!Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgruppen för lärarutbildning – ersatt av expertgrupp

Lärarutbildningen är den högskoleutbildning som uppmärksammas mest i den offentliga debatten. Lärarbristen i skolan, och lärarutbildningarnas attraktivitet, innehåll och kvalitet är frågor som återkommande diskuteras på debattsidor och i beslutsfattande församlingar. De senaste åren har lärarutbildningen också varit föremål för flera större utredningar och politiska beslut.

Lärarutbildningen är en stor utbildning som omfattar 27 lärosäten och cirka 40000 studenter. Hur den beskrivs i den offentliga debatten, och de politiska beslut som fattas har därför stora konsekvenser för Sveriges universitet och högskolor. SUHF behöver därför ha fortsatt beredskap att göra konstruktiva inspel i olika lärarutbildningsrelevanta utredningar och debatter. Genom att agera samlat, konstruktivt och proaktivt kan SUHF bidra till att lärarutbildningarna får ett politiskt ramverk som bygger på tillit till sektorns kompetens och tillgodoser lärosätenas behov av stabilitet och förutsägbarhet. 

Uppdrag

Arbetsgruppen ska:

 • Bevaka och arbeta med aktuella frågor inom lärarutbildningsområdet som är relevanta för SUHF:s medlemmar.
 • Följa olika utredningar inom området och diskutera de förslag som läggs fram.
 • Ge SUHF:s styrelse underlag till remissvar inom lärarutbildningsområdet. 

Ledamöter

Arbetsgruppen ska bestå av företrädare för lärosätesledningar och representanter från lärar­utbildnings­konventet.

Till ledamöter för perioden 2019-01-01 till 2020-12-31 utses:

 • Kerstin Tham, rektor Malmö universitet, ordförande
 • Daniel Berlin, utredare, Göteborgs universitet, verkställande ledamot
 • Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet
 • N.N., förvaltningschef, vakant
 • Clas Hättestrand, prorektor Stockholms universitet
 • Jonas Tosteby, vicerektor utbildning Högskolan Dalarna
 • Maria Jarl, Göteborgs universitet, ordförande för lärarutbildningskonventet
 • Anders J Persson, Södertörns högskola, vice ordförande för lärarutbildningskonventet
 • Evelina Bergman Laurén, SFS
 • Linda Gerén, utredare SUHF