Förhandlingsgrupp UHR överenskommelser

Den 31 december 2021 upphörde de förlängda överenskommelserna som Universitets- och högskolerådet (UHR) hade tecknat med lärosätena gällande antagnings- och licenstjänster. Nya överenskommelser tecknades inför 2022.

Uppdrag

För att ge möjlighet till planering och diskussion om utformningen av de nya överenskommelserna har SUHF beslutat om en förhandlingsgrupp som får i uppdrag att företräda medlemslärosätena i diskussionerna med UHR. I förhandlingsgruppens uppdrag ingår att beakta de olika behov som finns vid lärosäten med olika stora studentgrupper och olika typer av utbildningar. I uppdraget ingår även att föreslå för vilken period de nya överenskommelserna ska gälla.

Förhandlingsgruppen ska återrapportera till SUHF:s presidium.

Sammansättning

  • Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör vid KTH, ordförande
  • Anna Wennergrund, förvaltningschef vid KKH
  • Karin Apelgren, studieadministrativ chef vid Uppsala universitet
  • Brita Lundh, studieadministrativ chef vid Högskolan i Halmstad
  • Christopher Sönnerbrandt, Karolinska Institutet, ordförande i UHR:s Antagningsråd