Samverkansgrupp SUHF – UHR

Bakgrund och uppdrag

Sedan 2009 har Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och Universitets- och högskolerådet, UHR, haft en samverkansgrupp för gemensamma diskussioner på ledningsnivå. UHR:s verksamhet förutsätter till stora delar ett nära samarbete med universitet och högskolor. Det handlar om både övergripande och praktiska frågor som rör exempelvis UHR:s främjandeuppdrag samt tolkningar och tillämpningar av regelverk för antagningsfrågor, informationsfrågor och ärenden rörande de studieadministrativa systemen. 

Samverkansgruppen ger en möjlighet för SUHF:s och UHR:s ledningar att ha överläggningar i olika frågor där samarbete och erfarenhetsutbyte förbättrar möjligheterna för båda parter att nå önskade mål. Samverkansgruppen ger därmed möjlighet till diskussioner i frågor som rör delar av UHR:s verksamhet som inte täcks av andra fora och där samverkan med SUHF är viktig. 

Inom det studieadministrativa området finns behov av samråd mellan UHR och SUHF vad gäller strategiska utvecklingsfrågor kring de studieadministrativa system UHR administrerar, dess ambitionsnivåer och kostnader. Samordningsgruppen utgör ett forum där brukare och systemägare tillsammans kan diskutera uppkomna frågor innan UHR fattar beslut.

UHR har ytterligare uppdrag som berör lärosätenas verksamhet. Samordningsgruppen ska ge möjlighet att ta upp sådana frågor som behöver behandlas på ledningsnivå. Frågorna kan väckas av antingen UHR eller SUHF.

Deltagare mandatperioden 2023 - 2024

 • Erik Renström, rektor Lunds universitet samt vice ordf. SUHF, ordförande
 • Eino Örnfeldt, generaldirektör UHR
 • Linda Norman Torvang, UHR, sekreterare
 • Susanne Wadsborn-Taube, avdelningschef UHR
 • Ytterligare avdelningschefer UHR
 • Karin Apelgren, avdelningschef Studentavdelningen, Uppsala universitet
 • Brigitta Bergvall Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet
 • Lotten Glans, förvaltningschef Mittuniversitetet, ordförande i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor
 • Marita Hilliges, generalsekreterare SUHF
 • Anna Lindholm, förvaltningschef Göteborgs universitet
 • Mats Viberg, rektor Blekinge Tekniska Högskola
 • Linda Gerén/Christopher Sönnerbrandt, seniora rådgivare SUHF
 • Linn Svärd, ordf. SFS

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) har rätt att utse en ledamot.

Gruppen kallar på eget initiativ vid behov till sig personer med expertkunskaper i olika frågor. Det kan gälla experter från UHR såväl som personer från lärosäten eller från andra organisationer, såsom exempelvis Ladok-konsortiet och SUNET.