!Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Forum för bibliotekschefer – ersatt av Expertgruppen för lärosätesbiblioteken

SUHF etablerade under 2006 ett forum för bibliotekschefer vid svenska universitet och högskolor som en samverkansplattform i syfte att främja en god informationsförsörjning och vetenskaplig kommunikation till högre utbildning och forskning.

Forum leds av en styrgrupp bestående av bibliotekschefer samt en representant för universitets- eller högskoleledningar. Styrgruppen utses av SUHF:s styrelse. Mandatperioden är två år. Forum kan tillsätta arbetsgrupper inom prioriterade områden. Forums styrgrupp fattar beslut om etablering och sammansättning av arbetsgrupper. Om arbetsgruppen vill genomföra aktiviteter som innebär kostnader för SUHF skall dessa godkännas av dess presidium. I möjligaste mån bör gälla att aktiviteter är ekonomiskt självbärande. Utlåtanden, förslag och skrivelser i SUHF:s namn skall beslutas av SUHF:s styrelse.

Syfte

Forum bidrar med underlag och förslag till SUHF:s styrelse. Styrgruppen föreslår representanter till nationella styr- och referensgrupper, främst till Kungl. bibliotekets Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling. Kungl. biblioteket har ett uppdrag för samordning av de svenska universitets- och högskolebiblioteken och är därför en viktig samarbetspartner. Sedan 2011 har KB:s uppdrag utvidgats till att omfatta ett samordnings- och utvecklingsansvar för hela bibliotekssektorn vilket gör att Forum får en ännu viktigare roll att representera lärosätenas bibliotek.

Uppdrag

 • Verka för en god och effektiv informationsförsörjning och vetenskaplig kommunikation till högre utbildning och forskning.
 • Underrätta SUHF:s styrelse om viktiga utvecklingstendenser inom området.
 • Ge SUHF:s styrelse underlag till remissvar och rekommendationer.
 • Utgöra en samtalspartner gentemot myndigheter och organisationer efter uppdrag från SUHF:s styrelse.
 • Initiera och genomföra seminarier i aktuella frågor och driva gemensamma utvecklingsprojekt.
 • Under den kommande mandatperioden kommer frågor som rör öppen vetenskap och digitalisering att vara fortsatt aktuella. I dessa frågor bör Forum för bibliotekschefer bidra med expertkunskap kopplad framför allt till forskningsbiblioteken.

Sammansättning

För mandatperioden 2020-2021 består styrgruppen för Forum för bibliotekschefer av

 • Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet, ordförande
 • Catta Torhell, bibliotekschef vid Linnéuniversitetet, verkställande ledamot
 • Lars Burman, bibliotekschef vid Uppsala universitet
 • Lotta Haglund, bibliotekschef vid Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Sara Kjellberg, bibliotekschef vid Malmö universitet
 • Morgan Palmqvist, bibliotekschef vid Göteborgs universitet
 • Lisa Petersen, bibliotekschef vid Mälardalens högskola
 • Kristoffer Palage, bibliotekschef vid Luleå tekniska högskola 
 • Wilhelm Widmark, bibliotekschef vid Stockholms universitet

Vid styrgruppens möten deltar Linda Gerén från SUHF:s kansli.