Samverkansgruppen mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan

SUHF:s presidium och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har initierat ökat samarbete och tillsatt en arbetsgrupp med följande uppdrag och sammansättning.

Uppdrag och syfte

Samverkansgruppen mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ska under mandatperioden 2024 – 2025 utifrån ett livslångt lärandeperspektiv ta fram förslag till åtgärder som leder till ökad tydlighet och förbättrade utbildningsmöjligheter för alla som önskar studera inom såväl yrkeshögskolan som högskolan.

I detta arbete ska förutsättningarna, möjligheterna och hindren för övergångar mellan utbildningsformerna klargöras liksom åtgärder för att underlätta övergångar föreslås.

Samverkansgruppen ska även behandla oklarheter kring gränsdragningar och övergångsmöjligheter mellan olika postgymnasiala utbildningsformer, liksom tillgodoräknande och validering av utbildning mellan utbildningsformerna.

Sammansättning

För mandatperioden 1 januari 2024 – 31 december 2025 utses

Utsedda av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH):

  • Christer Bergqvist, enhetschef, MYH (ordförande)
  • Rafal Tomaszewski, enhetschef, MYH
  • Margareta Landh, utredare, MYH

Utsedda av SUHF:

  • Jan Theliander, universitetslektor, Högskolan Väst
  • Cecilia Bjursell, prorektor, Mälardalens universitet
  • Salem Seifeddine, prorektor, Jönköping University
  • Lars Alberius, SUHF:s kansli

Ordförandeskapet i samverkansgruppen växlar mellan SUHF och MYH, ett år i taget.