SUHF:s rådgivande grupp för globala relationer

Svenska universitet och högskolor har långtgående och djupa samarbeten med partners över hela världen. Dessa samarbeten är avgörande för kvaliteten i verksamheten. Mot bakgrund av snabba geopolitiska förändringar och starka auktoritära tendenser i många länder krävs dock att lärosäten iakttar ökad vaksamhet och ansvar i internationellt samarbete.

SUHF har inrättat en rådgivande grupp för globala relationer med syfte att stärka lärosätenas och SUHF:s förmåga att göra proaktiva bedömningar i förhållande till internationella politiska och sociala sammanhang där lärosäten berörs eller är aktörer. Behovet identifierades utifrån att snabba geopolitiska förändringar och kraftigt auktoritära tendenser i många länder medför att lärosäten behöver iaktta ökad vaksamhet och ansvar i såväl internationellt samarbete som globalt engagemang. Gruppen sammankallades ursprungligen av Karolinska institutet under 2021 men övergick 1 april 2022 till att utgöra en rådgivande grupp inom SUHF.

Den rådgivande gruppen för globala relationer består av internationella experter med djup kompetens inom relevanta geografiska regioner och ämnesområden såsom statsvetenskap, historia, ekonomi, internationella relationer och geopolitik. I gruppen bör också ingå personer med expertkunskap inom exempelvis mänskliga rättigheter och akademisk frihet.

Uppdrag

Gruppens uppdrag är:

 • ge råd till lärosätesledningar i Sverige, SUHF:s styrelse samt expertgruppen för internationalisering i internationella och geopolitiska frågor, som kan påverka det internationella akademiska samarbetet
 • att utgöra ett kunskapsmässigt stöd när det gäller den politiska och sociala utvecklingen i viktiga partnerländer och partnerregioner och kunna peka på möjliga politiska konsekvenser av lärosätens internationella handlande
 • att ge råd i mer allmänna frågor så som mänskliga rättigheter och akademisk frihet
 • samråda med andra SUHF-grupper när så är relevant
 • lämna en skriftlig rapport till styrelsen vid mandatperiodens utgång.

Sammansättning

Gruppens mandatperiod är från den 1 januari 2024 – 31 december 2025:

 • Erik Renström, Lunds universitet, ordförande
 • Pär Svensson, Lunds universitet, verkställande ledamot
 • Professor Stéphanie Balme, SciencesPo, Frankrike
 • Professor Terence Karran, University of Lincoln, Storbritannien
 • Professor Liviu Mattei, King’s College London
 • Dr Rouzbeh Parsi, Utrikespolitiska institutet
 • Professor Andrea Pető, Central European University
 • Professor Isabell Schierenbeck Göteborgs universitet
 • Professor Sylvia Schwaag Serger, Lunds universitet
 • Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan
 • Annika Östman Wernersson, rektor, Karolinska institutet
 • Marita Hilliges, generalsekreterare, SUHF:s kansli

Gruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som kan anses behövas för uppdraget. Initiativ som kan innebära kostnader för SUHF ska stämmas av med presidiet.

Geopolitiska frågor

SUHF:s rådgivande grupp för globala relationer har sedan sitt inrättande diskuterat geopolitiska frågor som kan påverka internationella akademiska samarbeten men även den politiska och sociala utvecklingen i viktiga partnerländer och regioner. Flera diskussioner har utgått från frågor som inkommit från landets lärosätesledningar.

Utifrån dessa diskussioner har ordförande för gruppen, Professor Erik Renström, rektor vid Lunds universitet, valt att lyfta fram följande rekommendationer, se nedan under rubriken "Rekommendationer".