Samordningsgruppen för nationell ULF-strategi (ULF – S)

SUHF inrättade i juni 2022 den strategiska Samordningsgruppen för nationell ULF-strategi, även kallad ULF – S, som en undergrupp till SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning.

ULF är en nationell försöksverksamhet som ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Lärosäten och skolhuvudmän ska gemensamt ta fram förslag till ett ramavtal på nationell nivå som ska kunna garantera långsiktiga och hållbara lösningar oavsett var i landet forskningsprojekt genomförs och oavsett vilka huvudmän eller lärosäten som är involverade. Den permanenta verksamheten ska starta 2025.

ULF - S har inrättats för samordningen av de frågor som behöver hanteras under uppbyggandet av den permanenta organisationen. Även en operativ grupp, ULF – O, har inrättats samt en referensgrupp bestående av de fackliga organisationerna.

Sammansättning

Till Samordningsgruppen för nationell ULF-strategi utses för en mandatperiod fram till 2024-12-31 (med möjlighet till förlängning):

  • Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet
  • Åke Ingerman, dekan Göteborgs universitet
  • Kerstin Tham, rektor Malmö universitet
  • Jonas Tosteby, vicerektor Högskolan i Dalarna
  • Ingrid Carlgren, Idéburna skolors riksförbund
  • Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund
  • Monica Sonde, Utbildning och arbetsmarknad, SKR
  • Per-Arne Andersson, Ifous

Lärosätenas representanter har utsetts av SUHF och övriga representanter har utsetts av skolhuvudmännen. Lärosätenas representanter väljs så att två ledamöter kommer från de universitet som nu har regeringens uppdrag att leda försöksverksamheten och två kommer från SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning. Från skolhuvudmännen har utsetts ordförande och motsvarande för Friskolornas Riksförbund, Ideburna skolors riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt vice ordförande för skolhuvudmännens gemensamma organisation Ifous.