Expertgruppen för professionsutbildningar inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården har stort behov av personal över hela landet. Den 1 januari 2020 inrättade regeringen ett nationellt vårdkompetensråd. Rådet ska långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av personal inom hälso- och sjukvården. Rådet består av 14 ledamöter som representerar regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). SUHF har fem representanter i rådet.

SUHF inrättade arbetsgruppen för vårdkompetens i december 2020. Arbetsgruppen har haft uppdrag att samordna lärosätenas arbete med vårdkompetens och vara förbundets nod relativt det nationella vårdkompetensrådet. Behovet av detta arbete kvarstår under de närmaste åren.

SUHF behöver ytterligare förstärka arbetet att främja regional och nationell samverkan och samarbete som behövs inom sektorn, med utgångspunkt från lärosätenas autonomi och förutsättningar att bedriva forskning och högre utbildning med hög internationell kvalitet, för att svara mot samhällets behov av kunskapsutveckling och kompetensförsörjning på kortare och längre sikt. Med denna bakgrund ombildar SUHF den tidigare arbetsgruppen för vårdkompetens till expertgruppen för professionsutbildningar inom hälso- och sjukvården.

Uppdrag

Expertgruppen ansvarar för att bevaka och bereda frågor kring professionsutbildningar inom hälso- och sjukvården som berör SUHF:s medlemmar. Expertgruppen ska aktivt följa utvecklingen inom området, exempelvis genom att bevaka relevanta utredningar, rapporter och beslut. I uppdraget ingår erfarenhetsutbyte och dialog med relevanta aktörer. Gruppen ska överväga värdet av att genomföra seminarier, workshops eller konferenser inom området. Expertgruppen ska ge SUHF:s styrelse underlag till rekommendationer, remissvar, inspel, etc. inom området.

Det ingår i expertgruppens uppdrag att kommunicera gruppens arbete med berörda lärosätesfunktioner, relevanta nätverk, myndigheter och andra intressenter. Expertgruppen ska vid behov rapportera till presidiet/styrelsen och vid förbundsförsamlingens möten. En skriftlig rapport ska lämnas vid mandatperiodens slut. Aktiviteter som innebär en kostnad för förbundet ska godkännas av SUHF:s presidium.

Områden av särskild vikt för mandatperioden 2024 – 2025 är:

 • Att följa och analysera arbetet i det nationella vårdkompetensrådet
 • Att beakta vad olika parter – regioner, kommuner, Socialstyrelsen och UKÄ – gör inom området
 • Att bidra till erfarenhetsutbytet inom sektorn
 • Att föreslå åtgärder för ökad samverkan och samordning mellan lärosätena i strategiskt viktiga frågor som förenade anställningar, VFU/klinisk praktik, karriärvägar, forskarutbildning, och att främja regionala eller nationella samarbeten mellan lärosäten kring utbildningar, etc.

Sammansättning

Till ledamöter för perioden 2024-01-01 till 2025-12-31 utses:

 • Roger Klinth, rektor Marie Cederschiöld högskola (ordförande)
 • Anna-Karin Andershed, prorektor Örebro universitet
 • Lena Mårtensson, prorektor Högskolan i Skövde
 • Ewa Ehrenborg, vicerektor Karolinska Institutet
 • Magnus Hultin, vicedekan Umeå universitet
 • Kristina Åkesson, dekan Lunds universitet
 • Johan D Söderholm, professor Linköpings universitet
 • Tilda Jalakas, studentrepresentant utsedd av Sveriges förenade studentkårer
 • Christopher Sönnerbrandt, bitr. generalsekreterare, SUHF:s kansli.

Sveriges förenade studentkårer har rätt att utse en representant till arbetsgruppen. Expertgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som anses behövas för uppdraget.