariseringen i vår värld. Lärosätena ger faktabaserade underlag till diskussioner och beslut och är delaktiga i att hålla emot populism, faktaresistens och konspirationsteorier. Lärosätenas roll i att säkra ett öppet och demokratiskt samhälle blir allt viktigare.

Beslutet att inrätta expertgruppen för analys

SUHF:s förbundsförsamling beslutade den 20 oktober 2021 att förbundet ska bygga ut sin analyskapacitet genom att inrätta en expertgrupp för analys. I beslutet ingick att expert­gruppens första mandatperiod ska vara fyra år.

Sveriges universitet och högskolor utgör tillsammans landets största myndighetssektor med en omsättning på cirka 70 miljarder. I en alltmer föränderlig och konkurrensutsatt omvärld, kom­mer sektorn framöver att vara i större behov av kvalificerade analyser och pålitliga kunskaps­underlag för lärosätenas utveckling.

SUHF bygger därför upp en större och mer kvalificerad analyskapacitet inom ramen för förbundet. Den kvalificerade analyskapaciteten ska vara en tydlig och integrerad del av SUHF:s verksamhet och utgöra en naturlig utvidgning av det analys- och utredningsarbete som redan bedrivs.

Uppdrag

För att ansvara för den utökade analysverksamheten tillsätts Expertgruppen för analys.

Expert­gruppen har i uppdrag att ta fram analyser och översikter som utgår från behov identifierade inom högskolesektorn. Expertgruppen ska synliggöra de villkor som Sveriges lärosäten verkar inom och verksamhetskonsekvenserna av dessa.

Gruppen ska följa upp politiska reformer och andra förändringar av de villkor som påverkar lärosätena och förse förbundet med underlag för att kunna argumentera för de frågor som förbundet beslutat att driva. Guppen förvaltar befintliga kunskapsunderlag (exempelvis statistiken kring lärosätenas bidrag till landets kunskaps- och kompetensutveckling).

I frågor som innehållsmässigt även berör andra grupper inom SUHF ska arbetet genomföras i samråd med dessa.

Expertgruppen ska samverka med andra aktörer som gör analyser av högskole­sektorns verksamhet, exempelvis UKÄ, UHR, SCB, Vetenskapsrådet, Vinnova, Forte, Formas liksom andra forskningsfinansiärer.

Styrelsen prioriterar för den första verksamhetsperioden frågan om lärosätenas autonomi. Gruppen ska ta fram underlag för att kunna argumentera för en ny och ändrad offentligrättslig organisationsform för högskolan. I arbetet ligger att ta fram ett långsiktigt realistiskt förslag som innefattar såväl organisationsform som utnämningsmakt. Detta ska göras i form av ett förslag till positionspapper inom de områden där så är möjligt.

Expertgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer och skapa undergrupper som anses behövas för uppdraget. Initiativ som kan innebära kostnader för SUHF ska stämmas av med presidiet.

Sammansättning

Till ledamöter för perioden 2022-03-01 till 2025-12-31 utses

  • Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet, ordförande
  • Tim Ekberg, stabsråd Lunds universitet, verkställande ledamot (och Projekt 1: Ändrad offentligrättslig organisationsform)
  • Ylva Fältholm, rektor Högskolan i Gävle
  • Martin Hellström, rektor Mälardalens universitet
  • Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör KTH
  • Johan Johansson, förvaltningschef, Göteborgs universitet
  • Jacob Färnert, ordförande Sveriges förenade studentkårer (SFS)
  • Från SUHF:s kansli: Lars Alberius, senior rådgivare, och Christopher Sönnerbrandt, senior rådgivare.
  • Adjungerade utredare: Shirin Ahlbäck Öberg, professor Uppsala universitet (Projekt 2: Ökad kontroll och ökad byråkratisering), Ingeborg Amnéus, utredare Uppsala universitet (Projekt 3: Styrning av utbildningsutbudet), samt Ulrika Bjare, utredare Stockholm universitet, och Pam Fredman, f.d. rektor Göteborgs universitet (projekt 4: Ökat beroende av externa bidrag för forskning och forskarutbildning).