Arbetsgruppen för öppna lärresurser

Frågor kring öppna lärresurser har länge diskuterats i Sverige men trots digitaliseringen av den högre utbildningen har inte mängden öppna lärresurser ökat nämnvärt i Sverige den senaste tiden. Öppna lärresurser ingår i paraplybegreppet Öppen vetenskap. Kungliga biblioteket fick år 2021 ett uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera användandet av öppna lärresurser. Utöver detta har även Kungliga biblioteket fått ett uppdrag från regeringen att formulera nationella riktlinjer för öppen vetenskap där även öppna lärresurser kommer att behandlas. Det är viktigt att lärosätena aktivt sätter sig in i frågan och kan vara med att påverka utformandet av inriktningen i de nationella riktlinjerna för Öppen vetenskap gällande öppna lärresurser. Av denna anledning startar SUHF en tillfällig arbetsgrupp kring öppna lärresurser.

Uppdrag

Arbetsgruppens uppdrag är att

  • utarbeta förslag till rekommendation för hur en nationell samordning skulle kunna se ut och hur lärosätena skulle kunna skapa en långsiktig struktur för arbetet. Vidare bör arbets¬gruppen se över incitament för lärare att skapa och återanvända lärresurser. För att kunna publicera och återanvända lärresurserna behöver arbetsgruppen få klarhet i frågan kring upphovsrätt och licensiering av öppna lärresurser
  • undersöka de hinder, juridiska, ekonomiska och tekniska, som i dagsläget finns för att för att öka spridningen av öppna lärresurser
  • kartlägga de olika plattformar, repositorier och tjänster för tillgängliggörande och spridning av öppna lärresurser som i dagsläget brukas på Sveriges lärosäten
  • följa Kungl. Bibliotekets uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap i den del som berör öppna lärresurser, och vid behov ge inspel till arbetet.

Arbetsgruppen rapporterar i första hand till Samordningsgruppen för öppen vetenskap. Det ingår i arbetsgruppens uppdrag att kommunicera gruppens arbete med berörda lärosätesfunktioner, relevanta nätverk, myndigheter och andra intressenter. Arbetsgruppen utses för perioden 2023 – 2024 men avslutas tidigare om uppdraget är slutfört. Aktiviteter som innebär en kostnad för förbundet ska godkännas av SUHF:s presidium.

Sammansättning

Till arbetsgruppen för öppna lärresurser utses

  • Ylva Fältholm, rektor Högskolan i Gävle, ordförande
  • Wilhelm Widmark, överbibliotekarie, Stockholms universitet
  • Jörg Pareigis, chef för universitetspedagogiska enheten, Karlstads universitet
  • Roger Pettersson, chef för Avdelningen för lärande och digitalisering, SLU
  • Maria Strand, Högskolan i Gävle

Vid expertgruppens möten deltar Linda Gerén, senior rådgivare vid SUHF:s kansli. Sveriges förenade studentkårer har rätt att utse en representant till arbetsgruppen. Arbetsgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som anses behövas för uppdraget.