Arbetsgruppen för disciplinärenden

SUHF har med utgångspunkt i de frågor som lyftes under den heldag om disciplinfrågor som genomfördes i november 2019 inrättat en arbetsgrupp för att arbeta med disciplinärendefrågor.

Arbetsgruppens uppdrag har förlängts med en ny mandatperiod, 2023-01-01 – 2024-12-31.

Uppdrag

Arbetsgruppens uppdrag är att inventera processen för disciplinärenden och överväga framtagandet av gemensamma deklarationer, rekommendationer eller ramverk vad gäller förebyggande av fusk, anmälan, bedömning och påföljd av disciplinärenden vid landets lärosäten.

Gruppens arbete bör samordnas med andra relevanta SUHF-grupper som hanterar studentfrågor, framför allt Expertgruppen för studieadministrativa frågor och Expertgruppen för högskolepedagogiska frågor. Gruppen bör även samarbeta med relevanta grupperingar som arbetar inom området.

Sammansättning

  • Katrine Riklund, prorektor, Umeå universitet, ordförande
  • Jerker Moodysson, rektor, Karlstads universitet
  • Lars-Erik Nilsson, Lektor i pedagogik, Högskolan i Kristianstad
  • Christina Ohlsén-Lund, lagfaren ledamot, Högskolan i Väst
  • Mattias Wande, universitetsjurist, Uppsala universitet
  • Ellinor Sigelfeldt, universitetsjurist, Stockholms universitet
  • Lehman Benson, studentrepresentant, utsedd av Sveriges förenade studentkårer (SFS)
  • Christopher Sönnerbrandt, senior rådgivare, SUHF:s kansli

Arbetsgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som anses behövas för uppdraget. Initiativ som kan innebära kostnader för SUHF ska stämmas av med kansliet. Arbetsgruppen ska regelbundet rapportera till expertgruppen för etikfrågor.