SUHF:s rådgivande grupp för globala relationer

Svenska universitet och högskolor har långtgående och djupa samarbeten med partners över hela världen. Dessa samarbeten är avgörande för kvaliteten i verksamheten. Mot bakgrund av snabba geopolitiska förändringar och starka auktoritära tendenser i många länder krävs dock att lärosäten iakttar ökad vaksamhet och ansvar i internationellt samarbete.

Svenska universitet och högskolor behöver fördjupa sin kunskap och sin förmåga till proaktiva bedömningar i förhållande till internationella politiska och sociala processer och sammanhang där lärosäten är aktörer eller berörs.

SUHF inrättar därför en rådgivande grupp för globala relationer för att stärka lärosätenas och SUHF:s kapacitet och kompetens i dessa internationella frågor. 

Den rådgivande gruppen för globala relationer består av internationella experter med djup kompetens inom relevanta geografiska regioner och ämnesområden såsom statsvetenskap, historia, ekonomi, internationella relationer och geopolitik. I gruppen bör också ingå personer med expertkunskap inom exempelvis mänskliga rättigheter, akademisk frihet och cybersäkerhet.

Uppdrag

Gruppens uppdrag är:

 • att diskutera med och ge råd till lärosätesledningar i Sverige, SUHF:s styrelse samt expertgruppen för internationalisering i internationella och geopolitiska frågor, som kan påverka det internationella akademiska samarbetet
 • att utgöra ett kunskapsmässigt stöd när det gäller den politiska och sociala utvecklingen i viktiga partnerländer och partnerregioner och kunna peka på möjliga politiska konsekvenser av lärosätens internationella handlande
 • att ge råd i mer allmänna frågor så som mänskliga rättigheter och akademisk frihet.

Sammansättning

Gruppens mandatperiod är från den 1 april 2022 – 31 december 2023.

 • Professor Stéphanie Balme, SciencesPo, Frankrike
 • Professor Terence Karran, University of Lincoln, Storbritannien
 • Dr Rouzbeh Parsi, Utrikespolitiska institutet
 • Professor Andrea Pető, Central European University
 • Professor Andres Rivarola, Stockholms universitet
 • Professor Isabell Schierenbeck Göteborgs universitet
 • Professor Sylvia Schwaag Serger, Lunds universitet

Styrgrupp

Till den rådgivande gruppen knyts en styrgrupp bestående av:

 • Erik Renström, rektor, Lunds universitet, ordförande
 • Pär Svensson, internationell koordinator, Lunds universitet, verkställande ledamot
 • Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan
 • Anders Söderholm, rektor, Kungliga tekniska högskolan
 • Annika Östman Wernerson, rektor, Karolinska institutet
 • Marita Hilliges, generalsekreterare, SUHF:s kansli

Styrgruppen ska:

 • ge förslag på medlemmar till den rådgivande gruppen
 • följa och stödja den rådgivande gruppens arbete
 • vid behov stå i kontakt med lämpliga nationella säkerhetsresurser
 • samråda med andra SUHF-grupper när så är relevant
 • lämna en skriftlig rapport till styrelsen vid mandatperiodens utgång.

Styrgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som kan anses behövas för uppdraget. Initiativ som kan innebära kostnader för SUHF ska stämmas av med presidiet.