SUHF:s program för ledare i akademin

SUHF:s programportfölj för ledare i akademin består idag av Rektorsprogrammet (RP) och Högre ledarprogrammet (HeLP).

Rektorsprogrammet

SUHF:s rektorsprogram ska bidra till att utveckla rektorers personliga, strategiska och lärosätesledarskap för att ge ökade förutsättningar att bedriva än mer välfungerande lärosäten, i en nationell och internationell kontext, både idag och i morgon. Rektorerna ska känna sig mer bekväma i det komplexa rektorsuppdraget. Ett nätverk ska bildas för samverkan mellan deltagarna. Programmet ska göra avtryck i deltagarnas utövande av chefs- och ledarskap.

Högre ledarprogram - HeLP

SUHF startade hösten 2009 ett Högre ledarprogram. Det syftar att leda till fördjupade kontakter mellan svenska lärosäten och en djupare förståelse för sektorns villkor och styrning. Vidare ska programmet leda till en fördjupad självinsikt om ledarskapets utmaningar samt utveckla den kommunikativa förmågan hos deltagarna. Det läggs särskild betoning på att utveckla det personliga ledarskapet. Handfasta metoder för verksamhetsutveckling ingår som en viktig del av programmet.

Ca 25 deltagare antas till programmet från de lärosäten som är medlemmar i SUHF. Rektor kan föreslå högst två deltagare från sitt lärosäte och ska också prioritera ordningen mellan dessa. Deltagarna ska finnas på nivån under rektor och arbeta tillsammans med rektor i strategiska frågor.

Nominering till näst kommande program Högre ledarprogram, HeLP 14, planeras till hösten 2021. Information om nominering kommer att skickas till rektorerna. Programmet planeras att starta i februari 2022 om allt går enligt plan.

Ytterligare uppgifter om programmet återfinns i programbladet som finns för nedladdning längst ned under "dokument".

Styrgrupp

Programmen leds av en styrgrupp och genomförs av två programledare.

I styrgruppen ingår en representant för UKÄ, SUHF:s generalsekreterare samt, av SUHF utsedda, ledamöter, varav en utses till ordförande. Programledarna utarbetar, genomför, följer upp och kvalitetssäkrar programmen i dialog med styrgruppen.

Styrgruppens uppgift är

 • att ansvara för upplägg av programmet, dess framtida utveckling samt att säkra dess kvalitet
 • att följa det som är aktuellt för sektorn och bedriva spaning vad gäller förändringar och förutsättningar för och i sektorn
 • att ansvara för att utvärdering görs, dels löpande under programmet, dels efter dess fullbordan samt att utveckla utvärderingsinstrumenten
 • att i samråd med SUHF:s presidium besluta när nya kullar kan antas till programmen
 • att ansvara för att verksamheten hålls inom de budgetramar som deltagaravgifterna medger.

Följande ledamöter ingår i styrgruppen fr o m 1 juli 2020 t o m 31 december 2022:

 • Pam Fredman, tidigare rektor Göteborgs universitet, ordförande
  Sigbritt Karlsson, rektor vid Kungliga Tekniska högskolan
  Lars Ågren, universitetsdirektör vid Handelshögskolan i Stockholm
  Kristina Palm, forskare vid KI/Karlstads universitet, docent/lektor vid KTH
  Per Westman, UKÄ
  Magdalena Malm, tidigare direktör, Statens konstråd
 • Peter Samuelsson, egen företagare och tidigare ordförande Högskolan Dalarna
  Marita Hilliges, generalsekreterare SUHF

Frågor?

För mer information om programmen kontakta SUHF:s generalsekreterare Marita Hilliges eller programledarna Lotta Löfgren-Cassergren, 0734-170 166 och Cecilia Agrell, 076-848 44 33.