Samverkansgruppen mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan

SUHF:s presidium och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har initierat ökat samarbete och tillsatt en arbetsgrupp med följande uppdrag och sammansättning.

Uppdrag och syfte

Idag finns ett antal oklarheter kring gränsdragningar och övergångsmöjligheter mellan olika postgymnasiala utbildningsformer.

Arbetsgruppen ska utifrån ett livslångt lärandeperspektiv för den enskilde ta fram förslag till åtgärder som leder till ökad tydlighet och förbättrade utbildningsmöjligheter. I detta arbete ska förutsättningarna, möjligheterna och hindren för övergångar mellan utbildningsformerna klargöras liksom åtgärder för att underlätta övergångar föreslås.

Samverkansgruppen ska även behandla tillgodoräknande och validering av utbildning mellan utbildningsformerna.

Sammansättning

För mandatperioden 1 januari 2022 – 31 december 2023 utses

Utsedda av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH):

  • Christer Bergqvist, enhetschef, MYH (ordförande)
  • Rafal Tomaszewski, enhetschef, MYH
  • Margareta Landh, utredare, MYH

Utsedda av SUHF:

  • Jan Theliander, prorektor, Högskolan Väst
  • Lars Bengtsson, prorektor, Högskolan i Gävle
  • Lars Alberius, SUHF:s kansli

Ordförandeskapet i samverkansgruppen växlar mellan SUHF och MYH, ett år i taget.