!Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Samordningsgrupp för högskoleprovet (vilande)

Regeringen har beslutat om en tillfällig förordning, Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100), där ansvaret för genomförande av högskoleprovet flyttas från lärosätena till Universitets- och högskolerådet. SUHF:s presidium beslutar därför att så länge förordningen gäller göra ett uppehåll i samordningsgruppens verksamhet.

Samordningsgruppen för genomförandefrågor kring högskoleprovet är en gemensam arbetsgrupp för Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Universitets- och högskolerådet (UHR). Samordningsgruppen är en undergrupp till Expertgruppen för studieadministrativa frågor.

Uppdrag

Samordningsgruppen ska bereda frågor där en nationell samordning behövs för att garantera säkerhet, likvärdighet, rättssäkerhet i genomförandet och därutöver identifiera väsentliga utvecklingsfrågor i denna del. I uppdraget ingår att dokumentera sina ställningstaganden och att i övrigt förvalta ”Handledning för handläggare av högskoleprovet”. Gruppen bör också utgöra referensgrupp för UHR i förvaltningen och utvecklingen av det gemensamma administrativa it-systemet HP-admin.

Samordningsgruppen ska bestå av sammanlagt nio ledamöter varav minst sex, däribland ordförande, utses av SUHF och där fem av dessa representerar lärosätena (handläggare av högskoleprovet) och en av ledamöterna kommer från expertgruppen för studieadministrativa frågor. UHR föreslår tre ledamöter i samordningsgruppen. Samordnings¬gruppen beslutar om eventuella adjungeringar. Ordföranden ansvarar för att ärenden av principiell vikt anmäls till expertgruppen för studieadministrativa frågor. 

Varje deltagande organisation och lärosäte står för sina resekostnader. SUHF svarar för sekretariats¬uppgifter och för möteskostnader. Samordningsgruppen sammanträder normalt sex gånger per år. Samordningsgruppens mandatperiod ska vara två år.

SUHF:s ledamöter utses av expertgruppen för studieadministrativa frågor.

Sammansättning för mandatperioden 1 november 2018 – 31 oktober 2020

  • Tarmo Haavisto, ordförande, Chef för Sektionen Student och utbildning, Lunds universitet och ledamot i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor
  • Valentina Mijaljevic, verkställande ledamot, ansvarig handläggare för högskoleprovet vid Göteborgs universitet
  • Jessica Binrell, ansvarig handläggare för högskoleprovet vid Umeå universitet
  • Vlado Kotevski, ansvarig handläggare för högskoleprovet vid Stockholms universitet
  • Christina Molin, ansvarig handläggare för högskoleprovet vid Örebro universitet
  • Christina Wessman Engberg, ansvarig handläggare för högskoleprovet vid Uppsala universitet
  • Miriam Mannbro, UHR
  • Anders Möllström, systemansvarig för HP-anmälan, UHR
  • Mattias Wickberg, utredare och ansvarig för högskoleprovet, UHR
  • Lovisa Stering, UHR (adjungerad)