Arbetsgrupp för EUI studieadministrativa frågor

Europauniversitetsinitiativet (EUI) ingår som ett flaggskepp och testbädd i EU-kommissionens arbete för att utveckla det europeiska utbildningsområdet (European Education Area - EEA). Syftet med EUI är att stödja systematiskt, strukturellt och hållbart transnationellt samarbete mellan lärosäten i hela Europa och i alla delar av deras verksamhet: utbildning, forskning, innovation och samhällsservice.

EUI strävar bland annat efter att på olika sätt öppna fria studentflöden mellan de lärosäten som ingår i respektive allians, genom att bygga gemensamma strukturer som främjar studenternas möjligheter att inom allianserna fritt ta del av kurser, moocar, micromeriter och andra aktiviteter, samt även efter att möjliggöra visionen av en sameuropeisk examen.

För att stödja medlemmarnas arbete att nå framgång inom olika europauniversitetsallianser, samt för att främja nationell likvärdighet och resurseffektivitet för samtliga medlemmar, bör SUHF förstärka arbetet att identifiera studieadministrativa frågor som är gemensamma för allianserna, beskriva best practice, samt även ta fram rekommendationer då det anses möjligt.

Uppdrag

Expertgruppen för studieadministrativa frågor har fått uppdrag att inrätta en arbetsgrupp för att identifiera studieadministrativa frågor som är gemensamma för europauniversitetsallianserna, samt för att ta fram beskrivningar av best practice och då det bedöms möjligt även förslag till nationella rekommendationer.

Arbetsgruppen ska sträva efter nationellt samordnade lösningar som är enkla och smidiga, samt fungerar inom gällande svensk lag och förordning. För kvarstående regelfrågor som inte går att lösa med best practice eller rekommendationer har expertgruppen för studieadministrativa frågor fått uppdraget att bereda dessa inom SUHF, för att ge argumentation och underlag till SUHF:s styrelse och förbundsförsamling som beslutar om och hur SUHF driver sådana frågor vidare.

Arbetsgruppen ska regelbundet rapportera till expertgruppen för studieadministrativa frågor. Expertgruppen för studieadministrativa frågor ska regelbundet stämma av arbetsgruppens arbete med expertgruppen för internationaliseringsfrågor.

Arbetsgruppens uppdrag gäller för perioden 1 juli 2022 – 31 december 2024.

Sammansättning

  • Carolina Rytterkull, sektionschef vid Lunds universitet, ordförande
  • Linda Hiltmann, handläggare vid Lunds universitet, sekreterare
  • Jerker Dahne, avdelningschef vid Stockholms universitet
  • Kassie Sundin, avdelningschef vid Högskolan i Skövde
  • Anna Lindahl, gruppledare vid Mittuniversitetet
  • Magnus Mörck, strategisk produktägare, Ladokkonsortiet
  • Jan Kickert, produktionssamordnare, Universitets- och högskolerådet
  • Studentrepresentant, vakant (utses av SFS)
  • Christopher Sönnerbrandt, seniorrådgivare vid SUHF:s kansli

Arbetsgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som anses behövas för uppdraget.