Samverkansgrupp SUHF – Skolverket

Bakgrund och uppdrag

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har tillsammans med Skolverket beslutat inrätta en samverkansgrupp. Syftet med samverkansgruppen är att skapa en arena för att, på ledningsnivå, föra dialog kring frågor som är av intresse och vikt för båda parter samt att bygga upp en långsiktig, gemensam samverkanskultur.

SUHF:s ledamöter i samverkansgruppen bör vara personer på ledningsnivå med kompetens inom lärarutbildning och god koppling till Expertgruppen för lärarutbildning. Även expertkompetens bör ingå. Ledamöterna utses av styrelsen (ev. delegerat till presidiet). Skolverkets ledamöter bör vara personer på ledningsnivå med ansvar för kompetensutveckling för lärare och skolledare, samt med ansvar för dialogbaserat samarbete kring skolutveckling med skolhuvudmän och lärosäten. Ledamöterna utses av generaldirektören.

Uppdrag
Samverkansgruppen har i uppdrag att arbeta med frågor av gemensamt intresse inom forskning, utbildning och utveckling samt rörande former för organisation och finansiering av samverkan mellan Skolverket, lärosäten och skolhuvudmän.

Arbetsformer
Samverkansgruppen utses för en mandatperiod om två år. Organisationerna turas om att vara värd för mötena vilket inkluderar ordförandeskap och kanslifunktion.

Samverkansgruppen prioriterar aktuella frågor för varje tvåårsperiod. Samverkansgruppen kan gemensamt beställa utredningar och rapporter och då enas om vilka resurser som ska användas för uppdraget.

Deltagare

Ledamöter under mandatperioden 2023-2024.

 • Från SUHF deltar:
 • Kerstin Tham, rektor Malmö universitet, ordförande i SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning
 • Ylva Fältholm, rektor Högskolan i Gävle
  Clas Hättestrand, prorektor Stockholms universitet
  Maria Jarl, rektorsråd för lärarutbildning vid Göteborgs universitet
  Elisabet Nihlfors, Uppsala universitet, nationell samordnare för ULF
  Peter Gabrielsson, chef för PUD vid Högskolan Dalarna
  Linda Gerén, SUHF:s kansli

 • Från Skolverket deltar:
 • Joakim Malmström, generaldirektör
 • Anders Duvkär, enhetschef för enheten för skolans organisation och ledning i Skolutvecklingsavdelningen
 • Tommy Lagergren, avdelningschef Skolutvecklingsavdelningen