Arbetsgruppen för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan

SUHF:s presidium och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har initierat ökad samarbete och tillsatt en arbetsgrupp med följande uppdrag och sammansättning.

Uppdrag och syfte

Idag finns ett antal oklarheter kring gränsdragningar och övergångsmöjligheter mellan olika postgymnasiala utbildningsformer.

Arbetsgruppen ska utifrån ett livslångt lärandeperspektiv för den enskilde ta fram förslag till åtgärder som leder till ökad tydlighet och förbättrade utbildningsmöjligheter.

I detta arbete ska förutsättningarna, möjligheterna och hindren för övergångar mellan utbildningsformerna klargöras liksom åtgärder för att underlätta övergångar föreslås.

Gruppen ska även behandla tillgodoräknande och validering av utbildning mellan utbildningsformerna.

Tidplan

Gruppen avlade en rapport till SUHF:s förbundsförsamling den 21 oktober 2015. Rapporten finns att läsa till höger.

Arbetsgruppen genomförde en gemensam konferens i oktober 2017 med drygt 200 deltagare. År 2018 genomfördes en regional konferens i Vänersborg och 2019 i Lund.

En utredning ledde till utredningen Ökad rörlighet mellan yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbidning, se nedan.

Sammansättning

  • Christer Bergqvist, avdelningschef, MYH
  • Margareta Landh, utredare, MYH
  • Rafal Tomaszewski, avdelningschef, MYH
  • Agneta Marell, rektor Jönköping University
  • Lars Alberius, SUHF:s kansli