!Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Bedömningshandboksgruppen – ersatt av NBA

Arbetsgruppen har ersatts av NBA - Nationella bedömningsgruppen för antagning.

Bakgrund

Expertgruppen för studieadministrativa frågor beslutade 2009-11-03 att det fanns anledning att slå samman de tidigare arbetsgrupperna för utarbetande av handböcker för bedömning av meriter från olika utbildningssystem till en enda arbetsgrupp, bedömningshandboksgruppen.

Bedömningshandboksgruppen utses av expertgruppen för studieadministrativa frågor och ska till sin majoritet bestå av ledamöter från lärosätena och därutöver av ledamöter från Universitets- och högskolerådet (UHR). Tidigare arbetsgrupp har bestått av ledamöter från Verket för högskoleservice (VHS) och Högskoleverket (HSV) där ledamoten från HSV inte har deltagit i de beslut som arbetsgruppen fattat avseende tolkningar av VHS:s föreskrifter. Den nya sammansättningen av bedömningshandboksgruppen är en följd av att VHS och HSV lades ned 2012-12-31 och UHR startade 2013-01-01 med ett nytt myndighetsuppdrag.

Expertgruppen för studieadministrativa frågor beslutade vid sammanträde 2013-05-15 om bedömningshandboksgruppens uppdrag.

Uppdrag

Bedömningshandboksgruppen ska fungera som en sammanhållande grupp för utarbetande av handböcker för bedömning av meriter. Gruppen kan sammanträda såväl i undergrupper för att bereda olika sakfrågor som gemensamt för att fatta beslut. De ärenden som tas upp i bedömningshandboksgruppen ska först ha beretts av handläggare på UHR.

Varje deltagande organisation står för sina respektive resekostnader och UHR svarar för sekretariatsuppgifter och för möteskostnader.

Bedömningshandboksgruppen beslutar om eventuella adjungeringar och för anlitande av experter för att bereda vissa frågor om gruppens ordförande bedömer det som lämpligt.

Bedömningshandboksgruppens ordförande ansvarar för att ärenden av principiell vikt anmäls till expertgruppen för studieadministrativa frågor.

Sammansättning för mandatperioden 2014-2016

Bedömningshandboksgruppen bör bestå av sammanlagt tretton ledamöter där lärosätena representeras av nio ledamöter och UHR av fyra ledamöter. Gruppen kan med fördel adjungera en person med systemkompetens.

För mandatperioden 1 januari 2014 till 31 december 2016 har bedömningshandboksgruppen följande sammansättning:

 • Magnus Mörck, chef för den utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen vid Konstfack (ordförande)
 • Lena Andersson, antagningshandläggare Umeå universitet
 • Katarina Forssner, antagningssamordnare Uppsala universitet
 • André Hesselbäck, utredare vid Examensenheten Uppsala universitet
 • Cecilia Johansson, antagningssamordnare Linköpings universitet
 • Johan Karlsfeldt, antagningshandläggare Stockholms universitet
 • Elisabet Bäckström, Universitets- och högskolerådet
 • Viveka Sahlberg, Universitets- och högskolerådet
 • Petra Brundell, Universitets- och högskolerådet
 • Ulf Stenport, Universitets- och högskolerådet
 • Désirée Gavelin, Universitets- och högskolerådet (sekreterare)