NBA – Nationella bedömningsgruppen för antagning

I januari 2017 ersatte SUHF:s nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA) den så kallade Bedömningshandboksgruppen. I samband med detta beslutade SUHF om ett nytt uppdrag. I NBA:s uppdrag ingår att fortsätta arbetet med att sammanställa rekommendationer till Bedömningshandboken för gymnasiala utländska meriter som publiceras på Universitets- och högskolerådets hemsida. NBA är en undergrupp till Expertgruppen för studieadministrativa frågor.

Uppdrag

SUHF:s nationella bedömningsgrupp för antagning (NBA) ska ta fram rekommendationer för behörig­hetsbedömning och meritvärdering av svenska och utländska betyg för antagning till grundnivå och avancerad nivå. Rekommendationerna ska avse tolkning och tillämpning av förordningar och föreskrifter. Eftersom rekommendationerna leder till myndighetsbeslut, ska de uppfylla samma krav på saklighet, opartiskhet, neutralitet, icke-diskriminering etc. som myndighetsbeslut. Rekommenda­tion­erna ska vara generella och gälla grupper, inte individer. Rekommendationerna ska publiceras på Bedömningshandbokens hemsida.

När det gäller utländska betyg ska rekommendationerna utgå från den betygsdokumentation de sökande, i enlighet med respektive lands officiella system, ska kunna visa upp för antagning till högre utbildning.

Bedömningsgruppen ska även ta fram rekommendationer för hur dokument som inte hämtas in automatiskt ska skickas in och hur de ska verifieras. Hänsyn ska inte bara tas till säkerställande av dokumentationens äkthet, utan också till de sökande som har rätt till enhetlig och tydlig information om vad som krävs.

Sammansättning

NBA ska bestå av nio ledamöter (som är representanter för lärosätena) och fyra adjungerade representanter för UHR. Gruppen leds av en ordförande. Gruppens sammansättning ska ha en sådan bredd och kompetens att rekommendationer angående såväl svenska som utländska, gymnasiala och akademiska meriter kan tas fram.

Ledamöterna utses av SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor. Respektive lärosäte ansvarar för att ledamöterna har rätt förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. UHR utser fyra adjungerade representanter. UHR:s representanter har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Gruppen är beslutsför om minst fem ledamöter är närvarande.

Ordförande får besluta om hantering av akuta ärenden mellan mötena efter föredragning. Denna möjlighet ska bara utnyttjas i särskilt brådskande fall som inte hade kunnat förutses.

Gruppen ska kalla fler adjungerade om det behövs för att kunna avgöra ett ärende.

Mandatperioden är två år med möjlighet till förlängning med två år i taget.

NBA har följande sammansättning under mandatperiodenen som gäller fram till den 31 december 2022:

 • Carolina Rytterkull, Lunds universitet, ordförande
 • Katarina Forssner, Uppsala universitet
 • Carina Hult, Karlstads universitet
 • Johan Karlsfeldt, KTH 
 • Cecilia Raab, Lunds universitet
 • Lotta Rydberg, Chalmers
 • Malin Stenqvist, Linnéuniversitetet
 • Jaana Winman, Högskolan Väst
 • Björn Öhgren, Mittuniversitetet

Övrigt

UHR ansvarar för

 • att mötena kan äga rum i UHR:s lokaler och medföljande möteskostnader
 • att gruppen har en mötessekreterare
 • att ärendena till gruppen bereds efter samråd med gruppens ordförande
 • att rekommendationerna löpande publiceras på hemsidan. Målgruppen för informationen är i första hand personal vid landets högskolor och universitet.

Varje deltagande organisation bekostar sina egna resor till mötena.