SUHF:s program för ledare i akademin

SUHF har tre ledarprogram i sin programportfölj. Denna styrgrupp ansvarar för Rektorsprogrammet (RP) och Högre ledarprogrammet (HeLP). En särskild styrgrupp ansvarar för det Administrativa ledarprogrammet.

Rektorsprogrammet

SUHF:s rektorsprogram erbjuds nytillträdda rektorer och ska bidra till att utveckla rektorernas personliga, strategiska och lärosätesledarskap för att ge ökade förutsättningar att leda än mer välfungerande lärosäten, i en nationell och internationell kontext, både idag och i morgon. Rektorerna ska känna sig mer bekväma i det komplexa rektorsuppdraget. Ett nätverk ska bildas för samverkan mellan deltagarna. Inom programmet erbjuds även en mentor till respektive deltagare. Programmet ska göra avtryck i deltagarnas utövande av chefs- och ledarskap.

Högre ledarprogram - HeLP

SUHF startade hösten 2009 ett Högre ledarprogram. Det syftar att leda till fördjupade kontakter mellan svenska lärosäten och en djupare förståelse för sektorns villkor och styrning. Vidare ska programmet leda till en fördjupad självinsikt om ledarskapets utmaningar samt utveckla den kommunikativa förmågan hos deltagarna. Det läggs särskild betoning på att utveckla det personliga ledarskapet. Handfasta metoder för verksamhetsutveckling ingår som en viktig del av programmet.

Programmet pågår under ca 1,5 år och innehåller nio träffar. Två program genomförs parallellt. Nominering till HeLP görs fortlöpande av rektorerna. Ca 25 deltagare antas till programmet från SUHF:s medlemslärosäten. Rektor kan föreslå högst två deltagare från sitt lärosäte och ska också prioritera ordningen mellan dessa. Deltagarna ska finnas på nivån under rektor och arbeta tillsammans med rektor i strategiska frågor.

Information om nominering till näst kommande program skickas till rektorerna. Ytterligare uppgifter om programmet återfinns i programbladet som finns för nedladdning längst ned under "dokument".

Styrgrupp

Programmen leds av en styrgrupp och genomförs av två programledare.

I styrgruppen ingår en representant för UKÄ, SUHF:s generalsekreterare samt, av SUHF utsedda, ledamöter, varav en utses till ordförande. Programledarna utarbetar, genomför, följer upp och kvalitetssäkrar programmen i dialog med styrgruppen.

Styrgruppens uppgift är

 • att ansvara för upplägg av programmet, dess framtida utveckling samt att säkra dess kvalitet
 • att följa det som är aktuellt för sektorn och bedriva spaning vad gäller förändringar och förutsättningar för och i sektorn
 • att ansvara för att utvärdering görs, dels löpande under programmet, dels efter dess fullbordan samt att utveckla utvärderingsinstrumenten
 • att i samråd med SUHF:s presidium besluta när nya kullar kan antas till programmen
 • att ansvara för att verksamheten hålls inom de budgetramar som deltagaravgifterna medger.

Initiativ som innebär kostnader för SUHF utöver programbudget beslutas av presidiet.

Gruppens arbete redovisas vid behov till presidiet/styrelsen och vid förbundsförsamlingar. En slutrapport lämnas till styrelsen i slutet av mandatperioden. Uppdraget innefattar även att kommunicera verksamheten då detta är relevant.

Följande ledamöter ingår i styrgruppen fr o m 1 januari 2023 t o m 31 december 2024:

 • Pam Fredman, tidigare rektor Göteborgs universitet, ordförande
 • Kerstin Tham, rektor Malmö universitet, vice ordförande
  Lars Ågren, universitetsdirektör, Stockholms Handelshögskola
  Kristina Palm, senior forskare Karolinska Institutet, professor Karlstads universitet
  Per Westman, Universitetskanslersämbetet
  Peter Samuelsson, egenföretagare, tidigare ordförande Högskolan Dalarna
  Ozan Sunar, VD och konstnärlig ledare Moriskan i Malmö
  Marita Hilliges, generalsekreterare SUHF
  Kent Waltersson, adjungerad programledare från det administrativa ledarprogrammet

Frågor?

För mer information om programmen kontakta SUHF:s generalsekreterare Marita Hilliges eller programledarna Lotta Löfgren-Cassergren, 0734-170 166 och Cecilia Agrell, 076-848 44 33.