Forum för bibliotekschefer

SUHF etablerade under 2006 ett forum för bibliotekschefer vid svenska universitet och högskolor som en samverkansplattform i syfte att främja en god informationsförsörjning och vetenskaplig kommunikation till högre utbildning och forskning.

Forum leds av en styrgrupp bestående av bibliotekschefer samt en representant för universitets- eller högskoleledningar. Styrgruppen utses av SUHF:s styrelse. Mandatperioden är två år. Forum kan tillsätta arbetsgrupper inom prioriterade områden. Forums styrgrupp fattar beslut om etablering och sammansättning av arbetsgrupper. Om arbetsgruppen vill genomföra aktiviteter som innebär kostnader för SUHF skall dessa godkännas av dess presidium. I möjligaste mån bör gälla att aktiviteter är ekonomiskt självbärande. Utlåtanden, förslag och skrivelser i SUHF:s namn skall beslutas av SUHF:s styrelse.

Syfte

Forum för bibliotekschefer bidrar på olika sätt med underlag och förslag till SUHF:s styrelse. Styrgruppen har också i olika sammanhang föreslagit representanter till nationella styr- och referensgrupper, främst till Kungl. bibliotekets inflytandestruktur. Kungl. biblioteket har ett uppdrag för samordning av de svenska universitets- och högskolebiblioteken och är därför en viktig samarbetspartner. Fr.o.m. 2011 har KB:s uppdrag utvidgats till att omfatta ett samordnings- och utvecklingsansvar för hela bibliotekssektorn vilket gör att Forum får en ännu viktigare roll att representera lärosätenas bibliotek.

Uppdrag

 • Främja samverkan mellan medlemmarna i frågor av gemensamt intresse.
 • Verka för en god och effektiv informationsförsörjning och vetenskaplig kommunikation till högre utbildning och forskning.
 • Underrätta SUHF om viktiga utvecklingstendenser inom området.
 • Ge SUHF underlag till remissvar och rekommendationer.
 • Utgöra en samtalspartner gentemot myndigheter och organisationer på uppdrag av SUHF:s presidium.
 • Initiera och genomföra seminarier i aktuella frågor och driva gemensamma utvecklingsprojekt.
 • Under den kommande mandatperioden är en starkt prioriterad fråga att följa och agera i frågor som rör öppen vetenskap. Forum för bibliotekschefer utgör en grupp med stora kunskaper inom området och kan bidra till en önskvärd utveckling mot ökad tillgänglighet till forskningsdata och till publikationer. En annan fråga är att medverka till att definiera innebörden av och kravet på ett biblioteksbestånd i en tid av digitalisering. Frågan har att göra med kvalitet på och kostnader för forskningsbibliotekens verksamhet. 

Sammansättning

För mandatperioden 2018-2019 består styrgruppen för Forum för bibliotekschefer av

 • Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet, ordförande
 • Catta Torhell, bibliotekschef vid Linnéuniversitetet, verkställande ledamot
 • Lars Burman, bibliotekschef vid Uppsala universitet
 • Lotta Haglund, bibliotekschef vid Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Jakob Harnesk, bibliotekschef vid Karlstads universitet
 • Sara Kjellberg, bibliotekschef vid Malmö universitet
 • Lisa Petersen, bibliotekschef vid Mälardalens högskola
 • Mikael Sjögren, bibliotekschef vid Umeå universitet 
 • Wilhelm Widmark, bibliotekschef vid Stockholms universitet

Vid styrgruppens möten deltar Linda Gerén från SUHF:s kansli.